Bài giảng bao ve di san van hoa


Người thực hiện: Nguyễn Đại Hoàng
Trường: THCS Bình Tân
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ
TIẾT HỌC CỦA LỚP CHÚNG EM

10
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Câu 1 :
- Di sản văn hoá là gì?
Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần,
vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học,
được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Di sản văn hoá bao gồm :
* Di sản văn hoá phi vật thể.
* Di sản văn hoá vật thể:
+ Di tích lịch sử - văn hoá.
+ Danh lam thắng cảnh.
- Có những loại di sản văn hoá nào?

10
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Câu 2 :
Sắp xếp các di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO xếp
hạng là di sản văn hóa thế giới theo bảng phân loại sau (đánh dấu
X vào ô tương ứng):
Tên di sản văn hoá

Di sản văn hoá
phi vật thể
Di sản văn hoá vật thể
Di tích lịch
sử - văn hoá
Danh lam
thắng cảnh
1.Cồng chiêng Tây Nguyên
2. Thánh địa Mĩ Sơn
3. Vịnh Hạ Long
4. Phố cổ Hội An
5. Nhã nhạc cung đình Huế
6. Động Phong Nha.
7. Cố đô Huế.
8. Ca trù
9. Quan họ Bắc Ninh
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10
TIẾT 28
(TIẾT 2)
1. QUAN SÁT ẢNH : SGK/47, 48
2. NỘI DUNG BÀI HỌC : SGK/48, 49
a. Khái niệm:

Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Động Phong Nha

Cố đô Huế
Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn
Phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An
Ca Trù
Nhã nhạc cung
đình Huế.
Cồng chiêng Tây
Nguyên
Hát Quan Họ

Tên đồng Cổ Loa
DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
TRỐNG ĐỒNG
Bến Nhà Rồng


1/ Chọn câu trả lời đầy đủ nhất về những giá trị của di sản văn
hoá:
A. Giá trị lịch sử
B. Giá trị truyền thống, thẩm mĩ, văn hoá
C. Giá trị lịch sử, truyền thống, văn hoá, kinh tế - xã hội
D. Giá trị lịch sử, truyền thống, văn hoá, kinh tế - xã hội, thẩm mĩ
BÀI TẬP VẬN DỤNG
x


Th¸p Hoµ Phong (Hµ Néi)

Người dân leo trèo tại lễ hội đền Trần (Nam Định) để có thể vào
trong cướp ấn

10
TIẾT 28
(TIẾT 2)
1. QUAN SÁT ẢNH : (SGK/Tr. 47, 48)
2. NỘI DUNG BÀI HỌC : (SGK/Tr. 48, 49)
a. Khái niệm: (SGK/ Tr. 48, 49)
b. Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hoá và danh lam thắng
cảnh, di tích lịch sử - văn hoá:
(SGK/Tr. 49)
- Di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và danh
lam thắng cảnh là những cảnh đẹp của đất nước,
là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống của dân
tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện
kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực.

Generate time = 0.046515941619873 s. Memory usage = 1.93 MB