on thi hoc ki 1 lop 8

PHÒNG GD-ĐT CH MỚI ĐỀ THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP MÔN: LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC:2010-2011
Điểm Chữ kí giám thò 1 Chữ kí giám thò 2 Chữ kí giám khảo
I-TRẮC NGHIỆM :(3 Đ)
1/Quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài-nhà tù Ba-xti vào
thời gian nào?
A.14-7-1789 B.8-1789
C.27-7-1794 D.21-9-1792
2/Nguyên nhân chính khiến Quốc tế thứ II tan rã là gì?
A.Chính phủ tư sản ở các nước cấm Quốc tế thứ II hoạt động.
B.Hầu hết các đảng trong Quốc tế thứ II ủng hộ chính phủ tư sản gây chiến
tranh đế quốc.
C.Lê-nin và những người vô sản Nga rút khỏi Quốc tế thứ II và thành lập đảng
riêng của mình.
D.Các đảng xã hội dân chủ tuyên chiến rút khỏi Quốc tế thứ II.
3/Giai đoạn 1 của chiến tranh thế giới thứ I diễn ra từ:
A.1914-1918 B.1916-1918
C.1914-1916 D.1917-1918
4/Nội dung chủ yếu của “Chính sách mới” là gì?
A.Nền kinh tế,tài chính bò chấn động dữ dội.
B.Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp,nông nghiệp và ngân hàng.
C.Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân
hàng,sản xuất,cứu trợ người thất nghiệp,tạo nhiều việc làm mới và ổn đònh xã
hội.
D.Cả B và C đều đúng.
5/Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là:
A.Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán.
B.Đảng cộng sạn kòp thời huy động quần chúng nhân dân xuống đường đấu
tranh.
C.Tàn phá nặng nề kinh tế,mức sản xuất bò nay lùi hàng chục năm.Chủ nghóa
phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước.
D.Giai cấp tư sản lên cầm quyền ủng hộ Chủ nghóa phát xít.
6/Phong trào Ngũ tứ nổ ra vào thời gian nào và ở đâu?
A.1926,Nhật Bản
B.4-5-1919,Trung Quốc
C.1927,Liên Xô
D.1937,Đức
II-TỰ LUẬN: ( 7 Đ)
7/Cho biết nguyên nhân ra đời và ý nghóa lòch sử của Quốc tế thứ II(1889-1914)?
(2 Đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/Vì sao đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược
của các nước tư bản phương Tây?(2 Đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/Trong những năm 1918-1929,tình hình các nước tư bản ở châu Âu có đặc điểm
gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHÒNG GD-ĐT CH MỚI ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP MÔN: LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC:2010-2011
I-TRẮC NGHIỆM :(3 Đ)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C D C B
II-TỰ LUẬN: ( 7 Đ)
7/HS trả lời mỗi ý đúng 1 điểm.
-Nguyên nhân: Sự phát triển của phong trào công nhân,đặc biệt là sui75 ra đời của các
tổ chức công nhân ở các nước,đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế
cho Quốc tế th I để lãnh đạo phong trào công nhân toàn thế giới.
-Ý nghóa:Dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen, Quốc tế th II đã có những đóng góp quan
trọng vào việc phát triển của phong trào công nhân quốc tế`.
8/Cuối thế kỉ XIX –đầu thế kỉ XX Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của thực
dân phương Tây vì các nước tư bản phương Tây can thò trường và thuộc đòa mà các nước
Đông Nam Á có vò trí rất quan trọng,giàu tài nguyên,chế độ phong kiến đang trên đà
suy yếu.( 2 điểm)
9/-Xuất hiện 1 số quốc gia mới.
-Trong những năm 1918-1923,các nước châu Âu,kể cả các nước thắng trận và bại trận
đều bò suy sụp về kinh tế.
-Nền thông 1trò của các nước châu Âu không ổn đònh do 1 cao trào cách mạng bùng nổ
ở châu Âu.
-Từ năm 1924-1929 cao trào cách mạng đã đẩy lùi,kinh tế của các nước đạt mức xấp xỉ
trước chiến tranh.( 3 điểm)
MA TRẬN
MÔN: LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC:2010-2011
Lòch sử thế giới Tổng
Biết I.1, I.3,I.4,I.6,II.9 5điểm
Hiểu I.2,I.5,II.7 3điểm
Vận dụng II.8 2điểm
Cộng 9 10điểm

Generate time = 0.079965114593506 s. Memory usage = 1.93 MB