Bản tự đánh gia thành tích công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÔNG TÁC
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………..
Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….
Hiện đang công tác tại: …………………………………………………………………………………
Tôi tự nhận xét quá trình công tác của mình trong thời gian qua như sau:
- Về mặt chính trị tư tưởng :
+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà
nước.
+ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để
không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
- Về mặt đạo đức:
+ Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức của người giáo viên. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh
thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
+ Chấp hành và thực hiện tốt quy chế của cơ quan
+ Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, trung thực trong công tác,
- Về mặt công tác chuyên môn:
+ Chấp hành sự phân công chuyên môn của lãnh đạo nhà trường ,cũng như các phong trào của trường được
giao.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc.
+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia các đợt học tập huấn nâng cao trình độ chuyên
môn.
An Thạnh 3 , Ngày 17 tháng 11 năm 2010
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Người viết
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)Generate time = 0.077338933944702 s. Memory usage = 1.93 MB