De thi HSG tieng anh 8


C
h
à
o

m

n
g

q
u
í

t
h

y

c
ô

đ
ế
n

d


g
i

.
M
ô
n
:
H
ó
a

H

c

8
G
V
:

N
g
u
y
e
ã
n
T
h

M

c
h
i*Lập phương trình hóa học
của các sơ đồ phản ứng sau:
a) Fe + HCl ---> FeCl
2
+ H
2
b) C + O
2
---> CO
2
a) Fe + 2 HCl  FeCl
2
+ H
2
b) C + O
2
CO
2
t
0
t
0

*Viết các công thức
chuyển đổi giữa khối
lượng và lượng chất
( )
m
n mol
M
=
( )
m
M g
n
=
m = n x M (g)

Tiết 33 Bài 22:
Tính theo
Tính theo
phương trình
phương trình


hóa học
hóa học

TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. BẰNG CÁCH NÀO TÌM ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG CHẤT
THAM GIA VÀ SẢN PHẨM
II. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC THỂ TÍCH
CHẤT KHÍ THAM GIA VÀ SẢN PHẨM
Tieát 33 – Baøi 22

TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Thí dụ 1
Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic
CaCO
3
CaO + CO
2
Hãy tính khối lượng vôi sống CaO thu được khi nung 50
g CaCO
3
t
0
Tieát 33 – Baøi 22
I. BẰNG CÁCH NÀO TÌM ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG CHẤT THAM GIA
VÀ SẢN PHẨM ?


TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Tieát 33 – Baøi 22
I. BẰNG CÁCH NÀO TÌM ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG CHẤT THAM GIA
VÀ SẢN PHẨM ?
mCaCO
3
= 50g
mCaO = ? g
Tìm số mol CaCO
3
tham gia phản ứng.
3
3
3
50
0,5( )
100
CaCO
CaCO
CaCO
m
n mol
M
= = =
Tìm số mol CaO thu được sau khi nung
CaCO
3
CaO + CO
2
t
0
1mol 1 mol
0,5mol ? mol
Tìm khối lượng vôi sống CaO thu được
0,5 1
0,5( )
1
mol
×
=
Thí dụ 1:
n
CaO =
0,5 56 28( )
CaO CaO
m n M g
= × = × =

Viết phương trình hóa học
Các bước tiến hành:

TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Tieát 33 – Baøi 22
I. BẰNG CÁCH NÀO TÌM ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG CHẤT THAM GIA
VÀ SẢN PHẨM?
Thí dụ 2
Tìm khối lượng CaCO
3
cần dùng để điều chế được 42 g CaO
CaCO
3
CaO + CO
2
t
0

Generate time = 0.078778028488159 s. Memory usage = 1.93 MB