bảng đạo hàm


Hàm sơ cấp Hàm hợp
(x
a
)’= ax
a-1
(1/x)’=-1/x
2
(Căn(x))’=1/2 căn (x)
(u
a
)’=a.u
a-1
.u’
(1/u)’=-1u’/u
2
(Căn(u))’=u’/2 căn (u)
(e
x
)’=e
x
a
x
=a
x
lna
(e
u
)’=e
u
u’
a
u
=a
u
lna.u’
(ln/x/)’=1/x (ln/u/)’=u’/u
(Loga/x/)’=1/xlna (Loga/u/)’=u’/ulna

Generate time = 0.09975004196167 s. Memory usage = 1.92 MB