BAO CAO CHU NHIEM CUOI NAM

TRƯỜNGTHPT .............................
.
.............., ngày 19 tháng 5 năm 2009

BÁO CÁO CHỦ NHIỆM CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010
Lớp ............. , Giáo viên chủ nhiệm: .......................................
I. Công tác duy trì sĩ số:
- Số HS đầu năm: ...............
- Số học sinh cuối năm: ..............................
- Tăng 0, giảm 0.
II. Tự nhận xét các hoạt động của lớp
1. Công tác giáo dục đạo đức:
- Thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm sinh lý từng học sinh để có biện pháp giáo
dục, sớm kết hợp với gia đình và nhà trường để theo dõi sự tiến bộ và những khuyết điểm của
học sinh.
- Kết hợp với giáo viên bộ môn và đoàn đội thường xuyên quan tâm giúp đỡ các em, tạo cho
các em có sự gần gũi thân thiện, hoà đồng với học sinh khác.
- Thường xuyên động viên khen thưởng kịp thời những học sinh có tiến bộ.
+ Kết quả:
- Không có học sinh bỏ học, không có học sinh vi phạm các cam kết đã kí, các nội quy, quy
định của nhà trường, đoàn đội.
2. Quản lý chất lượng học tập.
- Công tác rà soát giúp đỡ học sinh yếu kém được duy trì thực hiện thường xuyên: bồi dưỡng
theo nhóm, tác động tâm lí, thường xuyên quan tâm đến những học sinh có học lực yếu kém,
phối hợp với giáo viên bộ môn giúp đỡ các em.
- Kết quả học sinh đã tiến bộ qua từng thời kì: Số lượng học sinh ở các loại lực học có sự
chuyển biến về số lượng so với năm học trước nhưng không rõ rệt. Cụ thể ở bảng tổng hợp kết
quả 2 mặt giáo dục ở dưới và thống kê chất lượng bộ môn của từng giáo viên bộ môn.
+ Tồn tại:
- Một số HS chưa có ý thức vươn lên trong học tập, còn thụ động, chưa phát huy hết
tính tích cực chủ động trong học tập.
- GVCN chưa thực sự tạo được động lực vươn trong học tập của các em
3. Quản lí nề nếp, hoạt động ngoại khoá và sinh hoạt tập thể:
- Luôn linh động trong công tác quản lí học sinh trong việc thực hiện các nội qui của trường
gắn với thực tế của lớp:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp tự quản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng các bộ lớp
- Xây dựng nội quy hoạt động của lớp theo kế hoạch của đoàn đội.
- Tổ chức giờ sinh hoạt nghiêm túc, có hiệu quả.
- Tham gia nghiêm túc các giờ chào cờ, các tiết hoạt động NGLL.
+ Kết quả : không có học sinh vi phạm nội quy của đoàn đội, của trường.
4. Hoạt động đoàn (Đội) và tổ chức thi đua.
- Hoạt động của Chi đội nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả.
- Công tác bồi dưỡng đội viên được duy trì thường xuyên.
- Tổ chức công tác thi đua dựa trên kế hoạch của Đoàn, Đội, của nhà trường.
- Tổ chức thi đua giữa các tổ, cá nhân trong lớp .
- Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể do Đoàn - Đội đề ra.
5. Hoạt động của chi hội PH và công tác phối hợp với phụ huynh HS.
- Có sự phối hợp giữa GV với Chi hội PH trong việc sinh hoạt lớp, công tác nâng cao chất
lượng giáo dục, giúp đỡ học sinh yếu kém, hạn chế học sinh bỏ học.
- Xây dựng và sử dụng quĩ khuyến học của lớp hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo tính tiết
kiệm và có chất lượng cao. Việc xây dựng và sử dụng quĩ khuyến học của lớp được sự nhất trí
cao của 100% học sinh và phụ huynh.
- Tham gia góp quĩ khuyến học của Hội PH trường đầy đủ, đúng thời hạn.
III. Kết quả 2 mặt GD (%).
HọC Kỳ I Học kì II Cuối năm
T(G) KH TB Y K T(G) KH TB Y K T(G) KH TB Y K
HL
HK
* Phân tích diễn biến số liệu:
- Về Học lực: số HSG tăng lên 2 em so với năm học trước. Số HS Khá tăng thêm 14 em
(41,1%) so với học kì I. Số HS trung bình giảm đi 15 em( 48,4%) so với học kì I.
- Về Hạnh kiểm: số lượng hạnh kiểm Tốt cả năm giảm đi 1 em so với học kì 1, số HS khá lại
tăng thêm 1em so với học kì I.
* Nguyên nhân của tình trạng trên
- Trong học kì 2 do sự cố gắng vươn lên trong học tập của các em nên số HS khá, giỏi tăng lên
đáng kể,
- Một số HS chưa chú tâm vào rèn luyện đạo đức tác phong nên số HK tốt giảm đi 1 em
IV. Những kiến nghị:
* Đối với Đoàn, đội:
- Có kế hoạch thi đua chi tiết cụ thể, kịp thời đến từng chi đội.
- Khen thưởng kịp thời những chi đội có thàng tích cao trong các đợt thi đua.
Người báo cáo.
Hà Thị Gái

Generate time = 0.052881956100464 s. Memory usage = 1.93 MB