Bản kiểm điểm quá trình công tác

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm
- Phòng Nội bộ huyệnVăn Lâm
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm
Tên tôi là: Phạm Thanh Yên
Sinh ngày: 21/3/1973
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Chất lượng cao Dương Phúc Tư
Trong quá trình công tác kể từ khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng
nhà trường ngày 31 tháng 7 năm 2002 đến nay, tôi xin tự kiểm điểm đánh giá
quá trình công tác của bản thân như sau:
I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
1. Công tác quản lý: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và lao động,
sử dụng bảo quản cơ sở vật chất.
2. Công tác giảng dạy: Qua các năm, tôi được phân công giảng dạy một
số bộ môn như: Ngữ văn 6,7,8,9; Giáo dục công dân 7 và Chủ đề tự chọn Ngữ
văn 6,7.
3. Công tác khác: Nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Về tư tưởng – chính trị:
- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ
trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của ngành cũng như của trường
đề ra.
- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có lối sống giản dị lành
mạnh, hòa đồng với mọi người .
- Có ý thức phê bình và tự phê bình. Có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết
tương trợ, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành
và nhà trường tổ chức.
2. Về chuyên môn nghiệp vụ:
2.1. Công tác quản lý:
- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong các hoạt động của nhà trường.
Tích cực học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có chất lượng và hiệu
quả. Luôn hòa mình, cộng đồng trách nhiệm với tập thể, góp phần xây dựng và
phát triển nhà trường.
- Chỉ đạo chuyên môn theo đúng quy chế của ngành và quy định của
phòng GD-ĐT Văn Lâm. Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ giáo viên thực hiện nghiêm
1
Phßng GD&§T v¨n l©m
Trêng thcs clc d¬ng phóc t
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
V¨n L©m, ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2010
túc nhiệm vụ giảng dạy và hoàn thành nhiệm vụ giáo dục theo mục tiêu chương
trình cấp THCS. Thường xuyên nắm vững tình hình và tham mưu xây dựng biện
pháp nâng cao chất lượng học tập cũng như rèn luyện đạo đức cho học sinh.
- Tham mưu và triển khai sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất an toàn, tiết
kiệm, có hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo giáo viên và học sinh lao động vệ sinh
trường lớp sạch sẽ, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua
trong nhà trường.
Kết quả:
- Về giáo viên: Trong các năm qua, 100% giáo viên nhà trường được xếp
loại chuyên môn giỏi; 17/19 (89,5%) giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
cấp huyện, 09/19 (47,4%) giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
(trong đó có 01 giải nhất, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích)
- Về học sinh:
+ Chất lượng giáo dục toàn diện: luôn ổn định và phát triển (Tỉ lệ học lực
khá giỏi đều đạt từ 87% trở lên, xếp loại hạnh kiểm đạt 100% khá tốt; chất
lượng học sinh thi đỗ PTTH ngày càng cao: năm học 2007-2008 xếp thứ 4 toàn
tỉnh, năm học 2008-2009 xếp thứ ba, năm học 2009-2010 xếp thứ nhất toàn tỉnh)
+ Chất lượng giáo dục mũi nhọn: Tỉ lệ học sinh học sinh giỏi huyện đạt từ
97% trở lên, trong 4 năm gần đây, 100% học sinh tham dự thi huyện đều đạt HS
giỏi huyện. Chất lượng học sinh giỏi tỉnh dần dần khẳng định được vị trí trong
toàn tỉnh.
- Về cảnh quan, CSVC nhà trường: luôn sạch đẹp, sắp xếp và sử dụng
khoa học.
2.2. Công tác giảng dạy:
- Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương
trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của
bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng,
khách quan, đúng quy định. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong các năm học. Qua các kì hội giảng,
luôn được đồng nghiệp đánh giá cao.
- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực
lượng xã hội, phối kết hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.
Kết quả: luôn đạt và vượt kế hoạch do nhà trường giao.
2.3. Các công tác khác:
- Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được phân công.
- Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo nghiệp vụ của phòng GD&ĐT. Theo
dõi rút kinh nghiệm thường xuyên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ
văn. Tích cực tham gia bồi dưỡng giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi
cấp tỉnh.
Kết quả:
2
- Chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn luôn ổn định, mỗi năm có ít
nhất từ 5-6 HS/ĐT trở lên đạt giải cấp tỉnh.
- Tham gia bồi dưỡng 3/3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Ngữ
văn cấp tỉnh (trong đó có 01 giải nhất, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích)
Danh hiệu thi đua: Trong các năm đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở và lao động tiên tiến.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Ưu điểm: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2. Nhược điểm: Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010
chưa cao.
3. Tự xếp loại: Tốt
Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong
thời gian vừa qua. Kính mong sự góp ý phê bình của các cấp lãnh đạo cùng bạn
bè đồng nghiệp để giúp tôi phấn đấu thực hiện tốt hơn mọi nhiệm vụ trong thời
gian tới
Tôi xin trân trọng cảm ơn!


XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Văn Dương
NGƯỜI LÀM BẢN KIỂM ĐIỂM
Phạm Thanh Yên
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC:
3

Generate time = 0.078102827072144 s. Memory usage = 1.93 MB