Cách gỡ bỏ Password trong Sheet Excel

CÁCH GỠ BỎ PASSWORD TRONG SHEET EXCEL
Có lúc bạn tìm được một file excel rất hay, nhưng file này đã bị đặt password sheet ( Menu Tool/ Option/
Protection/ Protect sheet)
Khi 1 sheet đã bị khóa, bạn không thể modify (chèn thêm nội dung, chèn cột, định dạng ô...). Xin trình bày 1
cách phá bỏ password
Bước 1: Mở file excel, chọn sheet bạn cần gỡ bỏ password
Bước 2: Vào Tool/Macro/Visual Basic Editor
Bước 3: Nháy đúp chuột vào sheet cần gỡ bỏ password, coppy đoạn mã sau vào cửa sổ Microsoft Visual Basic
Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!",
vbInformation
End If
End Sub
Bước 4: vào Run/Run Sub/UserForm
Bước 5: Chọn Yes

Generate time = 0.11059594154358 s. Memory usage = 1.93 MB