Ghi ký hiệu kích thước và các chỉ số trên hình chiếu

Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks
SVTH: BÙI MINH TÂM
221


Hình 14.9.

Chương 15 : Ghi Kí Hiệu, Kích Thước Và Tạo Các Chỉ Số Trên Các Hình Chiếu.

15.1. Ghi kích thước trên hình chiếu.
Do các kiểu ghi kích thước thẳng ta đã trình bày ở chương trước. Do vậy trong chương
này ta chỉ trình bày những dạng kích nào chưa được nói tới.

Ta có các kiểu ghi kích thước sau:
15.1.1 Kích thước kiểu Baseline Dimension.
Gọi lệnh: Click chọn Dimension
trên thanh công cụ Sketch Relation và ta Click
phải chuột và chọn Baseline Dimension. Hoặc chọn Tools > Dimension > Baseline.
Hình 15.1.
Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks
SVTH: BÙI MINH TÂM
222

15.1.2 Kích thước kiểu Chamfer Dimension.
Click chọn Dimension
trên thanh công cụ Sketch Relation và ta Click phải chuột
và chọn Chamfer Dimension. Hoặc chọn Tools > Dimension > Chamfer. Con trỏ chuyển
sang biểu tượng
.

Ta có các kiểu ghi kích thước sau đối với lệnh Chamfer Dimension.


.Hình 15.2.
15.1.3. Kích thước kiểu Ordinate Dimension.
Click chọn Dimension
trên thanh công cụ Sketch Relation và ta Click phải chuột
và chọn Ordinate Dimension. Hoặc chọn Tools > Dimension > Ordinate.
Ghi kích thước theo phương ngang. Ghi kích thước theo phương thẳng đứng.
Hình 15.3.

Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks
SVTH: BÙI MINH TÂM
223


15.1.4. Kích thước kiểu Hole Callouts (Ghi kích thước trên các lỗ).
Click chọn Hole Callouts
trên thanh công cụ Annotation
Hoặc vào Insert > Annotations > Hole Callout. Con trỏ chuyển sang biểu tượng
.
Click chọn vào cạnh của đường tròn.
Trên kích thước có thể hiện các biểu tượng (Symbol) tuỳ vào đặc điểm của từng đường
tròn mà các Symbol có các thể hiện khác nhau.

15.1.5. Ghi kích thước Dung Sai.
Để tạo dung sai trên các kích thước ta có thể chọn vào ô Torerance / Precision.Xác đònh kiểu ghi dung sai
Ghi dung sai theo hệ thống lỗ và trục.
Chọn cấp chính xác cho các chỉ số kích thước.
Hình 15.5.
Hình 15.4
Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks
SVTH: BÙI MINH TÂM
224Các dạng mũi tên


Hình 15.6Hiệu chỉnh mũi tên
• Inside: Mũi tên nằm bên ngoài đường gióng.
• Outside : Mũi tên nằm bên trtong đường gióng.
• Smart : Mũi tự động nằm bên ngoài đườmg gióng trong trường hợp khoảng không
gian của kích thước quá nhỏ.

Hiệu chỉnh mũi tên bằng cách vào Tools > Option > Document Properties > Arrow.
 Length :chiều dài của mũi tên.
 Height : độ cao của mũi tên.
 Width : độ rộng của mũi tên.
 Extension Line: đường gióng.
 Dimension line :đường kích thước.
 Beyond dimension line :đường giới hạn.
 Gap :Độ hở giữa đường gióng và chi tiết.Hình 15.7.

Inside
Outside
Smart
Nhập dòng Text vào kích thước
Chèn các biểu tượng (Symbol) vào kích thước
Nhập dòng Text phía trên kích thước
Nhập dòng Text phía dưới kích thước
Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks
SVTH: BÙI MINH TÂM
225


 Left Justify : Hiệu chỉnh kích thước về phía trái.
 Center Justify
: Hiệu chỉnh kích thước ở giữa.
 Right Justify
: Hiệu chỉnh kích thước về phía phải.

Ta có thể chọn thêm More Properties để tạo thêm các biểu tượng Symbol.
Hình 15.8Hình 15.9

Break Dimension Lines : chọn các kích thước bò cắt ngang khi đi qua một đường gióng
của một kích thước khác.


Độ hở giữa mũi tên và đường gióng.

Hình 15.10.

Độ hở của mũi tên và đường gióng

Generate time = 0.11246109008789 s. Memory usage = 1.93 MB