Bài 29: Anken(Hóa 11cb)

` Ngày 19 tháng 09 năm 2010
Tên người soạn: Trần Thị My
Tên bài học:
Bài 29 : ANKEN
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
-HS biết:
o Dãy đồng đẳng của etilen (anken), các loại đồng phân và danh pháp, tính chất vật lí và cấu trúc phân tử của anken.
-HS hiểu: Từ cấu tạo của anken suy ra:
o Tính chất hóa học của anken
o Sự giống và khác nhau về tính chất hóa học giữa anken và ankan.
-HS vận dụng:
o Viết các phương trình phản ứng,giải các bài tập định lượng.
2. Kĩ năng
o Xác định các loại, viết và gọi tên các đồng phân của anken
o Tư duy: từ cấu tạo → tính chất vật lí và hóa học.
o Viết các phương trình phản ứng minh họa tính chất của anken.
o Quan sát, giải thích các hiện tượng của thí nghiệm.
II. Trọng tâm(tiết 42)
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.
Tính chất hóa học: phản ứng cộng.
III. Phương pháp:
Diễn giảng, quy nạp, đối thoại, trực quan.
IV.Chuẩn bị:
Dụng cụ và hóa chất cho các thí nghiệm: ancol etylic, dd axit sunfuric đặc, dung dịch Br
2
.
V.Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
• Câu hỏi: Nêu tính chất hóa học đặc trưng của ankan, viết các phương trình phản ứng minh họa
• Đáp án:
Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tính no, tham gia phản ứng thế, oxi hóa( ở những điều kiện thích hơp.)
as
CH
3
-CH
2
-CH
3
+ Cl
2
─ CH
3
-CH
2
-CH
2
Cl (spp)

CH
3
CH
2
(Cl)-CH
3
(spc)

C
2
H
6
+ O
2
→ CO
2
+ H
2
O
3. Bài mới
*Vào bài: Ở các tiết trước các em đã được học về ankan và xicloankan, đó là các loại hidrocacbon no. Hôm nay, cô sẽ giới
thiệu cho các em về các loại hidrocacbon không no. Hiddrocacbon không no là hiddrocacbon trong phân tử ngoài liên kết đơn
còn có các liên kết bội C=C, C ≡C. Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về những hidrocacbon đầu tiên đó là dãy đồng đẳng
anken. Vậy anken là gì? Cấu tạo phân tử như thế nào? Có những tính chất gì đặc trưng? Chúng ta cùng đi vào bài 29: anken.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học
Hoạt động1 :(5 phút)
GV viết các công thức
cấu tạo của C
2
H
4
, C
3
H
6
,
C
4
H
8
lên bảng, yêu cầu
HS quan sát và rút ra
nhận xét những đặc điểm
giống nhau.
GV nhận xét câu trả lời
và đi vào định nghĩa.
-Yêu cầu HS rút ra
CTTQ
Hoạt động 2: (8 phút)
- GV yêu cầu HS nhắc
lại khái niệm đồng phân,
ankan có những loại ĐP
nào?
Tương tự ankan,anken
cũng có đp cấu tạo về
mạch cacbon,ngoài ra
anken còn có đồng phân
về vị trí liên kết đôi và
đồng phân hình học( sự
khác nhau về vị trí
không gian của các
nguyên tử liên kết với
liên kết C=C .
-Giảng mục ĐP cấu tạo,
lấy ví dụ đp của C
4
H
8
-Quan sát, nhận xét: đều có
cấu tạo mạch hở và có 1 liên
kết đôi trong phân tử.
-CT chung: C
n
H
2n
(n≥2)
-ĐP là những cấu tạo khác
nhau của cùng một CTPT.
Ankan có đồng phân cấu tạo
về mạch cacbon.
BÀI 29: ANKEN
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
1. Dãy đồng đẳng anken(olefin)
C
2
H
4
, C
3
H
6
, C
4
H
8
.....lập thành dãy đồng đẳng của anken.
*Định nghĩa: Anken là những hidrocacbon mạch hở trong
phân tử có chứa một liên kết đôi.
*Công thức chung: C
n
H
2n
(n≥2)
2. Đồng phân
a) Đồng phân cấu tạo
Trong dãy đồng đẳng, C
4
H
8
trở đi có đồng phân anken(mạch
cacbon và vị trí liên kết đôi)cacbon và vị trí liên kết đôi)
Ví dụ: C
4
H
CH
2
=CH-CH
CH
3
-CH=CH-CH
CH
2
=C-CH
CH
3
b) Đồng phân hình học:b) Đồng phân hình học:
lkσ
H H
C=C
H sp
2
H
lkл
VI.Củng cố và dặn dò:
-GV tổng kết những nội dung quan trọng:
Từ đặc điểm cấu tạo suy ra tính chất:
+ Liên kết π
→có đồng phân về vị trí nối đôi, có đồng phân hình học→cách gọi tên thay thế phải thêm số chỉ vị trí nối đôi
→ phản ứng cộng: đặc trưng nhất.
- Làm bài tập 2 trang 132 tại lớp
- Học lại lý thuyết, làm các bài tập 1,2,6 trang 132 SGK, chuẩn bị trước để tiết sau học tiếp bài Anken.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. .
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. .
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................

Generate time = 0.055620193481445 s. Memory usage = 1.94 MB