Đề Cương Tin Học 7 - HK1 (2010 - 2011)

Trường THCS Cát Chánh Học suy nghó - Đi cẩn thận!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ 1
MÔN: TIN HỌC 7 (Năm học 2010 – 2011)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1 : Để mở 1 bảng tính mới ta vào :
A. File \ Exit B. File \ Save
C. File \ New D. File \ Open
Câu 2: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
A. Dấu sao (*) B. Dấu chấm (.) C. Dấu x D. Dấu ^
Câu 3: Muốn lưu 1 tệp tin bảng tính ta thực hiện:
A. Nháy chuột vào biểu tượng B. File \ Open
C. File \ Save D. Cả a và c
Câu 4 : Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. Dữ liệu B. Trường
C. Ô D. Công thức
Câu 5 : Lợi ích của chương trình bảng tính là gì:
A. Việc tính toán được thực hiện tự động B. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan
C. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.
D. Có các công cụ giúp trình bày dữ liệu nổi bật và đẹp mắt. E. Tất cả các lợi ích trên
Câu 6: Cụm từ “F5” trong hộp tên có nghóa là
A. Phím chức năng F5 B. Phông chữ hiện thời là F5
C. Ô ở hàng F cột 5 D. Ô ở cột F hàng 5
Câu 7 : Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?
A. Kí tự B.Số C. Thời gian D. Tất cả các kiểu dữ liệu trên
Câu 8: Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thò trong ô các kí tự
A. & B. * C. % D. #
Câu 9 : Thông thường, dữ liệu kí tự trên trang tính được dùng để làm gì?
A. Thực hiện tính toán B. Giúp phân biệt các thông tin trên trang tính.
C. Báo cho máy biết ta đònh làm gì D. Tất cả các mục đích trên.
Câu 10: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là
A. Ô đầu tiên tham chiếu tới B. Dấu ngoặc đơn
C. Dấu nháy D. Dấu bằng.
Câu 11: Trong các chương trình bảng tính có công cụ để thể hiện tính toán theo công thức được đònh nghóa sẵn. Các
công cụ đó chính là
A. Đònh dạng B. Hàm C. Chú thích D. Phương trình
Câu 12: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
A. Nhấn Phím Delete B. Edit \ Delete C. Table \ Delete Rows D. Tools \ Delete
Câu 13: Để chèn thêm một cột (Column) vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh:
A. Format \ Cells \ Insert Columns B. Table \ Insert Cells
C. Table \ Insert Columns D. Insert \ Columns
Câu 14: Công thức = B2 + A3 được đặt trong ô B3. Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4
sẽ là gì?
A. = C2 + C3 B. = D3 + C3 C. = D3 + C4 D. Tất cả đều sai
Câu 15: Giả sử cần tính tổng giá trò các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trò trong ô B1. Công thức nào trong số các
công thức sau đây là đúng?
A. = A1+C1*B1 B. (A1+C1)*B1 C. = (A1+C1)*B1 D. = (A1+C1)B1
Câu 16: Ô A1: nền vàng chữ đỏ, ô A3: nền trắng chữ đen. Khi Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán
sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?
A. Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đen B. Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đỏ
C. Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đỏ D. Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đen
Câu 17: Giả sử có các thao tác:
1. Nhấn Enter 2. Gõ dấu =
3. Nhập công thức 4. Chọn ô tính
GV: Nguyễn Văn Phong --**--0979.178939 - 1 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc
Trường THCS Cát Chánh Học suy nghó - Đi cẩn thận!
Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào một ô tính?
A. 3, 2, 4, 1 B. 4, 3, 2, 1 C. 4, 2, 3, 1 D. 1, 2, 3, 4
Câu 18: Hộp tên hiển thò:
A. Đòa chỉ của ô đang được kích hoạt B. Công thức của ô đang được kích hoạt
C. Nội dung của ô đang được kích hoạt D. Kích thước của ô được kích hoạt
Câu 19: Một trang tính trong chương trình bảng tính?
A. Là một thành phần của bảng tính B. Là miền làm việc chính của bảng tính
C. Gồm các cột và các hàng D. Cả 3 phương án trên
Câu 20: Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thò:
A. Nội dung hoặc công thức của ô. B. Công thức chứa trong ô. C. Nội dung của ô. D. Đòa chỉ của ô.
Câu 21: Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:
A. -1243 B. 12 năm C. 1999999999999999999 D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22: Cho ô A3, C3, E3 lần lượt có các giá trò sau:
39,60,100. Ô B4 được tính bằng công thức =C3-A3. Nếu sao chép
ô B4 sang ô D4 thì ô D4 có giá trò là bao nhiêu?
A. 79 B. 61
C. 21 D. 40
Câu 23 : Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào dấu ba chấm trong câu sau:
“Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa đòa chỉ, các đòa chỉ…”
A. Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vò trí so với ô đích;
B. Không bò điều chỉnh;
C. Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vò trí so với ô được sao chép.
D. Được điều chỉnh để giữ nguyên vò trí so với ô đích;
Câu 24: Số trang tính trên một bảng tính là:
A. 225. B. 256. C. 255 D. 3
Câu 25: Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word
A. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn B. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc
C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính D. Thanh công cụ, thanh công thức
Câu 26: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghóa gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thò hết chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thò hết chữ số;
D. Hoặc B hoặc C
Câu 27: Giả sử công thức ở ô D1 là = (7+9)/2.Muốn kết quả của ô
D1 tự động
cập nhật khi thay đổi các ô A1, B1, C1 thì công thức tại ô D1 như
thế nào?
A. =(A1+B1)/2 B. =(7+9)/C1
C. =A1+B1/C1 D. =(A1+B1)/C1
Câu 28: Số trang tính mặc đònh trên một bảng tính là:
A. Nhiều trang tính. B. Một trang tính. C. Ba trang tính D. 100 trang tính.
Câu 29: Mỗi ô trên trang tính có thể chứa
A. Số B. Kí tự và số C. Công thức, kí tự, số và thời gian D. Công thức và số
Câu 30: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
A. =AVERAGE(C4, D4, E4, F4)
B. =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
C. =AVERAGE(8,D4:F5)
D. =AVERAGE(C4:F4)
GV: Nguyễn Văn Phong --**--0979.178939 - 2 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc
Trường THCS Cát Chánh Học suy nghó - Đi cẩn thận!
Câu 31 . Hãy ghép nội dung ở cột A với nội dung tương ứng của nó ở cột B trong bảng sau:
A B A + B
1. Các cột
2. Đòa chỉ của một ô
3. Để kích hoạt ô
4. Trang tính
a. Có thể nháy chuột vào ô đó.
b. Được đánh số thứ tự bằng các chữ cái, bắt đầu từ A, B, C, …
c. Được chia thành các cột và các hàng.
d. Là cặp tên cột và tên hàng.
1 + …………
2 + …………
3 + …………
4 + …………
Câu 32. Xác đònh đúng kiểu dữ liệu trong mỗi ô tính Excel dưới đây bằng cách đánh dấu “ X” vào cột tương ứng:
Câu Dữ liệu Số Kí tự Thời gian
1 English
2 8.5
3 3/15/2009
4 Bang tinh
5 11:25 AM
6 - 123456789
Câu 33. Hãy ghép nội dung ở cột A với nội dung tương ứng của nó ở cột B trong bảng sau:
A B A + B
1. Hàm
2. Trang tính
3. Ô
4. Khối
5. kí tự
6. Công thức
a. là một hoặc một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.
b. là dãy các chữ cái, chữ số và kí hiệu.
c. là biểu thức viết trong ô, bắt đầu là dấu “=”. Toán hạng tham gia vào
biểu thức có thể là đòa chỉ.
d. là vùng giao nhau giữa cột và hàng của trang tính
e. là công thức được đònh nghóa từ trước.
f. gồm các cột và các hàng, là miền làm việc chính của bảng tính.
1 + ..........
2 + ..........
3 + .........
4 + ..........
5 + .........
6 + .........
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Hãy nêu lợi ích của sử dụng đòa chỉ ô tính trong công thức? Làm sao có thể biết một ô chứa công thức hay chứa
dữ liệu cố đònh?
Câu 2: Nêu cú pháp của 4 hàm đã học trong chương trình bảng tính? (Chỉ giải thích ý nghóa cú pháp một lần cho cả 4
hàm).
Câu 3: Nêu các chức năng chung của chương trình bảng tính?
Câu 4: Trình bày thao tác chèn thêm 2 cột vào bên trái cột E, xóa hàng 6. Trình bày thao tác sao chép và di chuyển dữ
liệu?
Câu 5: Trình bày thao tác đặt lề trang tính, hướng giấy in và nêu lợi ích của việc xem trước khi in?
Câu 6: Trình bày thao tác tô màu nền, kẻ đường biên và căn lề trong ô tính ?
Câu 7: Khi sao chép công thức thì công thức sẽ thay đổi như thế nào?
1/ Tại ô C5 có công thức là: = SUM(B3, E2:E6) sao chép ô C5 sang ô F4, C2
2/ Tại ô D6 có công thức là: = IF(MAX(B4:B6)>8, E5*7, F7*5) sao chép ô D6 sang ô C8, B7.
Câu 8: Cho bảng tính như hình sau:
Viết công thức thích hợp để tính giá trò tại các ô có dấu ? Biết: Điểm miệng, 15 phút hệ số 1, điểm 1 tiết hệ số 2, điểm
thi hệ số 3.
GV: Nguyễn Văn Phong --**--0979.178939 - 3 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc
Trường THCS Cát Chánh Học suy nghó - Đi cẩn thận!
Công thức tại ô G3 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô G8 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô F9 là: ............................................................................................
Công thức tại ô F10 là: ..........................................................................................
Công thức tại ô F11 là: ..........................................................................................
Công thức tại ô G9 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô G10 là: .........................................................................................
Công thức tại ô G11 là: .........................................................................................
Câu 9: Cho bảng tính như sau:
1/ - Tính tiền điện = Số KW* giá tiền điện 1 KW (giá tiền điện 1 KW là: 1500 đồng).
- Tính thuế VAT = 10% tiền điện.
- Tính tổng cộng = Tổng tiền điện và tiền thuế VAT.
2/ Viết công thức thích hợp để tính giá trò tại các ô có dấu ?
Công thức tại ô F2 là: ............................................................................................
Công thức tại ô G2 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô H2 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô H8 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô H9 là: ...........................................................................................
Công thức tại ô H10 là: .........................................................................................
Câu 10: Nêu tóm tắt chức năng của các tổ hợp phím sau:
Ctrl + S :.....................................................................................................
Ctrl + N :.....................................................................................................
Ctrl + B :.....................................................................................................
Ctrl + C :.....................................................................................................
Ctrl + V :.....................................................................................................
Ctrl + Z :.....................................................................................................
Ctrl + O :.....................................................................................................
Ctrl + A :.....................................................................................................
Câu 11: Hãy cho biết kết quả tính của các Hàm sau ?
a)= SUM (A1:A3,20) =...............................................
b)= MAX(A1,A2,A3)=...............................................
c)= MIN(A1:A2,7)=...................................................
d)= AVERAGE (A1:A3)=................................................
Câu 1 2 : Cho trang tính có nội dung như sau:
Hãy cho biết các vùng được chỉ ra sau đây đã áp dụng
những đònh dạng nào để đònh dạng trang tính?Vùng A1
đến G1; Vùng A2 đến G2; Vùng C3 đến F7; Ô A8; Vùng
C8 đến F8; Vùng G3 đến G7.
GV: Nguyễn Văn Phong --**--0979.178939 - 4 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc

Generate time = 0.097704887390137 s. Memory usage = 1.94 MB