Đề thi cuối kì 2 Môn Toán lớp 5

Trường tiểu học Trần Phú Thứ………., ngày ……..tháng……năm 2010
Lớp: 5….
Họ và tên:……………………………………
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2009-2010
MÔN:TOÁN
Thời gian: 35 phút
Điểm Lời phê của giáo viên:
ĐỀ BÀI:
I/ PHẦN 1
Em hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả đúng cho mỗi bài tập dưới đây:
1.1. Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào:
A. Hàng nghìn B. Hàng phần trăm C. Hàng phần nghìn.
1.2. Phân số
4
5
viết dưới dạng số thập phân là :
A. 4,5 B. 0,8 C. 0,5
1.3. Tỉ số phần trăm của hai số 2,8 và 80 là :
A. 3,5 % B. 80% C. 2,8%
1.4. Kết quả của biểu thức (
2
5
+
1
3
) x
3
4
là:

A.
11
20
B.
13
20
C.
25
60
1.5. Hà đi ở nhà lúc 7 giờ15 phút, Hà đến nơi lúc 10 giờ 5 phút, giữa đường Hà
nghỉ 20 phút. Vậy thời gian đi của Hà là:
A. 2 giờ 50 phút B. 2giờ 30 phút C. 3 giờ 20 phút.
1.6. Hình lập phương có cạnh 6cm, thể tích của hình lập phương là:
A. 36 cm
3
B.216 cm
3
C. 316 cm
3
.
II/ PHẦN 2:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 3,57 x 41 b. 21,352 : 6,28
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
c. 12 x
9
22
d.
4
7
:
3
11


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....................................................
Bài 2: Tìm x
a. 2,8 x X = 76, 58 + 58,38 b. X + 73,7 = 83,5 x 2,4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....................................................
Bài 3: Lúc 6 giờ, một xe đạp đi từ A với vận tốc 12 km/giờ. Đến 9 giờ. Một xe
máy cũng đi từ A với vận tốc 36 km/giờ và đi cùng chiều với xe đạp. Hỏi kể từ lúc
xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kòp xe đạp?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BI ỂU ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2009-2010
MƠN: TỐN ( LỚP 5)
I/ PHẦN 1: 3 điểm ( mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm )
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A A B B
II/ PHẦN 2: 7 điểm
Bài 1 : 2 điểm ( mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm)
a) 3,57 b) 21,3 52 6,28
x 4,1 2 512 3, 4
357 0
1428
14,637
c) 12 x
9
22
=
12 9
22
x
=
108
11
=
54
11
d)
4
7
:
3
11
=
4
7
x
11
3
=
4 11
7 3
x
x
=
44
21
Bài 2: 2 điểm ( mỗi phép tính đúng ghi 1 điểm )
a. 2,8 x X = 76, 58+ 58,38 b. X + 73,7 = 83,5 x 2,4
2,8 x X= 134,96 X + 73,7 = 200,4
X = 134,96 : 2,8 X = 200,4 – 73,7
X = 48,2 X = 126,7
Bài 3: 3 điểm Bài giải
Thời gian xe đạp đi trước xe máy là:
9 - 6 = 3 (giờ ) (0,5 điểm )
Quãng đường xe đạp đi trong 3 giờ là:
12 x 3 = 36 ( km ) (1 điểm )
Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp
( hay hiệu vận tốc của hai xe) là:
36 – 12 = 24 ( km /giờ ) (0,5 điểm )
Thời gian đi để xe máy đuổi kòp xe đạp là:
36 : 24 = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút. ( 1 điểm )
Đáp số: 1giờ 30 phút.
DUYỆT CỦA BGH Tân An, ngày 6 tháng 4 năm 2010
PHT TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hảo

Generate time = 0.16079306602478 s. Memory usage = 1.93 MB