Kế hoạch giảng dạy 12 theo chuẩn kĩ năng

A. CÁC CHUẨN CỦA MÔN HỌC
- Kiến thức: Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầy về:
 Hệ cơ sở dữ liệu
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
 Kiến trúc hệ CSDL và bảo mật hệ CSDL
- Kỹ năng:
 Rèn luyện cho học sinh bước đầu có kĩ năng làm việc với một hệ QTCSDL quan hệ cụ thể.
- Thái độ:
 Có ý thức bảo mật thông tin và sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hằng ngày.
CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ
Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1. Khái niệm cơ sở dữ liệu
Kiến thức
• Biết khái niệm cơ sở dữ liệu.
• Biết vai trò của cơ sở dữ liệu trong học tập và cuộc sống.
• Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ cơ sở dữ liệu.
- Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ
quan xí nghiệp để minh hoạ
2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Kiến thức
• Biết khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
• Biết chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu: tạo lập cơ sở dữ liệu; cập
nhập dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin; kiểm soát, điều khiển việc truy
cập vào cơ sở dữ liệu.
• Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ cơ sở dữ liệu.
- Phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ
liệu.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS
1. Giới thiệu MS ACCESS Kiến thức
• Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng, thiết lập mối
liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin.
• Biết 4 đối tượng chính: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo.
- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực
hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ
năng theo yêu cầu
1
CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ
• Biết 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế
độ làm việc với dữ liệu.
Kĩ năng
• Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS, tạo một cơ sở dữ liệu
mới, mở cơ sở dữ liệu đã có.
2. Cấu trúc bảng
Kiến thức
• Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng:
Cột (Thuộc tính): tên, miền giá trị.
Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính.
Khoá.
• Biết tạo và sửa cấu trúc bảng.
• Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng.
Kĩ năng
• Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng, cập
nhật dữ liệu.
• Thực hiện việc khai báo khoá
• Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng.
- Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng.
- Cho ví dụ minh hoạ cho mục tiêu thiết kế đơn
giản
- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực
hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ
năng theo yêu cầu
3. Các thao tác cơ sở
Kiến thức
• Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm
kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu.
Kĩ năng
• Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu, cập nhật dữ liệu, sắp
xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu bằng Wizard, định dạng và
in trực tiếp.
- Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện
những công việc này.
- Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và dùng
Thuật sĩ.
4. Truy xuất dữ liệu Kiến thức
2
CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ
• Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.
• Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi .
Kĩ năng
• Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản.
• Tạo được mẫu hỏi đơn giản.
- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực
hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ
năng theo yêu cầu
5. Báo cáo
Kiến thức
• Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó
• Biết các bước lập báo cáo.
Kĩ năng
• Tạo được báo cáo bằng Wizard.
• Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo.
- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực
hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ
năng theo yêu cầu
B. MỤC TIÊU CHI TIẾT
Tiết Nội dung bài Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3
1
§1. Một số khái niệm cơ bản (T
1
-
mục 1, 2)
- Phân biệt được các tổ chức và đối
tượng cần quản lý của tổ chức
- Hiểu được các công việc cần có để
quản lý thông tin của đối tượng
- Phân tích được tổ chức cần làm
những việc gì khi quản lí đối tượng
2
§1. Một số khái niệm cơ bản (T
2
-
mục 3a, b)
- Nhớ được khái niệm CSDL và hệ
QTCSDL
- Làm rõ được các ý trong khái niệm
của CSDL.
- Các mức thể hiện của CSDL.
- Lấy ví dụ để làm rõ các ý trong
khái niệm của CSDL.
- Liên hệ các mức thể hiện của
CSDL với khái niệm CSDL.
3
§1. Một số khái niệm cơ bản (T
3
-
mục 3c, d)
- Nêu được các yêu cầu cơ bản của
hệ CSDL
- Lấy ví dụ làm rõ 3 trong 6 yêu cầu
cơ bản của hệ CSDL.
- Lấy ví dụ để làm rõ các yêu cầu cơ
bản của hệ CSDL.
4
§2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (T
1
-
mục 1, 2)
- Nêu được các chức năng chính
của hệ QTCSDL
- Liên hệ các chức năng đó với khái
niệm của hệ QTCSDL
- Mô tả hoạt động của hệ QTCSDL
- Lấy ví dụ để thể hiện các chức
năng của hệ QTCSDL.
- Lấy ví dụ về một truy vấn và mô
tả hoạt động của hệ QTCSDL
3
Tiết Nội dung bài Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3
5
§2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (T
2
-
mục 3, 4)
- Nêu được vai trò của từng loại
người sử dụng CSDL.
- Nêu được tầm quan trọng của
từng loại người tác động vào CSDL.
- Mô tả các bước để phát triển CSDL.
- Bảo vệ được ý kiến: ai là người
quan trọng nhất trong CSDL.
- Lấy ví dụ về quy trình xây dựng
CSDL học sinh
6
Bài tập và thực hành 1:
Tìm hiểu về hệ CSDL
- Nêu được các yêu cầu cơ bản cần
có của thư viện.
- Mô tả được các đối tượng cần
phải quản lý trong thư viện
- Kẻ được bảng các thông tin của
đối tượng được quản lý trong thư
viện.
7 Bài tập (T
1
)
- Giải được các bài 1, 2, 3, 4
SGKT20
- Giải các bài 1.1  1.15 trong
SBT.
- Giải các bài 1.16  1.26 trong
SBT.
8 Bài tập (T
2
) - Giải được các bài 4,5,6 SGK T20 - Giải các bài 1.27  1.31 trong SBT.
- Giải các bài 1.32  1.36 trong SBT.
9 §3. Giới thiệu về Ms. Access
- Làm quen với MS Access
- Biết các loại đối tượng chính của
Access. Các thao tác làm việc và
các chế độ làm việc với các đối
tượng trong MS Access.
- Hiểu được các đối tượng của MS
Access sẽ làm công việc gì?
- Thực hiện được một số thao tác cơ
bản trong MS Access.
10 §4. Cấu trúc bảng
- Nêu được khái niệm bảng dữ liệu
và tạo được cấu trúc bảng.
- Tạo được bảng và tạo khóa chính
cho bảng, lưu bảng.
- Thay đổi được cấu trúc bảng thông
qua ví dụ cụ thể.
11,
12
Bài tập và thực hành 2:
Tạo cấu trúc bảng
- Tạo được Bảng thông qua bài 1
SGK T40
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 2
SGK T41
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 3
SGK T41
13
§5. Các thao tác cơ bản
trên bảng
- Nêu được các thao tác cơ bản trên
bảng.
- Thực hiện được công việc tìm cập
nhật dữ liệu, sắp xếp dữ liệu và lọc.
- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ
trong quá trình quản lý thông tin
trong bảng
14
Bài tập và thực hành 3: Thao tác
trên bảng
- Tạo được Bảng và thực hiện được
bài 1,2 SGK T48
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 3
SGK T49
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 4
SGK T49
15 Kiểm tra (1 tiết)
- Tổng hợp được các kiến thức đã
học trong chương I
- Vận dụng kiến thức đã học để giải
bài tập đơn giản
- Vận dụng kiến thức đã học để giải
bài toán cụ thể.
16 §6. Biểu mẫu - Nêu được khái niệm biểu mẫu
- Tạo được biểu mẫu
- Tạo được biểu mẫu bằng thuật sỹ
và chuyển đổi 2 chế độ làm việc
- Thay đổi được nội dung của biểu
mẫu.
4
Tiết Nội dung bài Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3
của biểu mẫu
17,
18
Bài tập và thực hành 4:
Tạo biểu mẫu đơn giản
- Tạo được biểu mẫu và thực hiện
được bài 1 SGK T55
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 2
SGK T55
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 3
SGK T56
19 §7: Liên kết giữa các bảng
- Hiểu được vai trò cần thiết để liên
kết giữa các bảng
- Tạo được liên kết giữa các bảng
trong CSDL
- Tạo được liên kết và mô tả được
các liên kết trong đó.
20,
21
Bài tập và thực hành 5:
Liên kết giữa các bảng
- Tạo được các bảng và thực hiện
được liên kết trong bài 1 SGK T61
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 2
SGK T61
- Xóa, thay đổi được các liên kết
22 §8: Truy vấn dữ liệu
- Nêu được các khái niệm về truy
vấn
- Tạo được một mẫu hỏi đơn giản
- Tạo được mẫu hỏi bằng hai cách:
thuật sĩ và tự thiết kế.
- Thay đổi được mẫu hỏi theo một
số ràng buộc mới.
23,
24
Bài tập và thực hành 6:
Mẫu hỏi trên một bảng
- Thực hiện được bài 1 SGK T67 - Thực hiện được yêu cầu ở bài 2
SGK T67
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 3
SGK T68
25,
26
Bài tập và thực hành 7:
Mẫu hỏi trên nhiều bảng
- Thực hiện được bài 1 SGK T69 - Thực hiện được yêu cầu ở bài 2
SGK T69
- Thực hiện được yêu cầu liên kết
nhiều bảng mới để lọc thông tin.
27 §9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
- Nêu được khái niệm báo cáo
- Tạo được báo cáo bằng cách dùng
thuật sĩ.
- Tạo được báo cáo bằng 2 cách:
Thuật sĩ và tự thiết kế
- Thiết kế lại báo cáo đã tạo để hiển
thị theo mẫu
28,
29
Bài tập và thực hành 8:
Tạo báo cáo
- Thực hiện được bài 1 SGK T75 - Thực hiện được yêu cầu ở bài 2
SGK T75
- Thiết kế lại báo cáo đã tạo để hiển
thị theo mẫu
30,
31
Bài tập và thực hành 9:
Bài thực hành tổng hợp
- Thực hiện được bài 1,2 SGK T76 - Thực hiện được yêu cầu ở bài 3,4
SGK T76
- Thực hiện được yêu cầu ở bài 5
SGK T76
32 Bài tập - Giải các bài tập trong SBT - Giải các bài tập trong SBT - Giải các bài tập trong SBT
33 Ôn tập học kỳ I - Ôn tập lại kiến thức đã học trong HK I
34 Kiểm tra học kỳ I - Nêu được các khái niệm đã học
trong học kì I và vận dụng để viết
các chương trình đơn giản về lệnh
- Hiểu được các nội dung đã học và
vận dụng để viết các chương trình
có sử câu lệnh rẽ nhánh và lặp đơn
- Vận dụng kiến thức đã học để viết
được các chương trình có sử dụng
lệnh rẽ nhánh và lặp lồng ghép
5

Generate time = 0.04662299156189 s. Memory usage = 1.94 MB