MẪU ISO9001-2000:PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

PHIẾU LÝ LỊCH MÁY
Tên thiết bò:……………………………………… Mã số:………………………… Nơi sử dụng:…………………………..………………
Nước sản xuất:……………………………….. Công suất ………………………..Ngày đưa vào sử dụng:………………………
Model:...............................................................................................................................................
Thông số kỹ thuật:..........................................................................................................................
Mã số tài sản:...................................................................................................................................
 Phụ tùng kèm theo:
Stt Tên phụ tùng Quy cách Số lượng Ghi chú
Stt
Ngày
Tháng năm
Nội dung bảo trì
sửa chữa
Trong kế
hoạch
Ngoài kế
hoạch
Người
thực hiện
Người
kiểm tra
Ghi chú

Generate time = 0.083936929702759 s. Memory usage = 1.93 MB