Ngoại khóa 22/12 (HS khối 6)


Cõu 1
Cho biết chiến thắng nào kết
thúc 1 nghìn năm Bắc thuộc mở
đầu thời kì độc lập lâu dài dân
tộc? diễn ra vào tháng năm nào?
15
15
14
13
12
11
10
9
87
6
5
4
321
Ht gi
Chiến thắng Bạch Đằng (9/ 938)

Câu 2
B¹n h·y cho biÕt tªn gäi ®Çu tiªn
cña n­íc ta?
15
15
14
13
12
11
10
9
87
6
5
4
321
Hết giờ
V¨n Lang

Câu 3
Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam cã tªn
gäi ®Çu tiªn lµ g×?
15
15
14
13
12
11
10
9
87
6
5
4
321
Hết giờ
§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶I phãng
qu©n

Câu 4
Khi thµnh lËp §éi ViÖt Nam tuyªn
truyÒn gi¶i phãng qu©n cã bao
nhiªu chiÕn sÜ?
15
15
14
13
12
11
10
9
87
6
5
4
321
Hết giờ
34 chiÕn sÜ

Câu 5
Ai lµ ng­êi ®· d©ng vua Hïng b¸nh
tr­ng, b¸nh dµy?
15
15
14
13
12
11
10
9
87
6
5
4
321
Hết giờ
Lang Liªu

Câu đố
Con gì đến chán
Giống ngỗng, giống ngan
Bơi trên bài làm
Của anh lười học
- Số mấy?
15
15
14
13
12
11
10
9
87
6
5
4
321
Ht gi
Số 2

Generate time = 0.037207841873169 s. Memory usage = 1.93 MB