the duc lop 5 hoc ky 1

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 25.Tháng 08.năm 2008
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 01 * Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN
* Trò chơi: Kết bạn
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Giới thiệu chương trình TD lớp 5.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của
chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy,yêu cầu tập luyện.Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản
để thực hiện trong các giờ học . Biên chế tổ . Chọn cán sự bộ môn .
- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm Đứng lại ……đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân
trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ
chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ
quản lý chung
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện
Nhận xét
b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Nhận xét chung tinh thần học tập của h.sinh
c. ĐHĐN:
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ, điểm số
- Bên trái ( Phải)………..quay
6p
28p
9p
11p

Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
c. Trò chơi: Kết bạn
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà
8p
6p
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV


Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 25.Tháng 08.năm 2008
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 02 * Đội hình đội ngủ
* Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn để củng cố và nâng cao động tác ĐHĐN.Chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ
học.Yêu cầu thuần thục động tác.
- Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng
luật,hào hứng trong khi chơi .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm Đứng lại ….đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân
trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)………..quay
- Báo cáo ra vào lớp
Nhận xét

b. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
và Lò cò tiếp sức
6p
1-2 lấn
28p
15p
2-3Lần
2-3Lần
13p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại các nội dung đã học
6p
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 01.Tháng 09.năm 2007
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 03 * ĐHĐN
* Trò chơi: Chạy tiếp sức
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Chào,báo cáo khi bắt đầu và kết
thúc giờ học,xin phép ra vào lớp,tập hợp hàng ngang (dọc)….Yêu cầu báo cáo mạch
lạc,tập hợp nhanh,quay đúng hướng đều đẹp,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức. Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,trật tự .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm Đứng lại …đứng
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
-Từ 1 đến hết….điểm số
- Bên trái ( Phải)………..quay
-Đằng sau….quay
- Báo cáo ra vào lớp
Nhận xét

b. Trò chơi: Chạy tiếp sức
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN
6phút
28p
18p
2-3Lần
10p
6p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình trò chơi
* * * * * * = *
* * * * * * = *
* * * * * * = *
* * * * * * = *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 01.Tháng 09.năm 2008
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 04 * Đội hình đội ngủ
* Trò chơi: Kết bạn
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm
số,đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau.Yêu cầu tập hợp hàng nhanh,quay đúng
hướng,đều,đẹp,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Kết bạn .Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhiệt tình .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm Đứng lại ….đứng
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
-Từ 1 đến hết….diểm số
- Bên trái ( Phải)………..quay
-Đằng sau….quay
- Báo cáo ra vào lớp
Nhận xét

* Các tổ thi đua trình diễn ĐHĐN
Nhận xét Tuyên dương
b. Trò chơi: Kết bạn
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN
6phút
1-2 lấn
28p
18p
2-3Lần
10p
6p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 08Tháng 09năm 2008
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 05 * ĐHĐN
* Trò chơi: Bỏ khăn
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :
-Ôn một số kĩ năng một số động tác ĐHĐN.Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm
số,nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau,dàn hàng,dồn hàng.Y/c thực hiện tương đối chính
xác các động tác đã học,nhanh trật tự,đúng hướng…
-Trò chơi:Bỏ khăn. Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhanh,trật tự,nhiệt tình.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
GV:Nhận lớpphổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giâm Đứng lại ……đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái,
nhịp 2 chân phải)
Trò chơi : Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)………..quay
-Đằng sau…..quay
- Em…làm chuẩn,giản cách 1sãi tay…dàn hàng
-Em…dồn hàng lại

Nhận xét
b. Trò chơi:
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thành vòng tròn,đi thường…..bước Thôi
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN đã học
6p
28p
20p
2-3Lần
8p
6p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 08Tháng 09năm 2008
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 06 * ĐHĐN
* Trò chơi: Đua ngựa
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng ngang,dóng
hàng,điểm số,đi đều vòng,phải,vòng trái Y/c thực hiện tương đối chính xác các động tác
đã học nhanh,trật tự đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Đua ngựa.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhiệt tình.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi,dụng cụ trò chơi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
GV:Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng
Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp
- Nhìn phải …………Thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)………..quay
-Đi đều…bước
-Vòng bên trái,phải…..bước
-Đứng lại…..đứng
Nhận xét
*Các tổ luyện tập ĐHĐN
Nhận xét Tuyên dương

b. Trò chơi: Đua ngựa
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thành vòng tròn,đi thường….bước Thôi
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà luyện tập ĐHĐN
6p
28p
20p
2-3Lần
2-3Lần
8p
6p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
Ngày 15.Tháng 09.năm 2008
Nguyễn Đăng Truật - Trường Tiểu học Ngô Quang Tám - Đại Lộc - Quảng Nam

Generate time = 0.042857885360718 s. Memory usage = 1.94 MB