GA LỚP 4-TUẦN 17(CKTKN)

Trường TH Nguyễn Huệ lÞch b¸o gi¶ng
Lớp: 4B TUẦN: 17 ( Từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2010)
Thứ
Buổi
M«n häc Tªn bµi d¹y TL TB DH
2
S¸ng
TËp ®äc RÊt nhiỊu MỈt Tr¨ng.
Tranh
Khoa häc
Ơn tập học kì I.
To¸n Lun tËp.
§¹o ®øc Yªu lao ®éng (TiÕt
2
).
CHIỀU
LÞch sư
Ơn tập học kì I. Bảng phụ
TC To¸n
Lun tËp củng cố
TC TV
LĐ: RÊt nhiỊu MỈt Tr¨ng.
3
S¸ng
To¸n
Luyện tập chung.
ChÝnh t¶
Nghe-viết: Mùa đơng trên rẻo cao.
LT & c©u
Câu kể: Ai, làm gì?
Kü tht
Cắt , khâu , thêu sản phẩm tự chọn. BĐDDH
CHIỀU
§Þa lý
Ơn tập học kì I.
TC TV
LV bài: Đồn thuyền đánh cá
TC To¸n
Luyện tập chung.
4
S¸ng
ThĨ dơc
RLTTCB. Trò chơi: Nhảy lướt sóng Còi
TËp ®äc RÊt nhiỊu MỈt Tr¨ng.(TT)
Mü tht
Vẽ trang trí: Trang trí hình vng. Màu
To¸n DÊu hiƯu chia hÕt cho 2.
C
SHNK Tập luyện nghi thức Đội
5
S¸ng
ThĨ dơc
Đi nhanh chuyển sang chạy. TC: Nhảy lướt... Còi
To¸n
Dấu hiệu chia hết cho 5.
T.Lµm v¨n
Đo¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ đồ vËt.
KĨ chun Mét ph¸t minh nho nhá.
Tranh
CHIỀU
Khoa häc
Kiểm tra học kì I.
TC TV
LV bài: Rất nhiều mặt trăng
To¸n
Dấu hiệu chia hết cho 2, 5.
6
S¸ng
To¸n Lun tËp.
¢m nh¹c
Ơn tập 2 bài hát tập đọc nhạc B. phụ
T.Lµm v¨n Lun tËp x©y dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ ®å vËt.
LT&c©u
Vị ngữ trong câu kể: Ai, làm gì?
CHIỀU
TC T.ViƯt
Rèn đọc
TC To¸n
KTCT
Sinh ho¹t NhËn xÐt tn 17.
BGH duyệt: Gi¸o viªn gi¶ng d¹y:

Đinh Văn Đơng
Tu ần 17 . Thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2010
Tiết 1 TẬP ĐỌC
RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG
I. Mục tiêu
KT: Hiểu ND: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, đáng u. (TL được
các CH trong bài).
KN: Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân
vật và lời người dẫn chuyện.
TĐ: HS u q thiên nhiên.
*MTR: Đối với HS yếu : Đọc đúng 1 đoạn trong bài.
II. Chuẩn bị:
GV : Tranh minh hoạ trong SGK.
HS : SGK, tìm hiểu nội dung bài trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. KTBC: (5’)
- Gọi 4 HS đọc phân vai truyện Trong quán ăn
“Ba cái bống”. Sau đó trả lời câu hỏi: Em thích
hình ảnh, chi tiết nào trong truyện?
- Nhận xét về giọng đọc, câu trả lời và cho điểm
từng HS.
2. Bài mới:(32’)
a. Giới thiệu bài:(1’)
b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:(31’)
* Luyện đọc:(12’)
- Gọi HSY tiếp nối nhau đọc từng đọc truyện (3
lượt HS đọc). GV sửa lỗi phát âm, nhắt giọng cho
từng HS (nếu có).
- Hỏi vời có ngóa là thế nào?
- GV đọc mẫu, chú ý cách đọc:
* Tìm hiểu bài:(10’)
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trao đổi và trả lời câu
hỏi
+ Chuyện gì đã xảy ra với cô công chúa?
+ Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?
+ Trước yêu cầu của công chúa, nhà vua đã làm
gì?
+ Các vò đại thần và các nhà khoa học nói với nhà
vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa?
+ Tại sao họ lại cho rằng đó là đòi hỏi không thể
thực hiện được?
- 4 HS thực hiện yêu cầu.
- HS đọc tiếp nối (HSY đọc trước).
+ Đ 1: Ở vương quốc nọ … nhà vua.
+ Đ2: Nhà vua buồn lắm … bằng vàng
rồi.
+ Đ3: Chú hề tức tốc … khắp vườn.
- Vời có nghóa là cho mời người dưới
quyền.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng và trải lời câu
hỏi.
+ Cô bò ốm nặng.
+ Công chúa mong muốn có mặt trăng
và nói là cô sẽ khỏi ngay nếu có mặt
trăng.
+ Nhà vua cho vời các vò đại thần, các
nhà khoa học đến...
+ Họ nói rằng đòi hỏi của công cúa là
không thể thực hiện được.
+ Vì mặt trăng rất xa và to gấp hàng
- Yêu cầu HS đọc đoạn 2, trao đổi và trả lời câu
hỏi
+ Nhà vua đã than phiền với ai?
+ Cách nghó của chú hề có gì khác với các vò đại
thần và các nhà khoa học?
+ Tìm những chi tiết cho thấy cách nghó của cô
chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghó của
người lớn?
- Yêu cầu 1 HS đọc.
+ Chú hề đã làm gì để có được mặt trăng cho công
chúa?
+ Thái độ của công chúa như thế nào khi nhận
được món quà đó?
- Câu chuyện Rất nhiều mặt trăng cho em hiểu
điều gì?
- Ghi nội dung chính của bài.
* Đọc diễn cảm:(8-9’)
- Gọi 3 HSK,G đọc phân vai (người dẫn chuyện,
chú hề, công chúa).
- Giới thiệu đoạn văn cần đọc.
- Tổ chức cho HS thi đọc phân vai đoạn văn.
- Nhận xét giọng đọc, cho điểm từng HS.
3. Củng cố, dặn dò:(3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc lại chuyện.
nghìn lần Đất nước của nhà vua.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Nhà vua than phiền với chú hề.
+ Chú hề cho rằng trước hết phải hỏi
công chúa...
- Công chúa chỉ nghó rằng mặt trăng chỉ
to hơn cái móng tay của cô, mặt trăng...
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.
+ Chú hề tức tốc đến gặp bác thợ kim
hoàn,...
+ Công chúa thấy mặt trăng thì vui
sướng ra khỏi giường bệnh,...
- Câu chuyện cho em hiểu rằng suy nghó
của trẻ em rất khác với suy nghó của
người lớn.
- 1 HS nhắc lại đại ý.
- 3 HS đọc phân vai, cả lớp theo dõi để
tìm ra cách đọc hay (như đã hướng dẫn).
- Luyện đọc theo cặp.
- 3 lượt HSK,G đọc.
Tiết 2. KHOA HỌC
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Mục tiêu:
KT: Ơn tập về: Tháp dinh dưỡng cân đối; một số tính chất của nước và khơng khí; vòng tuần hồn
của nước trong tự nhiên; vai trò của nước và khơng khảytong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui
chơi giải trí.
KN: Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của nước và khơng khí.
TĐ : Luôn có ý thức bảo vệ môi trường nước, không khí và vận động mọi người cùng thực hiện.
II. Chuẩn bị:
- Các hình minh hoạ trong SGK (phóng to nếu có điều kiện).
- Phiếu học tập cá nhân
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:(3’) Gọi 3 HS lên bảng trả lời
câu hỏi:
1. Em hãy mô tả hiện tượng và kết quả của thí
- HS trả lời.
nghiệm 1 ?
2. Em hãy mô tả hiện tượng và kết quả của thí
nghiệm 2 ?
3. Không khí gồm những thành phần nào ?
- GV nhận xét và cho điểm HS.
2. Dạy bài mới:(25’)
* Giới thiệu bài (1’)
* Hoạt động 1: (7 -10’) Ôn tập về phần vật chất.
- GV chuẩn bò phiếu học tập cá nhân và phát cho
từng HS.
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu khoảng 5 đến
7 phút.
- GV thu bài, chấm 5 đến 7 bài tại lớp.
- GV nhận xét bài làm của HS.
* Hoạt động 2: (7-9’) Vai trò của nước, không
khí trong đời sống sinh hoạt.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- Chia nhóm HS, yêu cầu các nhóm trưởng báo
cáo việc chuẩn bò của nhóm mình.
- Phát giấy cho mỗi nhóm.
- Yêu cầu các nhóm có thể trình bày theo từng
chủ đề theo các cách sau:
+ Vai trò của nước.
+ Vai trò của không khí.
+ Xen kẽ nước và không khí.
- Yêu cầu nhắc nhở, giúp HS trình bày đẹp, khoa
học, thảo luận về nội dung thuyết trình.
- Yêu cầu mỗi nhóm cử một đại diện vào ban
giám khảo.
- Gọi các nhóm lên trình bày, các nhóm khác có
thể đặt câu hỏi.
- Ban giám khảo đánh giá theo các tiêu chí.
+ Nội dung đầy đủ.
+ Tranh, ảnh phong phú.
+ Trình bày đẹp, khoa học.
+ Thuyết minh rõ ràng, mạch lạc.
+ Trả lời các câu hỏi đặt ra (nếu có).
- GV chấm điểm trực tiếp cho mỗi nhóm.
- GV nhận xét chung.
* Hoạt động 3: (5-7’) Cuộc thi: Tuyên truyền
viên xuất sắc.
- HS nhận phiếu và làm bài.
- HS lắng nghe.
- HS hoạt động.
- Kiểm tra việc chuẩn bò của mỗi cá nhân.
- Trong nhóm thảo luận cách trình bày,
dán tranh, ảnh sưu tầm vào giấy khổ to.
Các thành viên trong nhóm thảo luận về
nội dung và cử đại diện thuyết minh.
- Các nhóm khác có thể đặt câu hỏi cho
nhóm vừa trình bày để hiểu rõ hơn về ý
tưởng, nội dung của nhóm bạn.
- HS lắng nghe.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi.
- GV yêu cầu HS vẽ tranh theo hai đề tài:
+ Bảo vệ môi trường nước.
+ Bảo vệ môi trường không khí.
- GV tổ chức cho HS vẽ.
- Gọi HS lên trình bày sản phẩm và thuyết minh.
- GV nhận xét, khen, chọn ra những tác phẩm
đẹp, vẽ đúng chủ đề, ý tưởng hay, sáng tạo.
3. Củng cố- dặn dò:(2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn lại các kiến thức đã học để
chuẩn bò tốt cho bài kiểm tra.
- 2 HS cùng bàn.
- HS vẽ.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
Tiết 3. TỐN
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
KT: Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số và Biết chia cho số có ba chữ số.
KN: Thực hành làm được BT1a ; BT3a.
TĐ : Ham thích học tốn, tự giác làm bài.
MTR: - HS yếu : Làm được các bài tập BT1a.
- HS khá, giỏi : Làm thêm BT 2 trong SGK.
II. Chuẩn bị:
Bảng con , VBT.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
2. KTBC:(5’)
- GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập
hướng dẫn luyện tập thêm, đồng thời kiểm tra vở
bài tập về nhà của một số HS khác.
Bài 1 : Đặt tính rồi tính.
78 956 : 456 ; 21 047 : 321
- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới :(32’)
a. Giới thiệu bài (1’)
b. Luyện tập , thực hành (31’)
Bài 1(10-12’)
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính(HSY làm bài
1a) .
- Yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng
của bạn .
- GV nhận xét để cho điểm HS .
Bài 2. (5-7’) ( HS giỏi làm bài)
- GV gọi 1 HS đọc đề bài .
- GV yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán .
Tóm tắt
240 gói : 18 kg
1 gói : ….g ?
- GV nhận xét, cho điểm HS.
Bài 3a. (7-10’)
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS tự làm bài .
Tóm tắt
Diện tích : 7140 m
2
Chiều dài : 105 m
Chiều rộng : … m ?
Chu vi : … m ?
- GV nhận xét và cho điểm HS.
3. Củng cố, dặn dò :(3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập
thêmvà chuẩn bò bài sau
- HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo
dõi để nhận xét bài làm của bạn.
- Đặt tính rồi tính.
- 3 HSY lên bảng làm bài(1a). HS cả lớp
làm bài vào vở .
- HS nhận xét, sau đó 2 HS ngồi cạnh
nhau đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra .
- 1 HSK,G lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào vở.
Bài giải
18 kg = 18 000 g
Số gam muối có trong mỗi gói là :
18 000 : 240 = 75 (g)
Đáp số : 75 g
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài
vào vở
Bài giải
Chiều rộng của sân vận động là :
7140 : 105 = 68 (m)
- HS cả lớp.
Tiết 4 ĐẠO ĐỨC
yªu lao ®éng(tiết 2)
I. Mục tiêu:
KT: Bíc ®Çu biÕt ®ỵc gi¸ trÞ cđa lao ®éng.
KN: TÝch cùc tham gia c¸c c«ng viƯc lao ®éng ë líp, ë trêng, ë nhµ phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa b¶n
th©n.
TĐ : Tự giác tham gia c¸c c«ng viƯc lao ®éng ë líp, ë trêng phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa b¶n th©n.
* GDKNS:
- KN xác định giá trị của lao động
- KN quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường.
II. Chuẩn bị: SGK, VBT
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. KTBC:(2’)
- Gọi học sinh nêu phần bài học
2. H ướng dẫn vận dụng, thực hành :(25’)
*Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm đôi (BT 5-
SGK/26)
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
 Em mơ ước khi lớn lên sẽ làm nghề gì? Vì sao
em lại yêu thích nghề đó? Để thực hiện ước mơ của
mình, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?
- GV mời một vài HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét và nhắc nhở HS cần phải cố gắng,
học tập, rèn luyện để có thể thực hiện được ước mơ
nghề nghiệp tương lai của mình.
*Hoạt động 2: HS trình bày, giới thiệu về các bài
viết, tranh vẽ (Bài tập 3, 4, 6- SGK/26)
- GV nêu yêu cầu từng bài tập 3, 4, 6.
Bài tập 3 : Hãy sưu tầm và kể cho các bạn nghe về
các tấm gương lao động của Bác Hồ, của các Anh
hùng lao động, của các bạn HS trong lớp, trong
trường hoặc ở đòa phương em.
Bài tập 4 : Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ,
thành ngữ nói về ý nghóa, tác dụng của lao động.
Bài tập 6 : Hãy viết, vẽ hoặc kể về một công việc
mà em yêu thích.
- GV kết luận chung:
+ Lao động là vinh quang. Mọi người đều cần phải
lao động vì bản thân, gia đình và xã hội.
+ Trẻ em cũng cần tham gia các công việc ở nhà, ở
trường và ngoài xã hội phù hợp với khả năng của bản
thân
- 1HS thực hiện YC
- HS trao đổi với nhau về nội dung theo
nhóm đôi.
- Lớp thảo luận.
- Vài HS trình bày kết quả .
- HS trình bày.
- HS kể các tấm gương lao động.
- HS nêu những câu ca dao, tục ngữ,
thành ngữ đã sưu tầm.
- HS thực hiện yêu cầu.
 Kết luận chung :
Mỗi người đều phải biết yêu lao động và tham gia
lao động phù hợp với khả năng của mình.
3. Củng cố - Dặn dò:(3’)
- Thực hiện tốt các việc tự phục vụ bản thân. Tích
cực tham gia vào các công việc ở nhà, ở trường và
ngoài xã hội.
- Về xem lại bài và học thuộc ghi nhớ.
- Chuẩn bò bài tiết sau.
- HS lắng nghe.
- HS cả lớp.
BUỔI CHIỀU
Tiết 1 LỊCH SỬ
Ơn tËp ci kú I
I. Mục tiêu:
KT: Nêu được một vài sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng qn xâm lược Mơng - Ngun của
Nhà Trần.
KN: Quân dân nhà Trần :nam nữ,già trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc .
TĐ : Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông nói chung và quân dân nhà
Trần nói riêng
II. Chuẩn bị:
GV: Hình minh hoạ trong SGK; Sưu tầm những mẩu chuyện về Trần Quốc Toản.
HS: SGK, VBT
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Giíi thiƯu bµi:(1’)
2. T×m hiĨu bµi:(26’)
a. Ho¹t ®éng1: (14’) Ơn l¹i c¸c sù kiƯn l Þch sư
bi ®Çu dùng níc vµ gi÷ níc .
- HS nªu c¸c bµi häc lÞch sư
- Tr¶ lêi mét sè c©u hái vỊ néi dung bµi
- GV nhËn xÐt kÕt ln
b. Ho¹t ®éng 2: (12’) C¸c sù kiƯn lÞch sư vỊ h¬n
mét ngh×n n¨m ®Êu tranh dµnh l¹i ®éc lËp
H: Hãy nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn cc khëi nghÜa
Hai Bµ Trng?
H: H·y nªu lý do khiÕn Lý Thái Tỉ qut ®Þnh dêi ®«
ra Th¨ng Long?
H: ý chÝ quyết t©m tiªu diƯt qu©n x©m lỵc M«ng-
Nguyªn cđa qu©n d©n nhµ TrÇn ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ
nµo ?.
3. Cđng cè - dỈn dß:(3’)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Chn bÞ bµi sau.
- HS thảo luận nêu ý kiến.
- HS thảo luận trả lời câu hỏi.
- HS cả lớp
Tiết 2: TỐN
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
I. Mục tiêu:
KT: Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số và giải bài tốn có lời văn.
KN: Thực hành làm được các BT trong VBT.
TĐ : Ham thích học tốn, tự giác làm bài.
MTR: - HS yếu : Làm được các bài tập BT1.
- HS khá, giỏi : Làm được tất cả các bài tập trong VBT.
II. Chuẩn bị:
Bảng con , VBT.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Luyện tập , thực hành (35’)
Bài 1.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Cho HS tự đặt tính rồi tính.
45783 : 245 ; 9240 : 246 ; 78932 : 351
- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của
bạn trên bảng
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 2. Tìm x.
- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
-GV nhận xét
Bài 3. (HS K,G làm)
- GV gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS tóm tắt và giải bài toán.

- GV chữa bài nhận xét và cho điểm HS.
2. Củng cố, dặn dò: (5’)
- GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau
- Đặt tính rồi tính.
- 3 HSY lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện
2 phép tính, cả lớp làm bài vào VBT.
- HS nhận xét sau đó hai HS ngồi cạnh nhau
đổi cheo vở để kiểm tra bài của nhau.
- 2 HS lên giải
- 1 HS nêu đề bài.
- 1 HSK,G lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
vào VBT.û
Bài giải
Tổng số cái áo của phân xưởng A dệt được
la:ø
144 + 84 = 12096 ( cái )
Trung bình mỗi người phân xưởng B dệt
được số cái áo là:
12096 : 122 = 108(cái)
Đáp số : 108 cái áo
Tiết 3: TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG
I. Mục tiêu
KT: Hiểu ND: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, đáng u. (TL được
các CH trong bài).
KN: Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân
vật và lời người dẫn chuyện.
TĐ: HS u q thiên nhiên.
*MTR:
Đối với HS yếu : Đọc đúng và tương đối trơi chảy 1 đoạn trong bài.TLH trong SGK
II. Chuẩn bị:
GV : Tranh minh hoạ trong SGK.
HS : SGK, tìm hiểu nội dung bài trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:(35’)
* Luyện đọc:(10’)
* Tìm hiểu bài:(10’)
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trao đổi và trả lời câu
hỏi(trong SGK)
* Đọc diễn cảm:(15’)
- Gọi 3 HSK,G đọc phân vai (người dẫn
chuyện, chú hề, công chúa).
- Giới thiệu đoạn văn cần đọc.
- Tổ chức cho HS thò đọc phân vai đoạn văn.
- Nhận xét giọng đọc, cho điểm từng HS.
2. Củng cố, dặn dò:(5’)
- Hỏi ; Em thích nhận vật nào trong truyện ? vì
sao?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc lại chuyện.
- HSY đọc tiếp nối theo đoạn.
- 1 HS đọc thành tiếng và trải lời câu hỏi( Ưu
tiên HSY TL trước)
- 3 HSK,G đọc phân vai, cả lớp theo dõi để
tìm ra cách đọc hay (như đã hướng dẫn).
- Luyện đọc theo cặp.
- 2 lượt HSK,G đọc.
- HSTL
Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010
Tiết 1. TỐN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
KT: Thực hiện được các phép nhân, phép chia; đọc thơng tin trên biểu đồ.
KN: HS làm được BT1 ( Bảng 1: 3cột đầu; bảng 2: 3 cột đầu), BT4 a, b.
TĐ : Ham thích học tốn, tự giác làm bài.
MTR: HS yếu : Làm được các bài tập BT1 ( Bảng 1: 3cột đầu)
HS khá, gỏi : Làm được BT1, BT4 trong SGK.
II. Chuẩn bị:
Bảng con , VBT.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Luyện tập, thực hành (35’)
Bài 1 (18-23’)
- Yêu cầu HS đọc đề sau đó hỏi: Bài tập yêu
cầu chúng ta làm gì ?
- Các số cần điền vào ô trống trong bảng là gì
trong phép tính nhân, tính chia ?
- Yêu cầu HS nêu cách tìm thừa số , tích chưa
biết trong phép nhân, tìm số chia, số bò chia
hoặc thương chưa biết trong phép chia.
- Yêu cầu HSY làm bài(Bảng 1: 3cột đầu)
Thừa số 27
23
23
Thừa số 23 27
27
Tích
621
621 621
- Yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn
trên bảng .
- GV chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4 (10-12’)
- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ trang 91 /
SGK.
- Biểu đồ cho biết điều gì ?
- Đọc biểu đồ và nêu số sách bán được của từng
tuần.
- Yêu cầu HS đọc các câu hỏi của SGK và làm
bài .
- Nhận xét và cho điểm HS.
2. Củng cố, dặn dò :(3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn tập lại các dạng toán đã
học để chuẩn bò kiểm tra cuối học kì I.
- Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng.
- Là thừa số hoặc tích chưa biết trong phép
nhân, là số chia, số bò chia hoặc thương
chưa biết trong phép chia.
- HS lần lït nêu trước lớp, HS cả lớp theo
dõi, nhận xét.
- 3 HSY lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1
bảng số( Bảng 1: 3cột đầu) , HS cả lớp làm
bài vào VBT.
- HSK,G làm thêm ( Bảng 2: 3cột đầu)
Số bò
chia
66178 66178
66178
Số chia 203
203
326
Thương
326
326 203
- HS nhận xét.
- Số sách bán được trong 4 tuần.
- HS nêu: Tuần 1 : 4500 cuốn
Tuần 2 : 6250 cuốn
Tuần 3 : 5750 cuốn
Tuần 4 : 5500 cuốn
- 1 HSK,G lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
bài vào VBT.
Bài giải
a. Số cuốn sách tuần 1 bán được ít hơn tuần
4 là :
5500 – 4500 = 1000 ( cuốn )
b. Số cuốn sách tuần 2 bán được nhiều hơn
tuần 3 là :
6250 – 5750 = 500 (cuốn)
c. Trung bình mỗi tuần bán được số cuốn
sách là :
4500 + 6250 + 5750 + 5500) : 4 = 5500
(cuốn)
Đáp số : 5500 cuốn
- HS cả lớp.
Tiết 2 CHÍNH TẢ
MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO
I. Mục tiêu
KT: Nghe – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng bài văn.
KN: Viết khơng mắc q 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập 2a.
TĐ: Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ vở.
*MTR: Đối với HS yếu: Nghe – viết đúng bài chính tả.
*GDBVMT: Giúp HS thấy được những nét đẹp của thiên nhiên vùng núi cao trên đất nước ta.
Từ đó thêm u q MTTN.
II. Chuẩn bị:
- GV: bảng phụ viết sẵn đáp án BT2a .
- HS: SGK, vở, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. KTBC: (5’)
- Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết bảng
lớp, cả lớp viết vào vở nháp.
ra vào, gia đình, cặp da, cái giỏ, rung rinh, gia
dụng
- Nhận xét về chữ viết của HS.
2. Bài mới: (32’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
b. Hướng dẫn viết chính tả: (25’)
* Tìm hiểu nội dung đoạn văn: (5’)
- Gọi HS đọc đoạn văn.
- Hỏi:
*Những dấu hiệu nào cho biết mùa đông đã về
ở rẻo cao?
* hướng dẫn viết từ khó: (5’)
- Yêu cầu HS tìm các từ khó khi viết chính tả
và luyện viết.
* Nghe – viết chính tả: (15’)
* Soát lỗi và chấn bài:
c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: (7’)
Bài 2:
a. Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS đọc bài và bổ sung (nếu sai).
- Kết luận lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò: (3’)
- HS thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng.
*GDBVMT: Mây theo các sườn núi, trườn
xuống mưa bụi, hoa cải nở vàng trênsườn đồi,
nước suối cạn dần,những chiếc lá vàng cuối
cùng cũng đã lìa cành.
- Các từ ngữ: rẻo cao, sườn núi, trườn xuống,
chít bạc, quanh co, khua lao xao,…
- HS viết chính tả
- Tự sửa lỗi
- 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong SGK.
- Dùng bút chì viết vào vở nháp.
- Đọc bài, nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài (nếu sai)
Loại nhạc cu – lễ hội – nổi tiếng.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc lại BT3 và chuẩn bò bài
sau.
TiÕt 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I. Mục tiêu
KT: Nắm được cấu tạo câu kể Ai làm gì? ( Nội dung ghi nhớ).
KN: Nhận biết được câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn và xác định được CN- VN trong mỗi
câu (BT1, BT2); Viết được một đoạn văn kể về việc đã làm trong đó có dùng câu kể Ai làm gì?
( BT3).
TĐ: HS u thích mơn học, tự giác làm bài.
*MTR:
Đối với HS yếu: Nắm được cấu tạo câu kể Ai làm gì?Nhận biết được câu kể Ai làm gì? Trong
đoạn văn (BT1).
II. Chuẩn bị:
- SGK, VBT
- Đoạn văn BT1, phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. KTBC: (4’)
- Yêu cầu 3 HS lên bảng viết 3 câu kể tự chọn
theo các đề tài ở BT2.
- Gọi HS dưới lớp trả lời câu hỏi: Thế nào là câu
kể?
- Nhận xét, sửa chữa câu và cho điểm HS.
2. Bài mới: (33’)
a. Giới thiệu bài mới: (1’)
b. Tìm hiểu ví dụ:(15’)
Bài 1,2:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Phát giấy và bút dạ cho nhóm HS. Yêu cầu HS
hoạt động trong nhóm.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét , kết luận lời giải đúng.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Câu hỏi cho từ ngữ chỉ hoạt động là gì?
+ Muốn hỏi cho từ ngữ chỉ người hoạt động ta nên
hỏi như thế nào?
- Gọi HS đặt câu hỏi cho từng câu kể.
- Nhận xét phần HS đặt câu và kết luận câu hỏi
đúng.
- 3 HS viết bảng lớp.
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc BT1, 1 HS đọc BT2.
- 4 HS ngồi 2 bàn trên dưới thảo luận, làm
bài.
- Nhận xét , hoàn thành phiếu.
- 1 HS đọc thành tiếng.
+ Là câu: Người lớn là gì?
- Hỏi : Ai đánh trâu ra cày?
- 2 HS thực hiện. 1 HS đọc câu kể, 1 HS
đọc câu hỏi.
- Câu kể Ai làm gì? Thường gồm những bộ phận
nào?
c. Ghi nhớ: (3’)
- Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.
- Gọi HS đọc câu kể theo kiểu Ai làm gì?
d. Luyện tập:(15’)
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS tự chữa bài.
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
Câu 1:Cha tôi cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà,
quét sân.
Câu 2: Mẹï đựng hạt thóc đầy móm lá cọ để gieo
cấy mùa sau.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS chữa bài.
- Nhận xét kết luận lời giải đúng.
Câu 1:Cha tôi/ cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà,
quét sân. CN VN
Câu 2: Mẹ/ đựng hạt thóc đầy móm lá cọ để gieo
cấy mùa sau.
Câu 3: Chò tôi/ đan nón lá cọ, đan cả vành cọ
và làn cọ xuất khẩu.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài
- Gọi HS trình bày, GV sửa lỗi dùng từ, đặt câu và
cho điểm HS viết tốt.
3. Củng cố, dặn dò: (3’)
- Hỏi : câu kể Ai làm gì? Có những bộ phận nào?
Cho ví dụ?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà viết lại BT3 và chuẩn bò bài sau.
- Trả lời theo ý hiểu.
- 3 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
- Tự do đặt câu.
+ Cô giáo em đang giảng bài...
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 1 HSY lên bảng dùng phấn màu gạch
chân dưới những câu kể Ai làm gì? HS
dưới lớp gạch bằng chì vào SGK.
- 1 HSY chữa bài của bạn trên bảng
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm vào vở.
- Nhận xét chữa bào cho bạn.
- Chữa bài (nếu sai).
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS tự viết bài vào vở, gạch chân bằng
bút chì dưới những câu hỏi Ai làm gì? 2
HS ngồi cùng bàn đổi vở cho nhau để chữa
bài.
- 3 đến 5 HS trình bày.
Tiết 4 KĨ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN

Generate time = 0.13735485076904 s. Memory usage = 1.96 MB