BAO CAO SO KET HKI 2010-2011

UBND Huyện Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam ã
Trờng TH T Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:20 /BC-NT
, ngày 30 tháng12 năm 2009
Báo cáo
Sơ kết học kỳ I - năm học 2010- 2011
I. Đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 :
Năm học 2009 - 2010 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động 'Học tập
và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gơng
đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện
học sinh tích cực cùng với cuộc vận động " Hai không "với 4 nội dung của Bộ tr-
ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.Năm học với chủ đề " Đổi mới công tác
quản lý và nâng cao chất lọng giáo dục .Với ý nghĩa ấy , Trờng TH đã tổ chức
thực hiện nhiêm vụ học kỳ I năm học 2010-2011 với những nội dung chính nh sau :
I .Các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học :
1. Biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục :
- Tổ chức tốt ngày toàn dân đa trẻ đến trờng .
- Thờng xuyên tham mu cho các cấp ủy Đảng , Chính quyền , phối hợp với các
tổ chức đoàn thể trong xã, thôn ,các gia đình huy động triệt để trẻ trong độ tuổi ra
lớp .
- Kiểm tra sĩ số học sinh , cập nhật thờng xuyên , đồng thời thông tin kịp thời
những trờng hợp học sinh bỏ học đến các tổ chức và gia đình để có biện pháp huy
động kịp thời học sinh ra lớp .
2. Biện pháp triển khai, chỉ đạo chuyên môn .
Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể CBGV
để mọi ngời nắm vững và thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch phù hợp với từng thời gian trong năm học và gắn nội dung
nhiệm vụ năm học với trách nhiệm của mỗi CBGV và tổ chuyên môn .- - - Mọi
CBGV nghiêm túc thực hiện nội dung chơng trình giảng dạy của các môn , các lớp
theo quy định của Bộ GD-ĐT, đánh giá xếp loại học sinh đúng năng lực , - Thờng
xuyên quan tâm đến việc bồi dỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém ,
hàng tháng tháng kiểm tra chất lợng đối tợng học sinh này để giáo viên tiếp tục có
biện pháp bồi dỡng tốt hơn .
- Nghiêm túc thực hiện tốt việc dạy 2 buôi/ ngày và tăng 2 buổi/ tuần , xây dựng TKB
hợp lý , khoa học tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo việc nâng cao chất lợng học
tập của học sinh
.- Tăng cờng các hoạt động Đội - Sao,hoạt động VN-TDTT và các hoạt động ngoại
khóa nhằm lôi cuốn HS vui mà học , học mà vui .
-Lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức lối sống , ATGT, GD bảo vệ môi tr-
ờng và các hoạt động khác vào bộ môn văn hóa phù hợp với kiến thức bài dạy nhằm
nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh . cùng với việc nâng cao chất l-
ợng giáo dục văn hóa
3. Biện pháp chỉ đạo đáp ứng các điều kiện tăng cờng CSVC, trang thiêt bị
cho dạy và học, huy động các nguồn lực cho giáo dục.
+ Về tăng cờng CSVC, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học; tham mu cho cấp
uỷ Đảng, chính quyền địa phơng, huy động phụ huynh học sinh đóng góp nguồn
vốn hỗ trợ sửa chửa CSVC trờng lớp. Trong học kỳ I đã sử lại mái ngói nhà cấp 4 và
quét lại vôi, ve các phòng học và tờng rào.
+ Công tác th viện, thiết bị:
Sắp xếp th viện khoa học hợp lý .
- Lu trữ các văn bản , hồ sơ liên quan đến th viện, thiết bị khoa học, hợp lý, dễ
tìm .
- Hồ sơ xuất, nhập, cho mợn đảm bảo tính khoa học, cập nhật thờng xuyên,
chinh xác .
+ Công tác XHHGD :
Thờng xuyên giữ mối liên hệ giữa nhà trờng , gia đình, và các tổ chức đoàn thể
xã hội ở địa phơng phối kết hợp giáo dục con em trong mọi lúc , mọi nơi.
- Thông báo các chủ trơng nhiệm vụ của nhà trờng cho phụ huynh biết để tạo điều
kiện cho con em đến trờng học tập. Tích cực tham mu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền
địa phơng trong mọi hoạt động để có sự quan tâm chỉ đạo thờng xuyên, kịp thời,.
4. Biện pháp nhằm cũng cố vững chắc kết quả PCGDTHĐĐT.
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số /PCTH của PGD Nh Xuân , Nhà trờng đã
xây dựng kế hoạch cụ thể , sát thực để thực hiện tốt công tác PCGDTH và
PCGDTHĐĐT cho phù hợp .
Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 là 30/30 em đạt 100%Duy trì sĩ số đến hết năm học
100%
Thờng xuyên điều tra bổ sung ,cập nhật hồ sơ , theo quy định .
5. Biện pháp xây dựng trờng chuẩn Quốc gia và xây dựng" trờng học thân
thiện , học sinh tích cực".
Để duy trì trờng chuẩn Quốc gia mức độ 1 , phấn đấu xây dựng trờng chuẩn
quốc gia giai đoạn 2 nhà trờng đã bổ sung dần các trang thiết bị và CSVC theo tiêu
chuẩn trờng chuẩn .
Bổ sung , hoàn thiện các tiêu chí của trờng chuẩn nh sắp xếp , bố trí cho CBQL
và giáo viên đi học nâng chuẩn , Tăng cờng các biện pháp nâng cao chất lợng dạy
và học .
- Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đạt 60%. Bổ sung thêm một số hạng
mục : Xây cổng trờng, tờng rào, đổ bê tông sân trờng cho khu lẻ , mua thêm các bảng
biểu cho các phòng học ,
trồng thêm cây xanh xung quanh trờng .
Việc xây dựng "trờng học thân thiện, học sinh tích cực" :Ngay từ đầu năm học
nhà trờng đã quán triệt chỉ thị số 40/2008- CT-BGD ĐT về việc phát động phong trào
thi đua " Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực " và các văn bản chỉ đạo
của cấp trên đến toàn thể CBGV và HS , tại lễ khai giảng năm học nhà trờng đã tiếp
tục phát động phong trào thi đua " xây dụng trờng học thân thiện , học sinh tích
cực" , tổ chức cho CBGV và HS ký cam kết thực hiện - Thành lập BCĐ từ ngày 05/9 .
Xây dựng kế hoạch , hành động cụ thể của trờng nhằm thực hiện tốt từng nội
dung .
-Tích cực tham mu với các cấp uỷ Đảng , chính quyền địa phơng xây dựng môi tr-
ờng giáo dục lành mạnh , an toàn cho học sinh , đảm bảo về CSVC đáp ứng với các
tiêu chí trờng học thân thiện họcc sinh tích cực .
Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho CBGV , học sinh , phụ huynh , các cấp
uỷ Đảng , chính quyền , các tổ chức chính trị , xã hội tham gia xây dựng trờng học
thân thiện , học sinh tích cực .
6. Các giải phap triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo
dục và trong đổi mới quản lý tài chính :
-Thực hiện ứng dụng CNTT trong giáo dục, nhà trờng đã vận động giáo viên mua
và sử dụng máy tính trong việc dạy học, đến nay đã có 14/20 CBGV đã có máy vi
tính và sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn bài , soạn thảo các văn bản
phục vụ cho dạy và học.= 70% (Tăng 30% so với năm học trơc) . 18/20 CBGV
CBGV đã có chứng chỉ tin học = 90% ( Tăng 40%)
- Nhà trờng đến nay đã có 2 máy tính , trong đó cấp mới 01 máy.
7. Các biên pháp chỉ đạo 3 công khai.
Thực hiện công khai công tác tài chính nhà trờng đã thờng xuyên công khai hằng
tháng, hàng quý, minh bạch, dân chủ.quản lý , sử dụng tài chính đúng luật. Xây dựng
kế hoạch chi tiêu nội bộ cụ thể, phù hợp, đảm bảo việc chi trả chế độ chính sách kịp
thời, đúng quy định,và quản lý sử dụng nguồn tài chính trong nhà trờng hợp pháp,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
- Công khai các điều kiện đảm bảo cho chất lợng và mục tiêu giáo duc.
- công khai về chất lợng giáo dục và chất lợng thực tế cho các cấp lãnh đạo và
phụ huynh học sinh nắm .
II. Những kết quả đạt đợc trong học kỳ I năm học 2009-2010 .
1. Về quy mô trờng lớp , CSVC, đội ngũ giáo viên, chất lợng giáo dục
1.1 Thực hiện kế hoạch phát triển.
T
T
Chỉ tiêu Số
điểm
trờng
Lớp Học
sinh
HS nữ HS
dân
tộc
Tỷ lệ
HS so
với KH
giao
Ghi
chú
1 198 2 10 187 94 114 99,5%
1.2. Về xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL
TT Chỉ
tiêu
TSố Trong
đó:Nữ
TL
đạt
chuẩn
TL
trên
chuẩn
Ngời
DT
Cân đối
thừa,thiếu
Ghi
chú
20 20 19 40% 60% 5 + 5
- Chất lợng hồ sơ, giáo án : 90% Hồ sơ đạt khá tốt .
- Tỷ lệ GV giỏi đạt đợc trong học kỳ I năm học 2009-2010 nh sau:
+ Giỏi cấp trờng : 8 đ/c = 55 %
+ Giỏi cấp Huyện : 02
+ Dạy khá 7 đ/c :
1.3. Về xây dựng CSVC trờng, lớp học .

TT Chỉ tiêu Nhà
trẻ
MG Tiểu
học
THCS TTGDTX Ghi
chú
Tổng số
Trong đó: Kiên cố
- Cấp4
- Tranh tre
- Số phòng
Làm mới
11
11
1
0
0
0
Công trình phụ kiên cố : 2 ; tạm : 0 ; Công trình phụ xây mới : 01
1.4.Kết quả giáo dục đạo đức :
TT Khối lớp
TSHS
Thực hiện đầy đủ Thực hiện cha đầy
đủ
SL TL% SL TL%
Tổng 187 178 95,2 9 4,8
1.5. Kết quả giáo dục văn hoá:
Khố
i
lớp
Tổng số học
sinh
HS
khuyết
tật
Xếp loại
Giỏi Khá TB Yếu
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
Tổn
g
187 1 34 18,2 43 23,1 100 53,9 9 4,8
2. Thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức tự học và
sáng tạo
Mỗi thầy cô giáo đã chủ động trong việc tự học để nâng cao trình độ về mọi mặt,
đồng thời luôn rèn luyện, trau dồi, bồi dỡng về t tởng chính trị và phẩm chất đạo
đức , luôn sáng tạo trong mọi hoạt động.Từ đó đội ngũ CBGV đã có những chuyển
biến tốt về thực hiện nền nếp kỷ cơng và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc
thực hiện nhiệm vụ , mỗi CBGV đã thực sự là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo .
kết quả cuộc vận động đã thúc đẩy việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong
nhà trờng .
Thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ giáo viên và học sinh gia đình khó
khăn,và cuộc vận động mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, CBGV trong tr-
ờng đã đóng góp mỗi ngời một ngày lơng để ủng hộ cho cho 6 học sinh gia đình khó
khăn và vận động các em ra lớp. Tập thể CBGV đã nhận đầu đầu cho 4 học sinh
trong năm học.
4. Kết quả duy trì sĩ số học sinh trong học kỳ I , các giải pháp khắc phục tình
trạng học sinh bỏ học.
Theo dõi thờng xuyên sĩ số học sinh
Tích cực đổi mới PPDH, tổ chức tốt các hoạt dộng NGLL tạo môi trờng thân
thiện cho học sinh để tạo cho các em có hứng thú trong học tập, thu hút học sinh ra
lớp .
Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình , nhà trờng , và các tổ chức đoàn thể trong địa
phơng động viên đôn đốc học sinh đi học .
Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn , học sinh khuyết tật , tạo điều
kiện về vật chất và tinh thần để các em có điều kiện đi học.
* Kết quả : duy trì đợc sĩ số học sinh trong học kỳ I : 187/188 = 99,5%
5. Tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL :
Thực hiện nghiêm túc quy định về việc giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp mỗi
tuần 1tiết, Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ , các hoạt động
theo chủ đề, chủ điểm vào các ngày lễ lớn.
Trong học kỳ I đã tổ chức đợc các lần nh sau : Tổ chức hoạt động văn nghệ vào
ngày khai giảng, tổ chức các hoạt động thực hành về an toàn giao thông vào tháng 9;
Thi tiếng hát và kể chuyện vào dịp 20/11;
7 .Kết quả thực hiện XHGD.
Học kỳ I vừa qua đã huy động nhân dân đóng góp nhiều ngày công để sửa chữa
trờng lớp và đóng góp tiền của để lsử lại phòng câp 4 và quét lại vôi ve các phòng
học. cho khu chính..cùng với việc đóng góp công sức, tài chinh cho xây dựng CSVC
nhà trờng còn vận động phụ huynh học sinh đóng góp quỹ khuyến học, khuyến dạy
để khuyến khích động viên, khen thởng kịp thời viên giáo viên và học sinh dạy tốt-
học tốt và những học sinh nghèo vợt khó.
Tổng kinh phí đóng góp của là : 1.930.000đ
Nhờ làm tốt công tác XHHGD mà trong học kỳ I nhà trờng đã phối hợp với các tổ
chức đoàn thể XH, hội CMHS huy động và duy trì đợc 99,5% HS ra lớp.(1HS bỏ
học)
III. Những tồn tại yếu kém và hạn chế :
- Tỷ lệ học sinh đi học không chuyên cần còn cao . một số giáo viên chủ nhiệm cha
sát sao quan tâm nắm từng hoàn cảnh gia đình học sinh để có biện pháp phối hợp
khắc phục ..
- Chất lợng dạy và học vẫn cha đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ học sinh yếu cao, học sinh
đọc chậm. Vẫn còn . Chất lợng mũi nhọn cha đợc quan tâm thờng xuyên .
- Chất lợng giờ dạy của một số ít giáo viên cha đáp ứng yêu cầu, cha dạy học theo
phơng pháp đổi mới .
- Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia mức độ 1 thực hiện còn chậm so với yêu
cầu . CSVC nhiều hạng mục cha đủ tiêu chuẩn, cha nâng cấp bổ sung , sứa chữa , bổ
sung còn chậm .
- Công tác quản lý đôi lúc thực hiện khâu kiểm tra , giám sát cha thờng xuyên , cha
kịp thời .
* Kết thúc học kỳ I chúng ta đã co 31 học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi và
27 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến . 1 học sinh đạt Giải KK vẽ tranh cấp
Huyện .
- Gv : 2 GV đạt dạy giỏi cấp Huyện .và nhiều thầy cô giáo và các em học sinh đã
cố gắng nổ lực để hoàn thành nhiệm vụ đợc giao .
6 . Nguyên nhân tồn tại .
- Một số ít giáo viên năng lực còn hạn chế ., chất lợng cha đảm bảo theo yêu cầu
của chơng trình mới hiện nay .
CSVC tuy đã đợc đầu t nhng cha đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục trong giai
đoạn mới .
Là xã miền núi đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn , tỷ lệ hộ đói nghèo còn
cao , nhiều gia đình cha quan tâm đến việc học tập của con em, cha động viên con em
ra lpứo chuyên cần .
Địa bàn xã rộng , đờng xá đi lại khó khăn, khoảng cách từ nhà đến trờng xa, ảnh h-
ởng đến chất lợng học tập .
- CBQL lực lại hạn chế , vì vậy công tác quản lý , chỉ đạo , kiểm tra , đánh giá
nhiều lúc cha kịp thời , cha khoa học
II. Phơng hớng nhiệm vụ năm học 2009-201o.
1. Những nhiệm vụ trọng tâm .
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lọng giáo dục.
Tiếp tục thực hiện hiện tốt các cuộc vận động " học tập và làm theo tấm gơng đạo
đức Hồ Chí Minh " và cuộc vận động " Hai không " với 4 nội dung ; cuộc vận động "
xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực "..
- Quán triệt và thực hiện tốt hơn các chỉ thị , nghị quyết của Đảng về công tác
Giáo dục .
- Tăng cờng các biện pháp để nâng cao chất lợng dạy và học ( chất lợng thực) đáp
ứng với yêu cầu mới đặt ra . Tổ chức tốt các buổi dạy phụ đạo cho học sinh phấn đấu
HS lu ban ở mức thấp nhất .
- Tăng cờng giáo dục đạo đức cho HS , ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập
vào học đờng .
- Thực hiện nghiêm túc việc dạy nội dung , chơng trình theo chuẩn KT-KN, lồng
ghép các nội dung giáo dục về ATGT, phòng chống HIV/AIDS và giáo dục bảo về
môi trờng tích hợp vào các môn học và PP giảng dạy theo SGK mới đảm bảo theo
quy định .
- Bằng nhiều biện pháp để nâng cao chất lợng trờng chuẩn Quốc gia đáp ứng yêu
cầu và phấn đấu tiếp tục đợc công nhận duy trì trờng đạt đạt chuẩn Quốc gia mức độ
I .
- Nâng cao hơn nữa chất lợng và tỷ lệ về PCGDTHĐĐT.
Tiếp tục Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 .
III . Các giải pháp thực
1 . Các giải pháp chung :
- Tiếp tục tổ chức cho CBGV , học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động cấp trên
đề ra nh đã cam kết .
- Quán triệt và thực hiện tốt hơn các chỉ thị , nghị quyết của Đảng về công tác
Giáo dục .
- Tăng cờng các biện pháp để nâng cao chất lợng dạy và học ( chất lợng thực) đáp
ứng với yêu cầu mới đặt ra . Tổ chức tốt các buổi dạy phụ đạo cho học sinh phấn đấu
HS lu ban ở mức thấp nhất .
- Tăng cờng giáo dục đạo đức cho HS
- Thực hiện nghiêm túc việc dạy nội dung , chơng trình và PP giảng dạy theo
SGK mới đảm bảo theo quy định .
- Tiếp tục tham mu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phơng để xây dựng CSVC
trờng lớp nâng cao chất lợng trờng chuẩn Quốc gia đáp ứng yêu cầu của trờng chuẩn
QG mức độ I.
- Nâng cao hơn nữa chất lợng và tỷ lệ về PCGDTHĐĐT.
2. Các giải pháp về cơ chế chính sách , các điều kiện đảm bảo sự ổn định và
phát triển GDTH trớc mắt và lâu dài ở địa phơng .
2.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lợng toàn diện .
- Thực hiện đúng nội dung ,chơng trình của Bộ GD-ĐT quy định ,
- Tổ chức thực hiện tốt việc dạy cho 6 lớp học 2buổi/ngày và 4 lớp học 7 buổi / tuần
- Tiếp tục khảo sát lại chất lợng thực của HS , Gv tiếp tục tăng cờng các biện pháp
phụ đạo Hs yếu , tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với tựơng đối tợng học sinh .
- Thực hiện tốt việc giáo dục Đạo đức cho học sinh trong mọi lúc , mọi nơi .
- Tổ chức tốt các hoạt động NGLL với nhiều hình thức , nội dung linh hoạt , sáng tạo
nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho các em , đồng thời cũng gây hứng thú cho các
em trong học tập ..
- Tiếp tục bồi dỡng cho GV và học sinh để tham gia các cuộc thi cấp Huyện các hội
thi nh : Kể chuyện , Tiếng hát hay , giao lu HS giỏi giữa các lớp trong khối 4,5 .
2.2. Giải pháp về xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL .
Quán triệt ,thực hiện tốt chỉ thị 40/CT của Ban Bí th Trung ơng về nâng cao chất
lợng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục . Tăng cờng bồi dỡng giáo dục
t tởng chính trị nâng cao nhận thức , tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp trong đội ngũ
CBGV .
-Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về việc "Học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí minh " Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo .
Tăng cờng hình thức tự học ,tự bồi dỡng , tự nghiên cứu để nâng cao năng lực và
trình độ chuyên môn nghiệp vụ .Thực hiện nghiêm túc việc bồi dỡng thờng xuyên do
Bộ giáo dục quy định . Bằng nhiều biện pháp để khắc phục đợc tình trạng giáo viên
đứng nhầm chỗ .
- Tiếp tục thực hiện quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo quyết
định số 14/ 2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của bộ trởng Bộ giáo dục
đào tạo .
Thực hiện việc dạy và học theo chuẩn ở tất cả các lớp .
Thờng xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần ,hàng tháng với nội dung
linh hoạt , phong phú đa dạng hóa hình thức bồi dỡng và tự bồi dỡng CMNV cho
giáo viên thiết thực ,hiệu quả nhằm nâng cao chất lợng dạy học cho GV .
- Tăng cờng dự giờ thăm lớp để học tập và góp ý ,rút kinh nghiệm cho nhau và bồi
dỡng kiến thức chuẩn . Tham gia sinh hoạt chuyên môn và các buổi chuyên đề do
nhà trờng và cấp trên tổ chức .
- Đẩy mạnh phong trào viết và và ứng dụng SKKN .
- Làm bổ sung đồ dùng DH và sử dụng triệt để và có hiệu quả các dồ dùng DH có
sẵn trong th viện .
-Mỗi giáo viên luôn có ý thức luyện viết , nhà trờng tổ chức thi viết chữ đẹp cho
cho giáo viên vào tháng 1/2010 , chon giáo viên dự thi cấp huyện .
- Củng cố ,bồi dỡng cho đội ngũ cốt cán của trờng đi vào hoạt động có hiệu quả .
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đ/c giáo viên đang học trên chuẩn đợc tiếp tục
học tập đạt chất lợng cao .
2.3. Giải pháp về xây dựng CSVC .
Tích cực tham mu với các cấp ủy Đảng , chính quyền địa phơng huy động dân đóng
góp mọi nguồn lực để XDCSVC đảm bảo các yêu cầu của trờng chuẩn Quốc Gia nh :
Mua sắm thêm các bảng biểu phòng học, láng 120m2 sân trờng. Mua sắm các thiết
bị phòng học
- Bảo quản tốt các TB-ĐDH hiện có , sắp xếp khoa học , hợp lí .
- Giáo viên CN phải có trách nhiệm thờng xuyên bảo trì, bảo dỡng, bảo quản CSVC ,
TBDH trong lớp ...
Giải pháp về khắc phục tình trạng học sinh yếu kém và học sinh bỏ học
- Trong lớp giáo viên cụ thể hóa các phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học
cho phù hợp với từng đối tợng học sinh đối tợng học sinh , đặc biệt là quan tâm đến
các đối tợng học sinh yếu .
- Tiếp tục duy trì tốt việc dạy 7 buổi / tuần và 2 buổi / ngày trong tuần .
- Mỗi tuần GV chủ nhiệm tổ chức phải có trách nhiệm phụ đạo cho học sinh của
lớp. tùy tình hình thực tế của từng lớp giáo viên có thể dạy kèm cặp cho học sinh vào
các buổi tối hoạc vào các buổi khác trong tuần .
2.7 . Các giải pháp về tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Hai không " .và cuộc
vận động "xây dựng trờng học thân thiện, hoc sinh tích cực"
-Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông t 32 của Bộ GD-
ĐT
- Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc , khách quan , đúng quy chế , nghiêm túc có biện
pháp với những GV , HS vi phạm quy chế thi theo quy định .

Generate time = 0.11378407478333 s. Memory usage = 1.95 MB