CD cac bai nghe TA 6,7,8,9

Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 8
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1 – LISTEN AND READ 1
Unit 1 – LISTEN 2
Unit 1 – READ 3
Unit 2 – LISTEN AND READ 4
Unit 2 – LISTEN 5
Unit 2 – READ 6
Unit 3 – LISTEN AND READ 7
Unit 3 – LISTEN 8
Unit 3 – READ 9
Unit 4 – LISTEN AND READ 10
Unit 4 – LISTEN 11
Unit 4 – READ 12
Unit 5 – LISTEN AND READ 13
Unit 5 – LISTEN 14
Unit 5 – READ 15
Unit 6– LISTEN AND READ 16
Unit 6– LISTEN 17
Unit 6– READ 18
Unit 7 – LISTEN AND READ 19
Unit 7 – LISTEN 20
Unit 7 – READ 21
Unit 8 – LISTEN AND READ 22
Unit 8 – LISTEN 23
Unit 8 – READ 24
Unit 9 – LISTEN AND READ 25
Unit 9 – LISTEN 26
Unit 9 – READ 27
Unit 10 – LISTEN AND READ 28
Unit 10 – LISTEN 29
Unit 10 – READ 30
Unit 11 – LISTEN AND READ 31
Unit 11 – LISTEN 32
Unit 11 – READ 33
Unit 12 – LISTEN AND READ 34
Unit 12 – LISTEN 35
Unit 12 – READ 36
Unit 13 – LISTEN AND READ 37
Unit 13 – LISTEN 38
Unit 13 – READ 39
Unit 14 – LISTEN AND READ 40
Unit 14 – LISTEN 41
Unit 14 – READ 42
Unit 15 – LISTEN AND READ 43
Unit 15 – LISTEN 44
Unit 15 – READ 45
Unit 16 – LISTEN AND READ 46
Unit 16 – LISTEN 47
Unit 16 – READ 48
trang 1
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 9
trang 2
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1 – 2. LISTEN AND READ 1
Unit 1 – 4. LISTEN 2
Unit 2 – 2. LISTEN AND READ 3
Unit 2 – 4. LISTEN 4
Unit 3 – 2. LISTEN AND READ 5
Unit 3 – 4. LISTEN 6
Unit 4 – 2. LISTEN AND READ 7
Unit 4 – 4. LISTEN 8
Unit 5 – 2. LISTEN AND READ 9
Unit 5 – 4. LISTEN 10
Unit 6 – 2. LISTEN AND READ 11
Unit 6 – 4. LISTEN 12
Unit 7 – 2. LISTEN AND READ 13
Unit 7 – 4. LISTEN 14
Unit 8 – 2. LISTEN AND READ 15
Unit 8 – 4. LISTEN 16
Bài hát 21
Unit 9 – 2. LISTEN AND READ 17
Unit 9 – 4. LISTEN 18
Unit 10 – 2. LISTEN AND READ 19
Unit 10 – 4. LISTEN 20
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 7
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1-PartA-1. Listen … 1
Unit 1-PartA-3. Listen … 2
Unit 1-PartA-4. Listen … 3
Unit 1-PartA-5. Listen … 4
Unit 1-PartB-1. Listen … 5
Unit 1-PartB-4. Listen … 6
Unit 1-PartB-6. Listen and write 7
Unit 2- Part A- 2. Listen and write 8
Unit 2- Part A- 3. Listen 9
Unit 2- part A- 4. Listen and read 10
Unit 2- Part A- 5. Listen 11
Unit 2- Part B. 1. Listen and repeat 12
Unit 2- Part B.2.listen and write 13
Unit 3-PartA-1. Listen … 14
Unit 3-PartB-1. Listen … 15
Unit 3-PartB-4. Listen … 16
Unit 3-PartB-5. Listen … 17
Unit 4-PartA-1. Listen … 18
Unit 4-PartA-3. Listen … 19
Unit 4-PartA-5. Listen and read 20
Unit 4-PartB-1. Listen and read 21
Unit 4-PartB-2. Listen … 22
Unit 4-PartB-3. Listen 23
Unit 5-PartA-1. Listen and read 24
Unit 5-PartA-4. Listen … 25
Unit 5-PartB-1. Listen and read 26
Unit 5-PartB-2. Listen … 27
Unit 6-PartA-1. Listen … 28
Unit 6-PartA-4. Listen … 29
Unit 6-PartB-1. Listen … 30
Unit 6-PartB-3. Listen … 31
Unit 7-PartA-1. Listen … 32
Unit 7-PartA-3. Listen … 33
Unit 7-PartB-1. Listen … 34
Unit 7-PartB-4. Listen … 35
Unit 8-PartA-2. Listen … 36
Unit 8-PartA-4. Listen … 37
Unit 8-PartB-1. Listen … 38
Unit 8-PartB-2. Listen … 39
Unit 8-PartB-4. Listen … 40
Unit 9-PartA-1. Listen … 41
Unit 9-PartA-2. Listen … 42
Unit 9-PartA-3. Listen … 43
Unit 9-PartB-1. Listen … 44
Unit 10-PartA-2. Listen … 45
Unit 10-PartB-1. Listen … 46
trang 3
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
Unit 10-PartB-2. Listen … 47
Unit 10-PartB-3. Listen … 48
Unit 11-PartA-1. Listen … 49
Unit 11-PartA-2. Listen … 50
Unit 11-PartB-1. Listen … 51
Unit 11-PartB-3. Listen … 52
Unit 12-PartA-1. Listen … 53
Unit 12-PartB-1. Listen … 54
Unit 12-PartB-2. Listen … 55
Unit 12-PartB-4. Listen … 56
Unit 13-PartA-1. Listen … 57
Unit 13-PartA-3. Listen … 58
Unit 13-PartB-1. Listen … 59
Unit 13-PartB-2. Listen … 60
Unit 14-PartA-1. Listen … 61
Unit 14-PartA-2. Listen … 62
Unit 14-PartB-1. Listen … 63
Unit 14-PartB-2. Listen … 64
Unit 14-PartB-3. Listen … 65
Unit 15-PartA-1. Listen … 66
Unit 15-PartA-2. Listen … 67
Unit 15-PartB-1. Listen … 68
Unit 15-PartB-4. Listen … 69
Unit 16-PartA-1. Listen … 70
Unit 16-PartA-3. Listen … 71
Unit 16-PartA-4. Listen … 72
Unit 16-PartB-1. Listen … 73
Unit 16-PartB-5. Listen … 74
trang 4
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 6
Disc: 01
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1-PartA-1. Listen … 1
Unit 1-PartA-3. Listen … 2
Unit 1-PartA-5. Listen … 3
Unit 1-PartB- 1. Listen … 4
Unit 1-PartB-3. Listen … 5
Unit 1-PartC- 1. Listen … 6
Unit 1-PartC-3. Listen ……. 7
Unit 2- Part A- 1. Listen and ……. 8
Unit 2- Part A- 3. Play simon say 9
Unit 2- part B- 1. Listen and …… 10
Unit 2- Part B- 2. Play with words 11
Unit 2- Part B- 3. Listen and repeat 12
Unit 2- Part B- 4. Listen and ……. 13
Unit 2-Part C- 1. Listen and ….. 14
Unit 3-PartA-1. Listen and repeat 15
Unit 3-PartA-3. Listen and repeat 16
Unit 3-PartB-1. Listen and repeat 17
Unit 3-PartB-3. Listen and repeat 18
Unit 3-PartC-1. Listen and repeat 19
Unit 3-PartC-1. Play with words 20
Unit 4-PartA-1. Listen and repeat 21
Unit 4-PartA-3. Listen and repeat 22
Unit 4-PartA-5. Play with words 23
Unit 4-PartB-1. Listen and repeat 24
Unit 4-PartB-4. Listen and repeat 25
Unit 4-PartC-1. Listen and repeat 26
Unit 4-PartC-4. Listen and repeat 27
Unit 4-PartC-5. Listen and repeat 28
Unit 4-PartC-6. Listen and repeat 29
Unit 5-PartA-1. Listen and repeat 30
Unit 5-PartA-3. Listen and repeat 31
Unit 5-PartA-5. Listen and repeat 32
Unit 5-PartB-1. Read 33
Unit 5-PartC-1. Listen and repeat 34
Unit 5-PartC-3. Listen and repeat 35
Unit 6-PartA-1. Listen and read 36
Unit 6-PartA-4. Listen 37
Unit 6-PartA-6. Play with words 38
Unit 6-PartB-1. Listen and read 39
Unit 6-PartB-3. Listen 40
Unit 6-PartB-4. Play with words 41
Unit 6-PartC-1. Listen and read 42
Unit 6-PartC-2. Listen and find … 43
Unit 6-PartC-3. Listen and read 44
trang 5

Generate time = 0.013864994049072 s. Memory usage = 1.93 MB