Giáo án lớp 5 tuần 17 CKTKN

Trờng Tiểu học Kiên Thọ 1 Kế hoạch bài học lớp 5 Năm học 2010 - 2011
Kế hoạch giảng dạy: Tuần 17
(Từ 20/12/2010 đến 24/12/2010)
Thứ/
ngày
Buổi sáng Buổi chiều
Môn học Tên bài dạy Môn học Tên bài dạy
HAI
20/12
Chào cờ
Đạo đức
Tập đọc
Toán
Lịch sử
Luyện tập - thực hành
Ngu Công xã Trịnh Tờng
Luyện tập chung
Ôn tập HK I
BA
21/12
Toán
Khoa học
LTVC
Kể chuyện
Luyện tập chung.
Ôn tập HK I
Ôn tập về câu
Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
Kĩ thuật
Toán
T. Việt
Thức ăn nuôi gà
Ôn luyện CB Và NC
Ôn luyện CB Và NC
T
22/12
Tập đọc
Toán
TLV
Thể dục
Ca dao về lao động sản xuất
Giới thiệu máy tính bỏ túi
Ôn tập về viết đơn
Trò chơi: "Chạy tiếp sức theo vòng tròn"

Năm
23/12
Địa lí
LTVC
Toán
Chính tả
Ôn tập HK I
Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Sử dụng MT bỏ túi để giải toán về TS %
Tuần 17
Mĩ thuật
T.Việt
Toán
TTMT: Xem tranh: Du
kích tập bắn
Ôn luyện CB Và NC
Ôn luyện CB Và NC
Sáu
24/12
Thể dục
Toán
Khoa học
TLV
Sinh hoạt TT
Đi đều vòng phải, vòng.TC:"Chạy...
Hình tam giác
Kiểm tra HK I
Trả bài văn tả ngời
T.Việt
Toán
Ôn luyện CB Và NC
Ôn luyện CB Và NC
SHL
Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010

Giáo viên: Phạm Thị Hiền

1
Trêng TiĨu häc Kiªn Thä 1 KÕ ho¹ch bµi häc líp 5 N¨m häc 2010 - 2011
§¹o ®øc
Lun tËp - thùc hµnh
I. Mơc tiªu:
- Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui
chơi.
- Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu
quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.
- Có kó năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.
- Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy giáo, cô giáo và mọi
người trong công việc của lớp, của trường, của gia đình, của cộng đồng.
II. Chn bÞ: PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A. Bµi cò: T¹i sao cÇn ph¶i biÕt hỵp t¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh?
B. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Lµm bµi tËp 3 SGK.
- Mơc tiªu: Hs biÕt nhËn xÐt mét sè hµnh vi, viƯc lµm cã liªn quan ®Õn viƯc hỵp t¸c víi
nh÷ng ngêi xung quanh.
- C¸ch tiÕn hµnh: Hs th¶o ln theo cỈp vµ lµm bµi tËp.
+. Mét sè hs tr×nh bÇy tríc líp, c¸c hs kh¸c nªu ý kiÕn bỉ sung hay tranh ln.
+. Gv kÕt ln: ViƯc lµm trong t×nh hng a lµ ®óng, viƯc lµm trong t×nh hng b lµ
cha ®óng
Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 4 SGK.
- Mơc tiªu: Hs biÕt sư lý mét sè t×nh hng liªn quan ®Õn viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ngêi
xung quanh.
- C¸ch tiÕn hµnh: Hs th¶o ln vµ lµm bµi tËp theo nhãm 4.
+. §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bÇy kÕt qu¶ lµm viƯc, c¶ líp nhËn xÐt bỉ sung.
+. Gv kÕt ln: a. Trong khi thùc hiƯn c«ng viƯc chung cÇn ph©n c«ng nhiƯm vơ cho tõng ng-
êi, phèi hỵp gióp ®ì lÉn nhau.
b. B¹n Hµ cã thĨ bµn víi bè mĐ vỊ viƯc mang nh÷ng ®å dïng c¸ nh©n nµo,
tham gia chn bÞ hµnh trang cho chun ®i.
Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 5 SGK.
- Mơc tiªu: Hs biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch hỵp t¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh trong c¸c
c«ng viƯc h»ng ngµy.
- C¸ch tiÕn hµnh: Hs tù lµm bµi tËp vµ trao ®ỉi víi b¹n ngåi bªn c¹nh.
+. Yªu cÇu mét sè hs tr×nh bÇy dù kiÕn sÏ hỵp t¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh trong mét
sè c«ng viƯc, c¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt, gãp ý.
MÉu kÕ ho¹ch:
Sè thø tù Néi dung c«ng viƯc Ngêi hỵp t¸c C¸ch hỵp t¸c
……1….
……2…
……3…
…………………………
……………………………
……………………………
………………………
………………………
………………………
……………………
……………………
……………………
IV. Cđng cè - dỈn dß: VËn dơng bµi häc vµo cc sèng
TËp ®äc

Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ HiỊn

2
Trờng Tiểu học Kiên Thọ 1 Kế hoạch bài học lớp 5 Năm học 2010 - 2011
Ngu Công xã Trịnh Tờng
I. Mục đích, yêu cầu:
-Bit c din cm bi vn.
-Hiu ý ngha bi vn : Ca ngi ụng Lỡn cn cự, sỏng to, dỏm lm thay i tp
quỏmn canh tỏc cua c mt vựng, lm thay i cuc súng ca c thụn. ( Tr li c
cỏc cõu hi trong SGK ).
II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc.
III. Các hoạt động dạy - học
A. Bài cũ: Một hs đọc bài: "Thầy cúng đi bệnh viện" và nêu nội dung của bài.
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Bài chia làm 3 đoạn:
+. Đoạn 1: Từ dầu đến.vỡ thêm đất hoang trồng lúa.
+. Đoạn 2: Tiếp đến nh trớc nữa.
+. Đoạn 3: Còn lại.
- Đọc đúng: huyện Bát Xát, ngoằn ngoèo, Phàn Phù Lìn, thôn Phìn Ngan,
- Hớng dẫn hs hiểu nghĩa một số từ: Ngu Công, cao sản, canh tác, tập quán.
Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu bài.
- Hs đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1 SGK. (Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn n-
ớc, cùng vợ con đào suốt một năm trời đợc gần 4 km mơng xuyên đồi dẫn nớc từ rừng
già về thôn)
* ý 1: Ông Lìn đã lần mò tìm đợc nguồn nớc.
- Hs đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏu 2 SGK. (Về tập quán canh tác đồng bào không làm n-
ơng nh trớc mà trồng lúa nớc. Không làm nơng nên không còn nạn phá rừng. Về đời
sống: Nhờ trồng lúa cao sản cả thôn không còn hộ đói)
* ý 2: Ông Lìn giúp thôn thay đổi đợc tập quán canh tác, đời sống đợc nâng cao.
- Hs đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi 3 SGK. (Ông hớng dẫn bà con trồng cây thảo quả).
* ý 3: Ông Lìn đã nghĩ ra cách để giữ rừng và bảo vệ nguồn nớc.
?. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
Rút ra nội dung, ý nghĩa.
Hoạt động 3: Hớng dẫn đọc diễn cảm.
- Hs đọc nối tiếp đoạn một lợt và nêu cách thể hiện giọng đọc (Đọc toàn bài với giọng
kể hào hứng, thể hiện sự khâm phục trí sáng tạo, tinh thần quyết tâm chống đói nghèo,
lạc hậu của ông Phàn Phù Lìn)
- Hs luyện đọc và thi đọc diễn cảm đoạn 1.
IV. Củng cố - dặn dò: - HS nhắc lại ý nghĩa bài văn.
- Chuẩn bị bài sau.
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Bit thc hin cỏc phộp tỡnh vi s thp phõn v gii cỏc bi toỏn liờn
quan n t s phn trm.
II. Các hoạt động dạy - học

Giáo viên: Phạm Thị Hiền

3
Trờng Tiểu học Kiên Thọ 1 Kế hoạch bài học lớp 5 Năm học 2010 - 2011
A. Bài cũ: Yêu cầu cả lớp tìm 25 % của 150, 1hs lên bảng làm.
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Bài tập1(a,b).
- Mục tiêu: Rèn kĩ năng thực hiện phép chia các số TP.
- Cách tiến hành: Hs tự làm rồi chữa bài (gọi hs TB, yếu).
a) 216,72 : 42 = 516
b) 1 : 12,5 = 0,08
Hoạt động 2: Bài tập 2:
- Mục tiêu: Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức.
- Cách tiến hành: Hs tự làm rồi chữa bài (hs khá, giỏi chữa bài).
a) (131,4 - 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2
= 50,6 : 2,3 + 43,68
= 22 + 43,68
= 65,68
b) 8,16 : (1,32 + 3,48) - 0,345 : 2
= 8,16 : 4,8 - 0,1725
= 1,7 - 0,1725
= 1,5275
Hoạt động 3: Bài tập 3.
- Mục tiêu: Hs giải đợc bài toán liên quan đến tỉ số %.
- Cách tiến hành: Hs giải bài toán theo cặp rồi chữa bài.
Bi gii:
T cui nm 2000 n cui nm 2001 s ngi tng thờm l:
15875 - 15625 = 205 (ngi)
T s phn trm ca s dõn tng thờm l:
250 : 15625 = 0,016 = 1,6%
T cui nm 2001 ncui nm 2002 s ngi tng thờm l:
15875 x 1,6 : 100 = 254 (ngi)
Cui nm 2004 s dõn ca phng ú l:
15875 + 254 = 16129 (ngi)
ỏp s: 16129 ngi
Hoạt động 4: Bài tập 4.
- Mục tiêu: Tìm 1 số khi biết một số phần trăm của nó.
- Cách tiến hành: HS khá, giỏi làm.
Phơng án đúng: c.
III. Củng cố - dặn dò: Ôn lại bài.
Lịch sử
Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc
(1945 - 1954)
I. Mục tiêu: Giúp hs biết:
- Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến trớc chiến dịch Điện Biên
phủ 1954.
II. Chuẩn bị: Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập.
III. Các hoạt động dạy - học.

Giáo viên: Phạm Thị Hiền

4
Trờng Tiểu học Kiên Thọ 1 Kế hoạch bài học lớp 5 Năm học 2010 - 2011
A. Bài cũ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách
mạng Việt Nam?
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến trớc chiến dịch
Điện Biên phủ 1954.
HS thảo luận theo nhóm 6 và hoàn thiện BT theo mẫu:
Mốc thời gian Sự kiện lịch sử
M: 1859 Phong trào chống Pháp của Trơng Định
Hoạt động 2: Câu hỏi 1 SGK.
- Hs làm việc theo nhóm và trả lời.
(Cụm từ "Nghìn cân treo sợi tóc", ba loại giặc: Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm).
Hoạt động 2: Câu hỏi 2 SGK.
- Hs làm bài tập cá nhân và trả lời.
(9 năm đó là: 1945 đến 1954).
Hoạt động 3: Câu hỏi 3 SGK.
- Hs thảo luận theo nhóm 4 và trả lời.
(Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ khẳng định: Chúng ta thà hy sinh tất
cả chứ nhất định không chịu mất nớc, không chịu làm nô lệ).
Hoạt động 4: Trò chơi: "Tìm địa chỉ đỏ".
- Cách chơi: Gv dùng bảng phụ có đề sẵn các địa danh tiêu biểu, hs dựa vào kiến thức
đã học kể lại sự kiện, nhân vật lịch sử tơng ứng với địa danh đó.
IV. Củng cố - dặn dò: - Ôn lại bài.
- Chuẩn bị giờ sau.
Thứ ba ngày 21 tháng12 năm 2010
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Bit thc hin cỏc phộp tỡnh vi s thp phõn v gii cỏc bi toỏn liờn
quan n t s phn trm.
II. Chuẩn bị: Bảng nhóm.
III. Các hoạt động dạy - học
A. Bài cũ: Yêu cầu cả lớp tìm một số biết 30% của nó là 97.
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Bài tập 1.
- Mục tiêu: Hs biết chuyển các hỗn số thành số TP rồi thực hiện phép tính.
- CTH: Hs tự làm rồi chữa bài và nêu cách làm (gọi cả 4 đối tợng).
4
2
1
= 4,5 ; 3
5
4
= 3,8 2
4
3
= 2,75 ; 1
25
12
= 1,48

Giáo viên: Phạm Thị Hiền

5
Trờng Tiểu học Kiên Thọ 1 Kế hoạch bài học lớp 5 Năm học 2010 - 2011
Hoạt động 2: Bài tập 2.
- Mục tiêu: Rèn kĩ năng tìm thành phần cha biết của phép nhân, phép chia.
- Cách tiến hành: Hs tự làm rồi chữa bài (2 hs TB chữa bài).
a) x : 100 = 1,643 + 7,357
x : 100 = 9
x : = 9 : 100
x = 0,09
b) 0,16 : x = 2 - 0,4
0,16 : x = 1,6
x = 0,16 : 1,6
x = 0,1
Hoạt động 3: Bài tập 3.
- Mục tiêu: Hs giải đợc bài toán liên quan đến các phép tính với tỉ số %.
- Cách tiến hành: Hs tự làm rồi chữa bài, khuyến khích hs giải bài toán theo 2 cách.
Bi gii:
Hai ngy u mỏy bm hỳt c l:
35% + 40% = 75% (lng ma)
Ngy th ba mỏy bm mỏy bm hỳt c l:
100% -75% = 25% (lng nc)
ỏp s: 25% lng nc
Hoạt động 4: Bài tập 4.
- Mục tiêu: Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích.
- Cách tiến hành: Hs tự làm bài tập rồi nêu miệng kết quả.
Phơng án đúng: d
III. Củng cố - dặn dò: Ôn lại bài.
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ và cấu tạo từ
I. mục đích, yêu cầu:
-Tỡm v phõn loi c t n, t phc;t ng ngha , t trỏi ngha; t ng õm, t
nhiu ngha theo y/c ca cỏc BT trong SGK.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ về từ đơn, từ phức; Từ đồng
nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.
III. Các hoạt động dạy - học
A. Bài cũ: Cả lớp đặt câu có hình ảnh so sánh miêu tả dòng sông, miêu tả bầu trời rồi
lần lợt nêu miệng trớc lớp.
B. Bài mới: Hớng dẫn hs làm bài tập
Hoạt động 1: Bài tập 1.
- Yêu cầu hs nhắc lại kiến thức đã học: ? Trong tiếng Việt có những kiểu cấu tạo từ
nào?
- Hs phát biểu (từ đơn và từ phức).
- Gv treo bảng phụ đã chép sẵn nội dung cần ghi nhớ:
1. Từ có hai kiểu cấu tạo là từ đơn và từ phức. Từ đơn gồm 1 tiếng, từ phức gồm 2 hay
nhiều tiếng.
2. Từ phức gồm 2 loại: Từ ghép và từ láy.
- Hs làm bài tập cá nhân và báo cáo kết quả.
Lời giải:

Giáo viên: Phạm Thị Hiền

6
Trêng TiĨu häc Kiªn Thä 1 KÕ ho¹ch bµi häc líp 5 N¨m häc 2010 - 2011
+. Tõ ®¬n lµ nh÷ng tõ gåm mét tiÕng trong khỉ th¬.
+. Tõ ghÐp: Cha con, mỈt trêi, ch¾c nÞch.
+. Tõ l¸y: Rùc rì, lªnh khªnh.
Ho¹t ®éng 2: Ph©n biƯt Tõ ®ång nghÜa, tõ nhiỊu nghÜa, tõ ®ång ©m.
- Hs lµm bµi tËp theo cỈp vµ tr×nh bÇy tríc líp.
Lêi gi¶i: a) Tõ nhiỊu nghÜa.
b) Tõ ®ång nghÜa.
c) Tõ ®ång ©m.
Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp 3.
- Hs lµm bµi tËp theo nhãm 4 vµ tr×nh bÇy kÕt qu¶ tríc líp.
- Líp cïng gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng:
+. §ång nghÜa víi tinh ranh lµ tinh nghÞch, tinh kh«n, kh«n ngoan…
+. §ång nghÜa víi d©ng lµ tỈng, biÕu, nép, cho…
+. §ång nghÜa víi tõ ªm ®Ịm lµ ªm ¶, ªm ¸i, ªm dÞu…
- Hs tù nªu c¸ch hiĨu v× sao t¸c gi¶ kh«ng chän tõ ®ång nghÜa víi tõ in ®Ëm?
- Gv kÕt ln: SGV.
Ho¹t ®éng 4: Bµi tËp 4.
- Hs tù ®iỊn vµo chç trèng ®Ĩ hoµn thiƯn c¸c c©u thµnh ng÷, tơc ng÷ vµ tr×nh bÇy tríc
líp.
- C¸c tõ cÇn ®iỊn: Cò, tèt, u.
IV. Cđng cè - dỈn dß: ¤n l¹i bµi.
Khoa häc
¤n tËp häc k× I
I. Mơc tiªu: Ôn tập các kiến thức về:
- Đặc điểm giới tính.
- Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân.
- Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.
II. Chn bÞ: PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A. Bµi cò: Cã mÊy lo¹i t¬ sỵi, nªu ®Ỉc ®iĨm chÝnh cđa tõng lo¹i?
B. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Liªn hƯ thùc tÕ.
- Yªu cÇu hs dùa vµo vèn hiĨu biÕt vµ tr¶ lêi: BƯnh nµo l©y qua c¶ ®êng sinh s¶n vµ ®-
êng m¸u? (HIV/AIDS)
Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ tr¶ lêi.
- Yªu cÇu hs quan s¸t c¸c h×nh trang 68 SGK vµ tr¶ lêi: NÕu thùc hiƯn theo c¸c h×nh em
cã thĨ phßng tr¸nh ®ỵc nh÷ng bƯnh g× trong c¸c bƯnh sau: Sèt xt hut, sèt rÐt, viªm
n·o, viªm gan A?
Ho¹t ®éng 3: TÝnh chÊt vµ c«ng dơng cđa mét sè vËt liƯu ®· häc.
a) Hs lµm bµi tËp 1 trang 69 SGK.
- Hs lµm bµi tËp Theo nhãm 4 vµo trong phiÕu häc tËp.
- Yªu cÇu hs chän 3 vËt liƯu ®· häc vµ hoµn thµnh b¶ng sau:

Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ HiỊn

7

Generate time = 0.032887935638428 s. Memory usage = 1.94 MB