Toan so 9 tiet 2


Làm quen với toán
Làm quen số 7
Nguyễn Thị Hồng Vân
Lớp: THĐ 1
Sở giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Kạn
Trung tâm GDTE thiệt thòi

1
2
PhÇn 1: LuyÖn tËp nhËn biÕt sè l­îng trong ph¹m vi 8
3
4
5 6
7 8

T¹o nhãm ®èi t­îng sè l­îng lµ 9. NhËn biÕt sè 9.
9
9

9

T¹o nhãm ®èi t­îng sè l­îng lµ 9. NhËn biÕt sè 9.
9
9
1 2 3 4 5 6 7 8

Generate time = 0.077682971954346 s. Memory usage = 1.92 MB