De cuong On tâp khoa hoc HKI

Đề cơng ôn tập khoa học
Câu 1) Ghi Đ, S vào sau mỗi ý đúng hoặc sai
a) Thiếu vi-ta-min A sẽ gây ra bệnh bớu cổ.
b) Thiếu vi-ta-min D sẽ gây ra bệnh còi xơng.
c) Nếu thiếu I-ốt cơ thể sẽ kém phát triển về thể lực và trí tuệ.
d) ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh các bệnh huyết áp cao, bệnh tim
mạch
e) Nớc sạch là nớc không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật đọc hại hoặc
các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ con ngời .
g) Không khí không thể nén lại hoặc giãn ra .
h) Không khí chỉ có ở xung quanh mọi vật .
k) Nớc đợc sản xuất ở nhà máy đảm bảo đợc 3 tiêu chuẩn vệ sinh.
l) Nớc giúp cơ thể thải ra các chất thừa, chất độc hại.
Câu 2) Điền số hoặc từ thích hợp vào ô trống
- .cung cấp năng lợng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể
- .giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: Tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn
lên , thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con ngời
- rất giàu năng lợng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K
- là những chất không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp
năng lợng. Tuy nhiên chúng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Thiếu . Cơ
thể sẽ bị bệnh
- .tham gia xây dựng cơ thể, tạo men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống
- không có giá trị dinh dỡng nh rất cần để đảm bảo thiết để đảm bảo hoạt động
bình thờng của bộ máy tiêu hoá
- Nớc chiếm phần lớn trọng lợng của cơ thể ngời và động vật, thực vật. Mất từ .đến .. %
nớc trong cơ thể, sinh vật sẽ chết.
- Nguồn nớc bị ô nhiễm là nơi các vi sinh vật sống và phát triển và lan truyền các loại dịch
bệnh. Có tới .% các loại bệnh là do sử dụng các nguồn n ớc bị ô nhiễm.
Câu 3) Điền từ thích hợp còn thiếu vào chỗ chấm :
Nêu những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh đuối nớc
Câu 4) Trình bày quá trình tạo thành ma trong thiên nhiên
Câu 5) Hãy nêu một số nguyên nhân làm nớc bị ô nhiễm
C©u 5) H·y kÓ tªn mét sè viÖc nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån níc
C©u 6) Nªu mét sè vÝ dô vÒ viÖc øng dông tÝnh chÊt cña kh«nh khÝ trong cuéc sèng.

Generate time = 0.077885866165161 s. Memory usage = 1.93 MB