Chiến thắng lịch sử Diện Biên Phủ


TRệễỉNG TIEU HOẽC THề TRAN 1

Ngày.......tháng.......năm 2009
Môn: Lịch sử

Mục tiêu:
Học xong bài này, HS biết:

Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sơ lược diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nêu được ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Địện Biên Phủ.

Mùa đông n8m 1953, tại chiến khu Việt
Bắc, Bộ Chính trị thông qua phương án
mở chiến dịch Điện Biên Phủ
Các đồng chí chủ trì gồm:
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Phạm
Văn Đồng, Đồng chí Trường Chinh và Đại
tướng Võ Nguyên Giáp

Phạm Văn Đồng Hồ Chí Minh Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp

Generate time = 0.21104502677917 s. Memory usage = 1.93 MB