tiet 118 :Nghi luan ve mot tac pham truyen hoac doan trich


TiÕt 118.
NghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm
truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)

- Vấn đề nghị luận của văn bản: Những phẩm
chất, đức tính đẹp đẽ, đáng yêu của nhân vật anh
thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa
của Nguyễn Thành Long.
- Những nhan đề có thể đặt cho văn bản
+ Hình ảnh anh thanh niên làm công tác khí tư
ợng trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa.
+ Một vẻ đẹp nơi Sa Pa lặng lẽ
I. Bài học: Tìm hiểu bài
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)
1. Thế nào là bài văn
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)?
a. Ví dụ
a. Ví dụ
b. Nhận xét
Tiết 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
* Ví dụ 1: Văn bản SGK Tr.61
b. Nhận xét
1. Thế nào là bài văn nghị luận về một tác phẩm
truyện (hoặc đoạn trích)?

Phần
Nội
dung
Mở bài Thân bài Kết bài
Tiết 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
I. Bài học: Tìm hiểu bài
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)
1. Thế nào là bài văn
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)?
a. Ví dụ
b. Nhận xét
Nêu
vấn đề
Dùng luận
điểm luận cứ
phân tích làm
sáng tỏ vấn đề
nghị luận
Khái quát
đánh gia, đánh
giá chung vấn
đề nghị luận
Câu
mang
luận
điểm
Câu 3, 4
của đoạn
I (giới
thiệu
luận
điểm
Câu 2 của đoạn
II. Câu 2 của
đoạn III. Câu 1
của đoạn IV
(nêu phân tích
luận điểm
Câu 3, 4
của đoạn V
(cô đúc
luận điểm

Tiết 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Luận
điểm 1
Luận cứ
Cách
triển khai
Phép lập
luận
I. Bài học: Tìm hiểu
bài nghị luận về một
tác phẩm truyện (hoặc
đoạn trích)
1. Thế nào là bài văn
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)?
a. Ví dụ
b. Nhận xét
- Nhân vật anh thanh niên đẹp ở tấm
lòng yêu đời, yêu nghề, ở tinh thần
trách nhiệm cao với công việc lắm
gian khổ của mình
- Cuộc sống cô độc
- Công việc vất vả
- Yêu công việc, có suy nghĩ đúng đắn
về công việc
- Diễn dịch
- Phân tích, chứng minh

Tiết 118. Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Luận
điểm 2
Luận cứ
Cách
triển
khai
Phép
lập luận
I. Bài học: Tìm hiểu bài
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)
1. Thế nào là bài văn
nghị luận về một tác
phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)?
a. Ví dụ
b. Nhận xét
- Anh thanh niên đáng yêu ở nỗi
thèm người, lòng hiếu khách đến
nồng nhiệt, ở sự quan tâm đến người
khác một cách chu đáo.
- Mến khách ngay từ phút gặp gỡ ban
đầu
- Chu đáo với vợ bác lái xe
- Tiếp đón mọi người niềm nở
- Diễn dịch
- Phân tích, chứng minh

Generate time = 0.29906415939331 s. Memory usage = 1.93 MB