Rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học


GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
CHO HS PHỔ THÔNG
Vĩnh Tường, 14 – 15 /12/2010

MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN
Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng:

Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về
KNS và giáo dục KNS cho HS phổ thông.

Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS
cho HS qua các môn học.

Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng thực hiện giáo
dục KNS trong các môn học .

Nghiêm túc, tự tin trong quá trình GD KNS cho
HS.

NỘI DUNG TẬP HUẤN

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, nội dung,
phương pháp tập huấn

Bài 1: Quan niệm về kĩ năng sống

Bài 2: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục
KNS cho HS phổ thông

Bài 3: Phương pháp giáo dục KNS cho HS phổ
thông

Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn các môn
học

Bài 5: Thực hành soạn bài và giảng thử

Tổng kết và giải đáp thắc mắc

PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương
pháp cùng tham gia. Có nghĩa là: HV sẽ được tạo
cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động tập
huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh
nghiệm về KNS và GD KNS của bản thân,… để
thông qua đó, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của
GV, HV sẽ cùng nhau xây dựng và chiếm lĩnh
được các nội dung tập huấn.


Một số phương pháp/KT tập huấn cụ thể : động
não, nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm/lớp,
thuyết trình, thực hành, trò chơi, ….

Bài 1

QUAN NIỆM VỀ KĨ NĂNG SỐNG

Bài 1
I. Quan niệm về KNS
II. Vì sao phải GD KNS cho HS PT?

Generate time = 0.086935997009277 s. Memory usage = 1.93 MB