Báo cáo sơ kết HKI (2010 - 2011)

TRƯỜNG THCS....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ BỘ MÔN ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

… , ngày tháng năm 2010

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1
Năm học 2010-2011
Kính gửi: Phòng Giáo Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn
I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ: (đính kèm mẫu 1/GV)
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN: (Nói rõ các hoạt động chủ yếu, số liệu đã làm
được; những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết, bài học kinh nghiệm).
1. Sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn (chế độ sinh hoạt, chất lượng, hiệu quả):
2. Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ (Báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội
giảng, tham quan học tập, sách tham khảo, thư viện - lưu ý ghi đầy đủ: địa điểm - thời gian tổ
chức, người thực hiện , thành phần tham dự, số người tham dự, đánh giá kết quả)
3. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa 6, 7, 8, 9 và việc dạy các chủ đề tự chọn:
4. Đổi mới phương pháp dạy học:
a. Bài soạn:
b. Thực hành:
Lớp 6 7 8 9
Số tiết thực hành theo qui định trong PPCT
Số tiết thực hành đã tổ chức thực hiện được trong
năm học
Lý do chưa thực hiện đủ số tiết thực hành theo quy định:………………............
Phong trào thi đua 2 tốt, thanh kiểm tra chuyên môn:
a. Số người đã được thanh tra ,kiểm tra toàn diện trong học kỳ:
Số tiết dự Số giáo viên được thanh ,
kiểm tra
Xếp loại giáo viên
Tốt Khá TB Yếu
kém
b. Số tiết đăng kí dạy tốt đã thực hiện:…… kết quả: ………………………………
c. Số tiết dự giờ đồng nghiệp: (chỉ ghi số tiết dự giờ bộ môn đang dạy, không
ghi số tiết dự bộ môn khác nhất là tổ ghép nhiều môn ) :…………………………….
5. Tham quan, ngoại khoá:
- Nội dung tham quan, ngoại khoá: (chỉ ghi liên quan đến bộ môn đang dạy )
- Số lượt người tham gia: GV:…………….HS:…………………
6. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu:
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
1. Tư tưởng nhận thức:
a. Ý thức chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước: ……………
b. Tinh thần, thái độ thực hiện các qui định của Trường, Phòng, Sở, Bộ:………….
c. Tinh thần đoàn kết nội bộ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ:………………
2. Chất lượng học tập bộ môn của học sinh:
* KẾT QUẢ CỦA TỔ BỘ MÔN
Thống kê điểm thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 (đính kèm mẫu 2/T)
1
Xếp loại học lực môn học kỳ 1 (đính kèm mẫu 3/T)
* KẾT QUẢ CỦA TỪNG GIÁO VIÊN
Thống kê điểm bài kiểm tra học kỳ 1 (đính kèm mẫu 4/GV)
 Nhận định kết quả, có phân tích và so sánh với kết quả HK 1 và cả năm của năm học 2010-
2011,
3. Đánh giá hoạt động của bộ môn:
a. Mặt mạnh:
* Những hoạt động được duy trì và đạt kết quả tốt
* Hoạt động tâm đắc nhất của bộ môn.
* .....
b. Mặt yếu:
* Những khó khăn khi thực hiện chương trình:
* Những tồn tại trong hoạt động chuyên môn:
* ......
* Đề xuất các giải pháp khắc phục :
4. Danh hiệu thi đua được tổ đăng ký đầu năm học 2010-2011 :
Danh hiệu Số người đăng ký
Tập thể tổ lao động tiên tiến (số lượng)
Lao động tiên tiến (số lượng)
Chiến sĩ thi đua cơ sở (số lượng-Họ tên CB GV)
Chiến sĩ thi đua Thành phố (số lượng-Họ tên CB GV)
(các danh hiệu khác)
IV. KIẾN NGHỊ :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG
(Kí tên và đóng dấu) (kí và ghi rõ họ tên)
2

Generate time = 0.0971999168396 s. Memory usage = 1.93 MB