đề thi công nghệ 7 hk1

§Ò KiÓm tra kú
M«n : C«ng nghÖ- líp 7
Thêi gian: 45 phót
A. thiÕt lËp Ma trËn hai chiÒu

Møc ®é
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông
KQ TL KQ TL KQ TL
1. §Êt trång 1
0,25
1
1
2
1,
25
2. Ph©n Bãn 1
0,25
1
1
1
1
3
2,25
3. Gièng c©y trång 1
2
1
2
2
4
4. Phßng trõ s©u bÖnh h¹i 1
2
1
2
4. Kü thuËt gieo trång 1
0,5
1
0,
5
Tæng
4
3
3
3
2
4
9
10
Họ và tên : .................................... Thứ Ngày Tháng Năm 2007
Lớp : ..........
Kiểm tra chất lợng học kỳ I
Môn: công nghệ lớp 7
( Thời gian 45' không kể chép đề )
B - đề bài
I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Câu 1. Đất trồng là gì?
A. Kho dự trữ thức ăn của cây .
B. Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống đợc.
C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng.
D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất.
Câu 2. Phân đạm có đặc điểm gì?
A. Chứa nhiều chất dinh dỡng .
B. Dễ hoà tan trong nớc .
C. Khó vận chuyển, bảo quản .
D. Không hoà tan trong nớc .
Câu 3. Hãy chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống của các câu sau để đợc
câu trả lời đúng.
cây hoang dại dọn cỏ ở gốc cây
cây bị sâu bệnh cây yếu
1. Phát quang nhằm chặt bỏ ........................
2. Làm cỏ để ........................, loại bỏ........................
Câu 4:
Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo
Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống để nói lên vai trò của ngành
trồng trọt đối với nền kinh tế.
- Cung cấp: ... ..
- Cung cấp: .
- Cung cấp: .
- Cung cấp: .
Câu 5: Em hãy dùng những cụm từ thích hợp nhất ở cột B đề hoàn thành
mỗi câu ở cột A.
Cột A Cột B
1- Cày sâu bừa kỹ, bón phân hữu cơ
2- Làm ruộng bậc thang
3- Cày nông, bừa sục, giữ nớc liên tục, thay nớc
thờng xuyên.
4- Bón vôi
a) áp dụng cho vùng đất dốc, đồi núi hạn chế sói mòn,
rửa trôi.
b) áp dụng cho đất có tầng mỏng Nghèo dinh dỡng.
c) áp dụng cho đất nhiễm phèn
d) áp dụng với đất mặn.
e) cho đất chua.
II. Trắc nghiệm tự luận ( 7 điểm )
Câu 6: Để có hạt giống cây trồng tốt ta cần có những điều kiện gì ?
Câu 7: Sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hởng đến môi trờng, con ngời và sinh vật
khác nh thế nào ?
Câu 8 :Hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ? và nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh
hại ?
Câu 9:
- Muốn có giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí gì ?
- Thế nào là tạo giống bằng phơng pháp chọn lọc ?
c- Đáp án biểu điểm
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đứng trớc câu trả lời đúng
Câu 1 : - C
Câu 2 :- B
Câu 3 : 1. .... Cây hoang dại..
2. .... Dọn cỏ ở gốc cây ... cây bị sâu bệnh
Câu 4 : (1 điểm)
- Cung cấp lơng thực, thực phẩm cho ngời.
- Cung cấp thức ăn cho vật nuôi
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
- Cung cấp nông sản xuất khẩu
Câu 5 : ( 1 điểm)
1 - b , 2 - a, 3 - c ,4 - d ,
I. Trắc nghiệm tự luận (7 điểm)
Câu 6 : Điều kiên để bảo quản giống cây trồng tốt
+ Đối với các loại hạt, cần đợc phơi sấy khô để làm giảm
trọng lợng nớc trong hạt tới mức độ nhất định.
+ Đối với rau quả phải sạch sẽ, không dập nát
+ Kho bảo quản phải ở nới cao ráo , thoáng khí , có hệ
thống thông gió và có hệ thống khử trùng để trừ mối , mọt,
chuột.
Câu 7 : Sử dụng các loại thuốc hoá học để trừ sâu bệnh, biện
pháp này có tác dụng diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công, nhng dễ
gây độc cho ngời, vật nuôi, làm ô nhiễm môi trờng đất, nớc và
không khí, giết các sinh vật khác ở ruộng.
Câu 8 : - Tác hại của sâu bệnh
Sâu bệnh có ảnh xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh
phá hại cây trồng sinh trởng, phát triển kém, năng xuất và chất l-
ợng nông sản giảm thậm chí không cho thu hoạch.
- Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại.
+ Phòng là chính
+ Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt đẻ.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
1 điểm
2 điểm
1điểm
2điểm
+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ .
Câu 9 :
* Tiêu chí của giống cây trồng tốt
+ Sinh trởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh
tác của địa phơng.
+ Có năng xuất cao.
+ Có chất lợng tốt
+ Có năng xuất cao. và ốn định.
+ Chống chịu đợc sâu bệnh.
* Tạo giống bằng phơng pháp chọn lọc .
+ Từ nguồn giống khởi đầu chọn các cây có đặc tính tốt thu lấy
hạt.
+ gieo hạt các cây đợc chọn và so sánh với giống khởi đầu và
giống địa phơng. Nếu đạt đợc tiêu chí trên thì cho nhân giống sản
xuất đại trà.
2điểm

Generate time = 0.079483032226562 s. Memory usage = 1.93 MB