Mẫu đơn xin gia nhập Đảng

Đảng cộng sản Việt Nam
Đơn xin vào Đảng
.....................................................ngày ................ tháng................năm 200.......
Kính gửi: Chi uỷ chi bộ .................................................................................................................................................
Đảng uỷ xã .....................................................................Tên tôi là ...........................................
Sinh ngày.....tháng .............năm 19.............
Nơi sinh .......................................................................................................................................................
Dân tộc ........................ Tôn giáo ........................Nghề nghiệp..................................
Trình độ học vấn ...........................................................................................................................................................
Quê quán .........................................................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay .............................................................................................................................................................
Đơn vị công tác ..........................................................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể ...............................................................................................................................
Vào Đoàn thanh niên ngày ngày.....tháng .............năm ......................................................................
Tại ..........................................................................................................................................................................................
Đợc chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày.....tháng .............năm 20..........
Tại Trung tâm bồi dỡng chính trị huyện .......................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đợc sự giáo dục, bồi dỡng của chi
bộ và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi đã nhận thức đợc:
Đảng CSVN do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân
tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà
(nay là nớc CHXHCN Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lợc, xoá bỏ chế
độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc , thống nhất đất nớc,
tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ
quốc.
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đại biểu trung thành của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng một nớc Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã
hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ
nghĩa cộng sản.
Bản thân tôi là một giáo viên, là một Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nên việc
phấn đấu vào Đảng sẽ giúp tôi có điều kiện phấn đấu, học hỏi, rèn luyện để góp phần
nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nớc.
Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị tổ chức Đảng các cấp xét cho tôi đợc gia nhập vào
hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi nguyện trung thành với lí tởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn
thành tốt bốn nhiệm vụ của ngời đảng viên, sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ xây dựng
Đảng ngày càng vững mạnhm xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngời làm đơn

Generate time = 0.43969011306763 s. Memory usage = 1.93 MB