Báo cáo thực tập ở công ty TNHH Nguyên Lập

Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long


Nhận xét của giáo viên chấm báo cáo thực tập
Nhận xét của giáo viên chấm báo cáo thực tập
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Giáo viên chấm
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 1
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Lời mở đầu……………………………………………………………… 3
Phần I: Quá trình, hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty
TNHH Nguyên Lập……………………………………… …………… 4
I. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển……………………………… 4
II. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………… 4
Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ………………… 8
I. Khái quát ngành nghề kinh doanh……………………………………… 8
II. Quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Nguyên Lập……………… 8
1. Quy trình chung của Công ty………………………………………… 8
2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá của Công ty………………………………9
3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua……………. 10
3.1 Tình hình kinh doanh năm 2007-2008 …………………………10
3.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2007-2008……………… 11
4. Phân tích chỉ tiêu tài chính……………………………………… 13
4.1 Chỉ số về cơ cấu tài sản – nguồn vốn………………………… 13
4.2 Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản………………………14
4.3 Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời……………………………15
5. Cơ cấu lao động và tiền lương ………………………………… 16
Phần III: Nhận xét và kết luận tình hình chung……………………… 17
I. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty ……………… 17
II. Thuận lợi và khó khăn…………………………………………………17
1. Thuận lợi………………………………………………………… 17
2. Khó khăn………………………………………………………… 17
3. Một số biện pháp khắc phục khó khăn…………………………… 18
III. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty …………………… 19

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay nền kinh tế Việt Nam đang có sự chuyển dịch từ một nền kinh tế dựa
vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ
cao. Cùng với sự chuyển mình của đất nước, các tổ chức kinh tế cũng không ngừng
phát triển, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 2
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải
nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn,
tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý,
đạt hiệu quả cao nhất. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà
quản lý Công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những
mặt mạnh, mặt yếu của Công ty nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành
động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn
định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng Công ty.
Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Nguyên Lập, được sự giúp đỡ tận tình của
các cô chú, anh chị trong Công ty, em đã bổ sung những kiến thức về mặt thực tế, bên cạnh
những kiến thức về mặt lý thuyết đã được tích lũy trong nhà trường để rút ra những bài học
kinh nghiệm cho bản thân đồng thời có thể hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp của
mình.
Báo cáo gồm 3 phần chính:
 P h ần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty
TNHH Nguyên Lập
 P h ần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
Nguyên Lập
 Ph ần 3: Nhận xét, kết luận và xu hướng phát triển của Công ty TNHH
Nguyên Lập

Phần I
Phần I
Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của
Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của
Công ty TNHH Nguyên L
Công ty TNHH Nguyên L
ập
ập
I. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển
Cùng với đà phát triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đồng thời
đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng tháng 10 năm 2004 Công ty TNHH
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 3
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Nguyên Lập chính thức được thành lập với giấy phép đăng ký kinh doanh theo
số:0102014608 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Tên Công ty: Công ty TNHH Nguyên Lập.
- Tên giao dịch đối ngoại: Nguyên Lâp Company limited.
- Tên giao dịch viết tắt: NL Co, LTD.
- Trụ sở: P105-K15-TT Nam Đồng-Phường Nam Đồng-Đống Đa-Hà Nội.
- Văn phòng giao dịch: P301-D5-Khu chung cư Nguyễn Phong Sắc-Cầu
Giấy–Hà Nội.
- Hình thức sở hữu: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Tổng vốn điều lệ: 3.4000.000VNĐ
- Số lượng lao động: 50 người.
Doanh nghiệp có quy mô vừa, lực lượng lao động không nhiều tuy nhiên đây là
đội ngũ nhân viên có trình độ, có kinh nghiệm chỉ đạo quản lý, đội ngũ công nhân
lành nghề, kỹ thuật cao, trình độ Đại học và sau Đại học chủ yếu tập trung tại các
phòng quản lý của Doanh nghiệp.
- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại
Trải qua 5 năm hoạt động, Công ty kinh doanh đã dần có hiệu quả và ngày
càng phát triển, doanh thu và lợi nhuận của Công ty ngày càng tăng. Với một hệ
thống các mạng lưới dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm, bảo hành có uy tín.
II. Cơ cấu tổ chức
Công ty TNHH Nguyên Lập là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch
toán kinh tế độc lập, có tài khoản và có con dấu riêng, hoạt động có quy mô vừa, tiến
hành tổ chức bộ máy quản lý một cách chặt chẽ.
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 4
Ban giám đốc
Phòng kinh
doanh
Phòng tài chính
kế toán
Phòng kỹ thuật
Phòng kiểm tra Phòng lắp đặt
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán
• Các bộ phận chức năng
- Ban giám đốc: gồm 2 người
+ Giám đốc: Là người điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách
nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
và là người đại diện của Công ty theo pháp luật.
+ Phó giám đốc: Là người trợ giúp trực tiếp cho giám đốc. Phó giám đốc là
người do giám đốc bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các hoạt động kinh
doanh của Công ty, được uỷ quyền của giám đốc để ký kết các hợp đồng uỷ thác với
các đối tác của Công ty.
- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ quản lý chung về kỹ thuật cho các mặt hàng
của doanh nghiệp, đảm bảo mặt hàng đáp ứng đủ các yêu cầu, các tiêu chuẩn chung
của sản phẩm.
+ Phòng lắp đặt: Thực hiện việc lắp đặt các linh kiện của sản phẩm thành sản
phẩm hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể đồng thời thực hiện việc lắp
đặt, sửa chữa cho khách hàng tại nhà.
+ Phòng kiểm tra: Sau khi công đoạn lắp đặt được hoàn thiện, bộ phận kiểm tra
có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng của sản phẩm để sản phẩm đáp ứng đầy
đủ các yêu cầu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, lâu bền trong sử dụng.
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 5
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
- Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ kinh doanh các sản phẩm của Công ty,
nghiên cứu và mở rộng thị trường, chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc về kết
quả kinh doanh và hệ thống phấn phối sản phẩm của Công ty.
- Phòng Tài chính kế toán: Theo dõi, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế, lập báo cáo
tài chính theo định kỳ và tham mưu cho cấp trên nhằm đảm bảo cân đối thu chi tài chính,
tìm kiếm nguồn vốn theo nhu cầu kinh doanh, lên kế hoạch huy động vốn .
Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán
+ Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tình hình hạch toán kế toán
và tình hình tài chính của Công ty. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện bộ
máy của Công ty, đồng thời đôn đốc và giám sát việc thực hiện các chính sách và chế
độ tài chính.
+ Kế toán tổng hợp: Tổng hợp số liệu vào sổ cái và làm báo cáo tổng hợp, lập
báo cáo tài chính và báo cáo kế toán theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và kết hợp
với kế toán trưởng tiến hành phân tích quyết toán của đơn vị.
+ Kế toán lưu động: Định kỳ doanh nghiệp có nhu cầu quyết toán thuế thì kế
toán lưu động có nhiệm vụ xác định doanh thu, chi phí làm căn cứ để xác định kết
quả kinh doanh từ đó xác định thuế TNDN phải nộp cho ngân sách Nhà nước.
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 6
Kế toán
tổng hợp
Thủ quỹ
Kế toán
lưu động
Thủ kho
Kế toán trưởng
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
+ Thủ quỹ: Có nhiệm vụ cất giữ và thu chi trên cơ sở chứng từ hợp lệ, lập bảng
thu chi.
+ Thủ kho: Theo dõi lượng xuất, nhập, tồn và cuối tháng tổng hợp lượng hàng
tồn kho. Các kế toán có nhiệm vụ liên quan với kế toán tổng hợp để hoàn thành ghi
sổ tổng hợp báo cáo tài chính.
Qua đó chúng ta có thể thấy được một cách tổng quát cơ cấu bộ máy quản lý
của Công ty TNHH Nguyên Lập có mối liên hệ mật thiết, ràng buộc lẫn nhau từ giám
đốc đến các phòng ban. Với cơ cấu 50 nhân viên, Công ty đang cố gắng hoạt động để
đảm bảo chi phí là nhỏ nhất và lợi nhuận là lớn nhất, chất lượng sản phẩm luôn đặt
trên hàng đầu, chỉ có như thế Công ty mới đứng vững trên thị trường ngày nay.
 Hình thức kế toán của công ty
+ Hình thức kế toán áp dụng là: Nhật ký chung.
+ Nguyên tác xác định nguyên giá TSCĐHH: Giá trị thực tế.
+ Phương pháp khấu hao : Khấu hao đường thẳng.
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
Phần II
Phần II
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty TNHH Nguyên Lập
Công ty TNHH Nguyên Lập
I. Khái quát ngành nghề kinh doanh
Công ty TNHH Nguyên Lập đã có giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động
trong số một số lĩnh vực sau:
- Buôn bán máy móc, thiết bị, sản phẩm trong lĩnh vực: điện, điển tử, điện lạnh
công nghiệp, đồ gia dụng…
- Buôn bán, gia công, lắp đặt, bảo hành các sản phẩm cơ khí.
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 7
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
- Xuất nhập khẩu trong lĩnh vực điện, điện tử, tin học, tự động hoá, truyền động,
thuỷ lực.
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật .
- Xây lắp các công trình điện cơ khí , điện dân dụng , điện công nghiệp đến
35KV.
II. Quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Nguyên Lập
1. Quy trình chung của Công ty
Trong cơ chế thị trường cạnh tranh lành mạnh và ngày một biến động vì vậy
thông tin thị trường rất quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
Ban lãnh đạo Công ty đã luôn khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường để phân tích
thông tin nguồn hàng, thông tin về nhu cầu mặt hàng, thông tin về giá cả… để có thể
ra quyết định kinh doanh đúng đắn, đạt hiệu quả cao. Việc kinh doanh của Công ty
được thể hiện thông qua sơ đồ chung sau:
Nguồn: Phòng kinh doanh
Trước tiên là khâu nhập khẩu hàng từ một số công ty ở nước ngoài như Flender,
Hitachi…hoặc là nhận hàng từ các công ty chính hãng được quyền phân phối cho các
sản phẩm điện tử, thiết bị nổi tiếng. Công ty tiến hành thanh toán với nhà sản xuất. Sau
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 8
Nhập hàng
Lắp ráp tại
nhà máy
Kho
Khách hàng
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
đó thiết bị sẽ được tiến hành lắp ráp tại nhà máy. Nhà máy của Công ty đặt tại Khu Công
nghiệp Thanh Liệt, Thanh Trì, Tp. Hà Nội.
Nhà sản xuất giao hàng tại nhà máy và công ty trả tiền vận chuyển cho nhà sản xuất
theo quý. Nhà máy có đủ các thiết bị máy móc cũng như có đội ngũ nhân viên lành nghề
có thể láp ráp, linh kiện, chế tạo, sửa chữa theo đơn đặt hàng. Sau khi lắp ráp xong, hàng
hoá sẽ được chuyển về kho và tiếp đó hàng hoá sẽ được chuyển đến cho khách hàng
theo đơn đặt hàng. Công ty quy định mức giá cố định cho các sản phẩm để đảm bảo
tính thống nhất về giá cả của các mặt hàng, đem lại sự tin tưởng cho khách hàng.
2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá của Công ty
Công ty TNHH Nguyên Lập là Công ty kinh doanh thương mại với nhiều mặt
hàng và chủng loại phong phú, số lượng vừa phải vì vậy có bán được hàng hoá hay
không có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty.
Nhằm đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, Công ty đã áp dụng nhiều hình thức
bán hàng: giao đại lý, bán hàng trực tiếp cho khách hàng (bán lẻ), bán buôn trả tiền
sau.
- Hàng giao đại lý:
Công ty xuất hàng cho bên nhận đại lý để bán. Khi hàng gửi đại lý được coi là tiêu
thụ. Công ty trả cho đại lý 3% hoa hồng tính theo tỷ lệ thoả thuận trên tổng giá thanh
toán (cả thuế GTGT) thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên % gia tăng này.
Công ty chỉ chịu thuế GTGT trong phạm vi doanh thu của mình.
- Bán hàng trực tiếp cho khách hàng (bán lẻ) :
Công ty bán lẻ cho khách hàng. Đây cũng là một hình thức tạo ra doanh thu cho
công ty thông qua bán hàng trực tiếp. Mặc dù không phải là hình thức bán hàng chủ
yếu của Công ty nhưng cũng đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nói
riêng và với người tiêu dùng nói chung.
- Bán buôn với số lượng lớn :
Tạo điều kiện cho người mua bằng cách trả tiền sau. Đây là cách được Công
ty thường xuyên áp dụng để giữ cho mình một lượng khách hàng lớn.
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang
Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 9

Generate time = 0.098752021789551 s. Memory usage = 1.94 MB