hoa hoc vô cơ

Câu hỏi 118 Cho 1 giọt quì tím vào dung dịch các muối sau:NH
4
Cl, Al
2
(SO
4
)
3
,K
2
CO
3
,KNO
3
,dung dịch nào sẽ có màu đỏ ?
A KNO
3
, NH
4
Cl
B NH
4
Cl, Al
2
(SO
4
)
3
C K
2
CO
3
,KNO
3
D Tất cả 4 muối
Đáp án B
Câu hỏi 119 Trong các chất sau:NaHCO
3
,Zn(OH)
2
, Fe
2
(SO
4
)
3,
KCl chất nào lưỡng
tính?
A Zn(OH)
2
B Fe
2
(SO
4
)
3
C NaHCO
3
,Zn(OH)
2
D NaHCO
3
Đáp án C
Câu hỏi 120 Them vài giọt phenolphthalein(ko màu ở môi trường axit và trung
tính ,đỏ ở môi trường bazơ), vào dung dịch các muối sau: (NH
4
)
2
SO
4,
K
3
PO
4
,KCl,
K
2
CO
3
, dung dịch nào sẽ ko màu?
A KCl, K
2
CO
3
B K
3
PO
4
,KCl
C (NH
4
)
2
SO
4,
K
3
PO
4
D (NH
4
)
2
SO
4
,KCl
Đáp án D
Câu hỏi 121 Trong các oxit sau:CuO,Al
2
O
3,
SO
2
,hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng
được với cả axit lẫn bazơ.Cho kết quả theo thứ tự trên
A SO
2
,CuO
B CuO,Al
2
O
3
C SO
2
,Al
2
O
3
D CuO,SO
2
Đáp án C
Câu hỏi 122 Trong 3 oxit của kim loại Cr là CrO,Cr
2
O
3,
CrO
3,
có 1 oxit chỉ phản ứng
được với bazơ,1 oxit chỉ phản ứng được với axit 1 oxit phản ứng được cả axit lẫn
bazơ.Chọn 3 oxit này (cho kết qủatheo thứ tự)
A CrO,Cr
2
O
3,
CrO
3
B
,
CrO
3
,Cr
2
O
3,
CrO
C Cr
2
O
3,
CrO
,
CrO
3
D CrO
,
CrO
3
,Cr
2
O
3
Đáp án D
Câu hỏi 123 Cho hấp thụ hết 2,24 lit NO
2
(đktc) trong 0,5 lit dung dịch NaOH
0,2M .Thêm tiếp vài giọt quì tím thì dung dịch sẽ có màu gì?0
A Ko màu
B Xanh
C Tím
D Đỏ
Đáp án B
Câu hỏi 124 Them 10 ml dung dịch NaOH 0,1 M vào 10ml dung dịch NH
4
Cl 0,1 M
và vài giọt qùi, sau đó đun sôi .dung dịch sẽ có màu gì?
A Đỏ thành tím
B Xanh thành đỏ
C Xanh thành tím
D Chỉ 1 màu xanh
Đáp án C
Câu hỏi 125 Trong 4 dung dịch sau:Ba(NO
3
)
2
, KNO
3
,Na
2
CO
3
, NH
4
Cl dung dịch nào
có pH <7
A Ba(NO
3
)
2
B KNO
3
C NH
4
Cl
D Na
2
CO
3
Đáp án C
Câu hỏi 126 Thêm vài giọt phenolphtanein vào 4 dung dịch
sau:CuSO
4
,FeCl
3
, KNO
3
,Na
2
(C O
3
)
Dung dịch nào sẽ ko màu?
A KNO
3
B CuSO
4
,FeCl
3
, KNO
3
C Na
2
CO
3

D Cả 4 dung dịch
Đáp án B
Câu hỏi 127 Sắp xếp các dung dịch sau: H
2
SO
4
CH
3
COOH ,KNO
3
,Na
2
CO
3
theo thứ
tự độ pH tăng dần (ko tính gía trị của pH) biết 4 dung dịch này có cùng nồng độ mol
A : H
2
SO
4
<CH
3
COOH <KNO
3
< Na
2
CO
3
B : H
2
SO
4
<KNO
3
< Na
2
CO
3
< CH
3
COOH
C CH
3
COOH < H
2
SO
4
< KNO
3
< Na
2
CO
3
D : CH
3
COOH <KNO
3
<Na
2
CO
3
< H
2
SO
4

Đáp án A
Câu hỏi 128 Trong các phản ứng sau:
1) ZnO + KOH
2) CuO + NaOH
3) SO
3
+ HCl
4) ZnO +H
2
SO
4
Chọn phản ứng nào có thể xảy ra?
A Chỉ có 1 và 4
B 1,2,3
C 2,3,4
D Cả 4 phản ứng
Đáp án A
Câu hỏi 129 Cho hấp thụ hết 1,12lit khí Cl
2
(đktc) trong 1lit dung dịch NaOH 0,1 M .
thêm tiếp vài giọt qiù tím .Hãy cho biết màu của dung dịch trước và sau khi đun sôi.
Cho biết HClO là axit yếu và NaClO ko bền khi đun nóng biến thành NaCl + ½ O
2

A Xanh hóa đỏ
B Đỏ hóa tím
C Xanh hóa tím
D Đỏ hóa xanh
Đáp án C
Câu hỏi 130 Trong các phản ứng sau:
1) NaHCO
3
+NaOH
 →
Na
2
CO
3
+ H
2
O
2) SO
3
2-
+2HCl
 →
SO
2
+H
2
O +2Cl
-

3) H
2
S + CuSO
4
 →

CuS +H
2
SO
4
4) Al(OH)
3+
+H
2
O
 →

Al(OH)
2+
+H
3
O
+
Phản ứng nào là phản ứng axit bazơ theo Bronsted
A 1,2,4
B 2,3,4
C 1,2,3
D Chỉ có 1,2
A
Câu hỏi 131 Cho các phản ứng sau:
1) HCl +H
2
O
 →←

H
3
O
+
+Cl
-
2) NH
4
+
+ Cl
-
+H
2
O

 →←
H
3
O
+
+Cl
-
+NH
3
3) NH
4
+
CH
3
COO
-
+H
2
O
 →←

CH
3
COOH +NH
4
OH
4) HCO
3
-
+ H
2
O
 →←

CO
3
2-
+ H
3
O
+
Trong 4 phản ứng axit bazo này ,trong pư nào nước vừa đóng vai trò 1 axit ,1 bazơ ?
1 Chỉ có 1
2 Chỉ có 2
3 Chỉ có 3
4 Chỉ có 4
Đáp án C
Câu hỏi 132 Al(OH)
3
lưỡng tính có thể tác dụng với các axit va bazo nào
trong 4 chất sau:
Ba (OH)
2
,H
2
SO
4
, NH
4
OH, H
2
CO
3
A Với cả 4 chất
B Ba (OH)
2
,H
2
SO
4
C H
2
SO
4
D NH
4
OH, H
2
CO
3
Đáp án B
Câu hỏi 133 Cho các phản ứng sau:
1) 2HCl + Ba(OH)
2
 →
BaCl
2
+ 2H
2
O
2) S
2-
+2H
+

 →
H
2
S
3) CuO + H
2
SO
4

 →
CuSO
4
+ H
2
O
4) Na
2
CO
3
+ 2HCl
 →

2NaCl + CO
2
+ H
2
O
Phản ứng nào là phản ứng axit bazo theo định nghĩa Bronsted?
A Cả 4 phản ứng
B Chỉ có 1,2
C Chỉ có 1,2,3
D Chỉ có 2,3
Đáp án A
Câu hỏi 134 Cr(OH)
3
lưỡng tính tan (có phản ứng)với các dung dịch nào trong các
dung dịch sau:HNO
3
,H
2
SO
4,
NH
4
OH,NaOH
A HNO
3
,H
2
SO
4
B NaOH,HNO
3
,H
2
SO
4
C HNO
3
,NH
4
OH
D Tan trong cả 4 dung dịch
Đáp án B
Câu hỏi 135 Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 90ml nước để được 1
dung dịch có pH=1
A 20ml
B 100ml
C 10ml
D 80ml
Đáp án C
Câu hỏi 136 Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dung dịch NaOH pH = 13 để
được 1 dung dịch có pH =12
A 90ml
B 10ml
C 20ml
D 50ml
Đáp án A
Câu hỏi 137 Tính pH của 1 dung dịch axit yếu HA có Ka =10
-6
và C
a

= 0,01M
A 10
-4
B 4
C 5
D 8
Đáp án B
Câu hỏi 138 Tính pH của dung dịch NH
4
OH 0,1 M có 1% bazơ bị phân li
A pH=2
B pH=12
C pH=7
D pH=8
Đáp án C
Câu hỏi 139 Tính pH dung dịch thu được khi trộn 10ml dung dịch NaOH pH=13
với 10ml dung dịch HCl 0,3 M
A pH=2
B pH=1
C pH=7
D pH=8
Đáp án B
Câu hỏi 140 Trộn 100ml dung dịch H
2
SO
4
với 100ml dung dịch NaOH có
pH=12.Dung dịch thu được có pH = 2.Tính nồng độ mol của dung dịch H
2
SO
4
ban đầu ?
A 0,02M
B 0,04M
C 0,015M
D 0,03M
Đáp án C
Câu hỏi 141 Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)
2
0,1M (Ba(OH)
2
là bazơ
mạnh ) vào 10ml dung dịch HCl 0,1 M để được 1 dung dịch có pH =7 ?
A 10ml
B 20ml
C 5ml
D 25ml
Đáp án C
Câu hỏi 142 Cho 2 dung dịch : dung dịch A chứa 2 axit H
2
SO
4
0,1M và HCl 0,2M và
dung dịch BB chứa 2 bazơ NaOH 0,2M và KOH 0,3 M .Phải thêm bao nhiêu ml dung
dịch B vào 100ml dung dịch A để được 1 dung dịch có pH=7?
A 60ml
B 120ml
C 100ml
D 80ml
Đáp án D
Câu hỏi 143 Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100ml dung dịch H
2
SO
4.
dung
dịch thu đươch tác dụng với Na
2
CO
3
dư cho ra 2,8 l khí CO
2
(đktc).Tính nồng độ mol
của dung dcịh H
2
SO
4
ban đầu ?
A 1,5M
B 1,75M
C 3M
D 1M
Đáp án A
Câu hỏi 144 Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 1ml dung dịch HCl 0,01M để được 1
dung dịch co pH =3?
A 9ml
B 1ml
C 2ml
D 5ml
Đáp án A
Câu hỏi 145 Phải them bao nhiêu ml dung dịchBa(OH)
2
0,05M (Ba(OH)
2
là bazơ
mạnh) vào 9mkl nước để được 1 dung dịch có pH =12
A 2ml
B 3ml
C 5ml
D 1ml
Đáp án D
Câu hỏi 146 Tính pH dung dịch axit yếu HA có K
a
=10
-5
,C
a
=0,1.
A pH=2
B pH=8
C pH=7
D pH=9
Đáp án B
Câu hỏi 148 Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M vào 10 ml Ba(OH)
2
0,1 M
để được 1 dung dịch có [H
+
] =0,04 M?
A 20ml

Generate time = 0.09240984916687 s. Memory usage = 1.93 MB