de kiem tra hoc ki 1. toan 6

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Toán 6
(Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:_______________________________ Lớp: 6__ Điểm:_____
Bài 1 : (2 đ)
a) Sắp xếp các số nguyên sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
–25 ; 6 ; 0 ; – 116 ; –10
b) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau:
–9 ; 6 ; 0 ; –(–3)
Bài 2: (1 đ)
Cho tập hợp A = {x

Z / –3 < x <3}
a) Hãy liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp A.
b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Bài 3: (1,5 đ)
Tìm số tự nhiên x, biết: 2x – 28 = 3
2
. 2
3
Bài 4: (2 đ) Tính nhanh:
a) 199 . 37 + 199 . 42 + 199 . 21
b) (347 – 495) – (347 – 2009 – 495)
Bài 5: (1,5 đ)
Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 4 học sinh; hàng 5 học sinh; hàng 10 học sinh đều vừa đủ
hàng. Biết số học sinh lớp 6A trong khoảng từ 35 đến 45 học sinh. Tính số học sinh lớp
6A.
Bài 6: (2 đ)
Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 6 cm, OB = 12 cm.
a) Tính AB. Hỏi rằng điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng OA sao cho OM =
3
1
OA, lấy điểm N thuộc đoạn thẳng
AB sao cho BN =
3
1
AB. Tính rồi so sánh OM và BN.
Bài làm
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Generate time = 0.10725903511047 s. Memory usage = 1.94 MB