chuỗi phan ứng

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG VÔ CƠ
Bài 1:
A

B

C

CaCO
3
CaCO
3
D

E

F

CaCO
3
Bài 2:
A

Ca(OH)
2

CaCO
3
CaSO
4
CaCl
2


B
Bài 3: Bài 4:
Cu

A

B

C A
Fe
2
O
3
FeCl
2
B

E

C

D Fe
Bài 5:
A D E
C C
B F
Biết A là 1 kim loại thông dụng màu trắng bạc, nặng , thường thể hiện hai hoá trò
trong các hợp chất; B là 1 phi kim điển hình , là chất khí màu vàng lục, C, D, E, F
là những hợp chất vô cơ khác nhau, trong đó D và C cùng loại chất
Bài 6 :
A
 →
+
t
X
0
,
A
 →
+
t
Y
0
,


Fe
 →
+
B
D
 →
+
E
C
A
 →
+
t
Z
0
,
Biết rằng A + HCl

D + C + H
2
O
Bài 7:
 →
+
A
CuCl
2
Cu
 →
+
B
( X )
 →
+
D
CuCl
2
+ H
2
O
 →
+
C
( I )
 →
+
E
CuCl
2
+ ( K

)


+F
( L

)
 →
+
D
CuCl
2
+ H
2
O
Bài 8:
 CuO

A

CuSO
4

B

A
 A

B

C

D

Cu
 Fe

A

B

FeSO
4
Bài 9: Bài 10:
Mg

A

B

C

Fe FeCl
2
FeCl
3
Ca(OH)
2
+ A

CaCO
3

+ ….
Ca(OH)
2
+ B

CaCO
3

+ …
Ca(OH)
2
+ C

CaCO
3

+ …
Bài 11:
X + A
 →
+
E
F
X + B
 →
+
G
H
 →
+
E
F
Fe
X + C
 →
+
I
K
 →
+
L
H + BaSO
4

X + D
 →
+
M
X
 →
+
G
H

Bài 12 :
 →
+
H
2
A(mùi trứng thối)
X + D
X
 →
+
O
2
B
 →
++
BrD
2
Y + Z
 →
+
Fe
E
 →
+
+
Zhay
Y
,
A + G
Bài 12:
A
1
 →
+
X
A
2

 →
+
Y
A
3
Fe(OH)
2
Fe(OH)
3
B
1
 →
+
Z
B
2

 →
+
T
B
3
Bài 13:
A
+X +Y
Fe
2
O
3
FeCl
2
+Z +T
B
Bài 14:
Cu
 →
+
A
CuCl
2

 →
ddNH
3
D
+B

+NH
3


CuSO
4
C
Bài 15:
A
 →
+
O
2
CuO
 →
+
HCl
B
 →
+
NaOH
C
 →
t
o
D
 →
+
CO
A
Bài 16:
Khí D + ddE
A
 →
+
O
2
B
 →
+
HCl
C
 →
+
Na
Kết tủa F
 →
t
Ot
G
 →
+
tD
O
,
M
Biết A là hỗn hợp gồm Mg và Cu
Bài 17: A

D

C

A
FeS
2


A

B

H
2
SO
4


C E

BaSO
4
(LG/224)
Bài 18: Fe

A

B

C

Fe

D

E

F

D (LG/122)
Bài 19: Đốt cháy hoàn toàn 1 chất vô cơ A trong không khí chỉ thu được 1,6g sắt (III) oxit và 0,896 lít khí
sunfurơ ở điều kiện tiêu chuẩn
a) Xác đònh CTPT của A
b) Viết PT phản ứng để thực hiện chuỗi chuyển hoá sau:
SO
2
Muối A
1
A A
3
Kết tủa A
2
Bài 20:
A
D
B CuSO
4
CuCl
2
Cu(NO
3
)
2
B C
D
C
Bài 21: a) A
 →
t
o
B + C ; b) B + D
 →
t
o
E ; c) G + D
 →
t
o
H + C
o
t
→
Biết A, G, D là nguyên liệu chính để sản xuất thuỷ tinh. Hãy hoàn thành các PTPƯ theo sơ đồ trên (Có ghi rõ
trạng thái các chất) (tuyển chọn )
Bài 22:Viết PTPƯ cho sơ đồ sau
A
B
R + dd HCl C
D
E
R là những chất rắn khác nhau; A, B, C, D, E là những chất khí. Phân loại những chất trên theo những chất vô
cơ đã học (tuyển chọn 244 )
Bài 23: Cho dãy chuyển hoá sau:
Fe

A

B

C

Fe

D

E

F

D
Xác đònh A, B, C, D, E, F. Viết PTPƯ (tuyển chọn 265 )
Bài 24: Cho sơ đồ sau
B

D

F
A A
C

E

G
Biết A là kim loại, B, C, D, E, F, G là hợp chất của A
Xác đònh công thức củaA, B, C, D, E, F, G . Viết các PTPƯ xảy ra (tuyển chọn 281 )
Bài 25: Xác đònh X
2
, X
2
, X
3
……và hoàn thành dãy chuyển hoá sau:
(1) Na + H
2
O

X
1
+ …… (2) Ai + Cl
2

X
2
(3) X
2
+ X
2

X
3


+ …… (4) X
3
+ X
1

X
4
(5) X
4
+ CO
2

X
3

+ …… (6) X
1
+ CO
2

X
3
(7) X
3
+ X
1

X
6
+ …… (8) X
2
+ X
6
+ H
2
O

……
Bài 13: CO
2
NaOH B NaOH
t
o
CaCO
3
C D (LG167)
Bài 14: +X +Y
+X A D E
FeS
2
+X MSO
4
(LG/168)
B M
Bài 15: B(II) A(II)

C(IV) S C(IV) D(VI) E(VI) F(II) G↓
Biết A, B, C, D, E, F, G là hợp chất của lưu huỳnh với hoá trò là chữ số la mã (PL&HD8-12/246)
Bài 16: a) c đònh A, B, C, D…. và viết phương trình thực hiện chuyển hoá sau với đầy đủ điều kiện
A
2
O+
→ B↑
dd NaOH
→ C
dd NaOH
→ D
dd HCl
→ B
2
O+
→ E
2
H O+
→F
Cu+
→
Cu+
→ B
Cho biết A là thành phần chính của quặng firit sắt
b) Dùng phản ứng hoá học nào thì có thể loại E ra khỏi hỗn hợp B, E và loại HCl ra khỏi hỗn hợp B,
HCl?. Viết PTPƯ (Tuyển chọn/ 33)
Bài 17:
SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG HỮU CƠ
Bài 1 A B C D
 →
+
CaCO
3
CO
2
Biết A là hợp chất Gluxít
Bài 2: X
1


X
2


X
3


X
4
X
6
X
5


X
3
Tìm các chất X
1 ,
X
2 ,
X
3 ,………….
Biết X
1
tác dụng với dung dòch Iốt thấy xuất hiện màu xanh
Bài 3: Biết A là hợp chất hữu cơ chứa 2 nguyên tử cacbon,hãy thực hiện sơ đồ:
B
 →
+
HBr
B
1
A
 →
,icaxitsunfur
A

t
o
C
 →
+
Na
C
1
Bài 4:
B C
CH
3
COOH
A D  Biết
A , B , C , D là hợp chất hữu cơ
Bài 5
A
2
(khí)
 →
+
Cl
2
A
4
(khí)
A
1
(khí)
 →
1500ln,
0
l

A
3
(khí)
 →
+
O
2
A
5
(khí)
CH
3
COONa
 →
+ tCaO,
0
B
1
(rắn)
 →
+
A
4
B
2
(rắn)
 →
+
A
4
A
5
(khí)
Bài 6:
X
1
(khí)
 →
+
O
2
X
2
(khí)
Al
2
O
3
+ C
 →
t
0
Y
2
(

)
 →
+
Y
4
muối Y
6
Y
1
(rắn)
 →
+
nuoc
Y
4
(khí)
Y
3
(khí)
 →
+
Clas,
2
Y
5
(khí)
 →
+
O
2
X
2
+ Y
4
+ H
2
O
Bài 7:
A

B

C
2
H
5
OH

CE D
Bài 8:
I

C

E

CH
4

A
 →
+
xtnuoc,
B
 →
+
O
2
C
 →
+
xtA,
D
 →
+
NaOH
B + E
Bài 9: X là hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 34,78% về khối lượng. Tỉ khối
hơi của X so với hidrô là 23
a) xác đònh công thức phân tử X ?
b) X có 2 đồng phân A và B, nhiệt độ sôi của A là +78,3
0
C, của B là -23,6
0
C . Tìm công thức cấu tạo A
và B ?
c) Viết PTPƯ theo dãy biến hoá. Cho biết A & B là các hợp chất vừa tìm ở trên
A

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

B
Bài 10:
CH
3
COONa
 →
+
tCaONaOH ,,
0
A
 →
1500ln,
0
l
B
 →
600,
0
cacbon
C

+HCl
D P. V. C
Bài 11:
C

D
CH
4

A


B F

CH
4

H
2
D

E
Bài 12:
D E F G
CH
3
COOC
2
H
5
C
6
H
12
O
6
A B C A
E H I K (- CH
2
– CH = CH –CH
2
-)
(LG160)
Bài 13: Xác đònh A, B, D, E, F và hoàn thành dãy chuyện hoá sau với đầy đủ điều kiện. Biết A là
hiđrocacbon đơn giản nhất
A

Generate time = 0.12999987602234 s. Memory usage = 1.94 MB