ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.doc

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................. 1
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 4
DANH MỤC VIẾT TẮT ....................................................................................... 5
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................. 7
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG
YÊN .......................................................................................................................... 8
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên ..... 8
1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên ........... 8
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 9
1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn .................................................... 11
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ ............................................................................ 11
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: ..................................................................... 12
1.3. Đặc điểm về sản xuất ................................................................................ 12
1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất ........................................................................ 12
1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm ............................................... 13
1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ............................. 13
1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ............................................. 15
1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ....................................................... 15
1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý ........................................................................ 16
1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty ................................................. 20
1.5.1 Quy mô lao động: ................................................................................. 20
1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực .......................................... 20
1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân ......................................... 21
1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ ................................................................ 21
1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh ............................................................... 22
PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
HƯNG YÊN ........................................................................................................... 23
2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng
tại công ty cổ phần may Hưng Yên ...................................................................... 23
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên .................... 24
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán ................................................................ 29
2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng ............................................ 31
2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán .................................................... 31
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG
TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN ............................................................................. 33
4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung ......................................................... 33
4.1.1. Thuận lợi .............................................................................................. 33
4.1.2. Khó khăn .............................................................................................. 34
4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị ................................................... 35
4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý ................................................................... 35
4.2.2. Về phát triển thị trường ....................................................................... 35
4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán ..................................................................... 36
4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán ..................................................... 36
4.3.2. Về hình thức sổ .................................................................................... 37
4.3.3. Về phân công lao động kế toán. .......................................................... 38
4.3.4 Về trang thiết bị .................................................................................... 38
4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC ............................................... 39
4.4.1. Ưu điểm ................................................................................................ 39
4.4.2. Nhược điểm ......................................................................................... 43
PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ........................................... 46
5.1. Lý do chon đề tài ...................................................................................... 46
5.2. Vấn đề cần giải quyết ............................................................................... 46
5.3. Phương hướng giải quyết ......................................................................... 47
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 49
PHỤ LỤC ............................................................................................................. 50
LỜI MỞ ĐẦU
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên, em nhận thấy
Công ty cổ phần May Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp may lớn trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên và là một công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả. Các sản
phẩm của công ty ngày càng đa dạng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn,
hằng năm đem lại cho công ty doanh thu cũng như lợi nhuận cao.
Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tìm hiều của
chú Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kế toán, anh Nguyễn Đức Hải - Phó
phòng Kế toán, chị Nguyễn Thị Xuân cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế
toán công ty cổ phần May Hưng Yên đã giúp đỡ em trong quá trình tìm hiều, thu
thập thông tin về công ty và những nghiệp vụ kế toán áp dụng.
Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu và công việc thực
tế và hạn chế về nhận thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá
trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về Công ty cổ phần May Hưng Yên nên rất
mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn!
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Phạm Đình Toán
DANH MỤC VIẾT TẮT
- ĐHĐCĐ : Đại hội đông cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- TK : Tài khoản
- CCDC : Công cụ dụng cụ
- NVL : Nguyên vật liệu
- BHXH : Bảo hiểm xã hội
- GTGT : Giá trị gia tăng
- XNK : Xuất nhập khẩu
- XN : Xí nghiệp

DANH MỤC BẢNG BIỂU
- Hình 1.1. : Sơ đồ khái quát
- Hình 1.2. : Quy trình sản xuất sản phẩm
- Hình 1.3. : Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty
- Hình 2.1. : Sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần may Hưng Yên
- Hình 2.2. : Hình thức bộ sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
HƯNG YÊN
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng
Yên
1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên
- Tên công ty: Công ty Cổ phần May Hưng Yên
- Tên tiếng Anh: Hungyen Garment Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HUGACO
- Biểu tượng của Công ty:
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ đồng chẵn).
+ Trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước là 12,4 tỷ đồng chiếm 40%
+ Vốn thuộc các cổ đông khác là 18,6 tỷ đồng chiếm 60%
- Trụ sở chính: Số 83, Trưng Trắc, P. Minh Khai, TP. Hưng Yên, tỉnh
Hưng Yên
- Điện thoại: (84-321) / 862239 /
862214

/

862314

/

515372

/

250059
- Fax: (84-321) 862500
- Email: support@hugaco.com.vn / hugaco@hn.vnn.vn
- Website: www.hugaco.com.vn
- Giấy phép thành lập: Quyết định số 94/BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty May Hưng Yên trực thuộc
Tổng Công ty dệt may Việt Nam thành Công ty Cổ phần may Hưng Yên
- Giấy CNĐKKD Số: 0503000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng
Yên cấp ngày 04 tháng 06 năm 2005
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
- Công ty CP may Hưng Yên được thành lập từ 19/05/1966 tiền thân là Xí
nghiệp may Xuất khẩu Hải Hưng trực thuộc TOCONTAP - Bộ ngoại thương
- Tháng 08/1978 được đổi thành Xí nghiệp may Hưng Yên trực thuộc Liên
hiệp xí nghiệp may - Bộ Công nghiệp nhẹ
- Tháng 04/1994 được đổi tên thành Công ty may Hưng Yên theo quyết định
số: 440/QĐ-TCLC của Bộ công nghiệp nhẹ; Trực thuộc Tổng công ty Dệt May
Việt Nam
- Tháng 12/2004 Công ty may Hưng Yên được chuyển đổi doanh nghiệp
Nhà nước thành Công ty Cổ phần may Hưng Yên theo quyết định số:
94/204/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp
- Từ năm 2005 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Trong quá trình phát triển công ty, cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ
công nhân và nhà quản lý, công ty đã đạt được một số những giải thưởng và
chứng nhận quan trọng như:
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000
- Hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14000.
- Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2004.
- Cúp bạc giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 1999, năm 2000
- Huy Chương Vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù
hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm áo Jacket năm 2004.
- Tại hội chợ Export Việt Nam và Made in Việt Nam năm 2005, công ty đã
được trao tặng Cúp Sen vàng và Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền
vững
- Duy trì và áp dụng hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000
- Năm 2008 được nhận cúp vàng Hội nhập Kinh tế Quốc tế
- Các huân chương, bằng khen của Chính phủ, huy chương vàng và các giải
thưởng:
+ Năm 2000 được đón nhận Huân Chương lao động Hạng nhất.
+ Năm 2005 công ty vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập
hạng Ba
+ Năm 2008 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì
+ Năm 1999 và năm 2002 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ công
nghiệp
+ Năm 2002 được nhận cờ thi đua của Tỉnh Hưng Yên về tạo việc làm
trong Tỉnh.
+ Năm 2001, 2003, 2008 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.
+ Năm 2003 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích
tăng trưởng kim nghạch xuất khẩu.
+ Năm 2003 được nhận cờ thi đua của Tỉnh Hưng Yên là doanh nghiệp
xuất sắc trong các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Tỉnh.
+ Liên tục từ năm 1999-2008 được Tỉnh uỷ Hưng Yên công nhận là Đảng
bộ trong sạch vững mạnh.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ
Công ty cổ phần may Hưng Yên là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp
luật bảo vệ. Công ty có chức năng và nhiệm vụ sau:
- Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra,
sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập
doanh nghiệp
- Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình
thực hiện sản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh
với các bạn hàng trong và ngoài nước
- Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định và đảm bảo có lãi
- Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động
cũng như thu nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên
thị trường trong và ngoài nước
- Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm
quyền theo quy định của Pháp luật
- Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người
lao động, vệ sinh và an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát
triển bền vững, thực hiện đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty áp dụng
cũng như những quy định có liên quan tới hoạt động của công ty.
Để tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, công ty có quyền hạn
sau:
- Được chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện những hợp đồng sản xuất
kinh doanh. Tổng Giám đốc công ty là người đại diện cho công ty về quyền lợi,
nghĩa vụ sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành
- Tham gia các hoạt động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh như
quảng cáo, triển lãm sản phẩm, mở các đại lý bán hàng
- Hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư
cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại ngân hàng ....
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất sản phẩm dệt may các loại
- Xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành nghề kinh doanh của công ty
- Dịch vụ đào tạo cắt và may công nghiệp ngắn hạn
- Xây dựng nhà cho thuê
- Dịch vụ giặt, in, thêu và sản xuất bao bì
- Dịch vụ vận tải
- Kinh doanh nguyên, phụ liệu hàng may mặc.
1.3. Đặc điểm về sản xuất
1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất
Công ty cổ phần may Hưng Yên hiện nay hoạt động 4 xí nghiệp may (bao
gồm may II, may III, may IV, may V), xí nghiệp cắt và xí nghiệp hoàn thiện
Các xí nghiệp hoạt động liên tục và đạt kế quả cao. Với khẩu hiệu: “Giảm cờ
xanh, giành cờ đỏ, bỏ cờ vàng”, trên mỗi máy thuộc chuyền may của công
nhân, không thấy có sự xuất hiện của cờ vàng, chủ yếu là màu đỏ. Điều này
chứng tỏ công nhân luôn đạt chỉ tiêu năng suất trong kỳ. Trong năm 2008, toàn
bộ các xí nghiệp đã có những thành tích vượt trội trong quá trình sản xuất kinh
doanh. Trong đó:
+ XN may V về trước kế hoạch 25 ngày: vượt 10,4% kế hoạch
+ XN may II về trước kế hoạch 23,5 ngày: vượt 8,6% kế hoạch
+ XN may III về trước kế hoạch 20 ngày: vượt 7,5% kế hoạch
+ XN may IV về trước kế hoạch 16 ngày: vượt 6,4% kế hoạch
+ XN may I về trước kế hoạch 9 ngày: vượt 4,1% kế hoạch
1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm
- Sản phẩm chính: Jacket, quần âu, áo tắm, T-shirt, polo-shirt, sơ mi, áo
đồng phục, áo thun, hàng thể thao trượt tuyết và hàng không thấm nước.
- Năng lực sản xuất: Sản phẩm của Công ty cổ phần may Hưng Yên trước
khi suất xưởng đều được kiểm tra kỹ 100%, việc kiểm tra chất lượng trên
chuyền may theo tiêu chuẩn AQL 2.5. Năng suất của các sản phẩm trong tháng:
+ Bộ Veston nữ: 40.000 bộ/tháng
+ Jacket: 200.000 sp/tháng
+ Quần 225.000 sp/tháng
+ Áo sơ mi, hang dệt kim: 250.000 sp/tháng
+ Áo tắm: 100.000 sp/tháng
+ Hàng Ép Sim: 50.000 sp/tháng
1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
Công ty có quy trình công nghệ sản xuất liên tục, bao gồm nhiều giai đoạn
công nghệ cấu thành với hai hình thức sản xuất kinh doanh chủ yếu là gia công
theo đơn đặt hàng và hình thưc mua nguyên liệu tự sản xuất để bán.
- Trong trường hợp gia công thì quy trình công nghệ thực hiện theo hai
bước:
Bước 1: Nhận tài liệu kỹ thuật và sản phẩm mẫu do khách hàng gửi đến,
phòng kĩ thuật sẽ nghiên cứu tài liệu và may thử sản phẩm mẫu sau đó khách
hàng kiểm tra, nhận xét góp ý.
Hình 1.1:Sơ đồ khái quát
Bước 2: Sau khi được khách hàng chấp nhận và các yếu tố của sản phẩm
mẫu mới đưa xuống các xí nghiệp thành viên để sản xuất sản phẩm theo mẫu
hàng. Đơn đặt hàng được khách hàng duyệt theo kế hoạch và hợp đồng được đã
được kí kết. Quá trình sản xuất được khép kín trong từng xí nghiệp.
Kho nguyên vật liệu
Tổ cắt
Tổ may
Là hơi sản phẩm
KCS kiểm tra
Đóng gói, đóng hòm
Xuất sản phẩm
Kỹ thuật ra sơ đồ cắt
Kỹ thuật hướng dẫn
Kho phụ liệu
Tài liệu kỹ
thuật và sản
phẩm mẫu
khách hàng
gửi đến
Bộ phận kỹ
thuật
nghiên cứu
và ra giấy
mẫu
Bộ phận cắt
và may sản
phẩm mẫu
Gửi sản
phẩm mẫu
cho khách
hàng kiêm
tra và duyệt
Hình 1.2: Quy trình sản xuất sản phẩm
- Trong trường hợp mua nguyên vật liệu về sản xuất sản phẩm để bán thì
công ty sẽ tự tạo mẫu hoặc tạo mẫu trên cơ sở các đơn vị đặt hàng của khách
hàng. Phòng kỹ thuật sẽ ra sơ đồ mẫu và gửi xuống cho các bộ phận cắt, may.
Sản phẩm trong trường hợp này chủ yếu là tiêu thụ nội địa với quy trình công
nghệ sản xuất như trường hợp gia công.
1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
Công ty Cổ phần may Hưng Yên được tổ chức và hoạt động theo Luật
doanh nghiệp các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ
đông nhất trí thông qua.
Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm: Các phòng ban và các xí nghiệp
trực thuộc.
Các Phòng ban: Gồm phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kinh doanh,
phòng Kế toán - Tài chính, phòng Kỹ thuật Công nghệ đầu tư, phòng Kế hoạch
vật tư, phòng Xuất nhập khẩu, văn phòng Công ty, phòng KCS
Các xí nghiệp : Có 04 XN may, 01 XN cắt và 01 XN hoàn thiện
Địa chỉ: Số 83, Trưng Trắc, P. Minh Khai, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: (84-321) 862214/862239.
Các Công ty liên doanh:
- Công ty CP May Hưng Việt
- Công ty CP Tiên Hưng
- Công ty May Phố Hiến
- Công ty TNHH Thành Hưng
- Công ty CP Bảo Hưng
Hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hưng Yên :
- Cửa hàng kinh doanh tại Số: 83, Trưng Trắc, P. Minh Khai, TP. Hưng
Yên
- Cửa hàng kinh doanh tại Số: 10, Phạm Ngũ Lão, P. Quang Trung, TP.
Hưng Yên.
Hệ thống bán đại lý:
- Chi nhánh kinh doanh hàng thời trang : 25 Bà Triệu-Hoàn Kiếm -Hà Nội.
226 Lê Lai-Ngô Quyền-Hải Phòng
- Các cửa hàng đại lý tại các thành phố: Hải Phòng, Thái Nguyên,…, tỉnh:
Thái Bình, Hải Dương, Hà Tây...
1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ
quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định
những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông
sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính
cho năm tiếp theo.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh
Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công
ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có
trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác.
Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội
bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội
đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp
trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm
soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành quyết định tất cả các vấn đề
liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội
đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng
Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước
Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công
việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính
sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham
mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng
chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Công ty hiện có 6 phòng nghiệp vụ
với chức năng được quy định như sau:
- Phòng Tổ chức - Hành chính: Có chức năng xây dựng phương án kiện
toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành
chính quản trị.
- Phòng Kinh doanh: Có chức năng trong việc xác định mục tiêu, phương
hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.
- Phòng Kế toán - Tài chính: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng
và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức
công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý
tài chính của Nhà nước.
- Phòng Kỹ thuật Công nghệ đầu tư: Có chức năng hoạch định chiến lược
phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cấp
hoặc thay thế máy móc thiết bị hiện đại có tính kinh tế cao, tham gia giám sát
các hoạt động đầu tư về máy móc, thiết bị của Công ty và các công trình đầu tư
xây dựng cơ bản.
- Phòng Xuất nhập khẩu: Làm các thủ tục về thanh toán XNK, thủ tục hải
quan ...
- Phòng Kế hoạch vật tư: Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi các mã hàng, làm
các thủ tục xuất hàng, vận chuyển hàng hoá, quản lý các kho tàng của Công ty.
- Phòng quản lý chất lượng
- Văn phòng công ty
- Tại các xí nghiệp trực thuộc đều có các văn phòng thực hiện quản lý các
công nhân may tại xí nghiệp. Những văn phòng này thực hiện việc tính năng
xuất, lương, thưởng, bảo hiểm, ốm đau…
Hình 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Các phòng ban
Các xí nghiệp trực
thuộc
Các công ty liên
doanh
Phòng Tổ chức
Phòng Kinh doanh
Phòng QLCL
Phòng XNK
Phòng Kế hoạch
vật tư
Phòng Kỹ thuật
công nghệ, đầu tư
Phòng Kế toán tài
chính
Công ty TNHH
Thành Hưng
Công ty CP may
Hưng Việt (25%)
Công ty may Phố
Hiến (50%)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT
BAN T.GIÁM ĐỐC
Xí nghiệp may III
Xí nghiệp may II
Xí nghiệp may IV
Xí nghiệp may V
Xí nghiệp hoàn
thành
Xí nghiệp cắt
Công ty CP Tiên
Hưng (51%)
Công ty CP Bảo
Hưng
Văn phòng công
ty
Hình 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty
1.5.1 Quy mô lao động:
Tính đến ngày 02/03/2009, công ty cổ phần may Hưng Yên có 2060 cán bộ
quản lý và công nhân viên. Giảm 78 lao động so với cuối năm 2008, do vậy số
lượng cán bộ công nhân viên trong công ty như sau:
- Ban Tổng Giám đốc: 3
- Chánh văn phòng: 1
- Giám đốc xí nghiệp: 6
- P. Giám đốc xí nghiệp: 8
- Trưởng phòng: 6
- Phó phòng: 13
- Nhân viên: 76
- Công nhân sản xuất: 1878
- Công nhân phục vụ: 57
- Giáo viên mầm non: 8
- Bác sĩ: 1
- Y sỹ: 3
1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực
Công ty liên tục tuyển lao động để đào tạo, đồng thời cho phép các xí nghiệp
được chủ động tuyển lao động theo mùa vụ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và giao
hàng.
Về công tác đào tạo nghề: Giáo trình đào tạo được chuyển từ đào tạo toàn
diện, dài ngày sang đào tạo tiểu tác, ngắn hạn, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với

Generate time = 0.10316300392151 s. Memory usage = 1.95 MB