Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


Bài 12
NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

I. NƯỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929
1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức là nước bại trận bị
chiến tranh tàn phá nghiêm trọng
- Tháng 6/1919, Hoà ước Véc-xai được kí kết => Đức phải chịu
những điều kiện hết sức nặng nề, trở nên kiệt quệ và rối loạn
chưa từng thấy.
- Đời sống nhân dân cực khổ, phong trào cách mạng dâng
cao
Tháng 12/1918, Đảng Cộng sản Đức thành lập, trực tiếp lãnh
đạo phong trào đấu tranh của nhân dân.
a) Nước Đức sau chiến tranh
b) Cao trào cách mạng
Hoàn cảnh
nước Đức
sau chiến
tranh thế
giới thứ
nhất?
- Cách mạng DCTS bùng nổ, nền CH Vai-ma được thiết lập

Tiền là giấy
làm diều ở
Đức! vì sao
lại vậy?

2. Những năm ổn định tạm thời (1924 - 1929)
- Nhờ sự giúp đỡ của các nước châu Âu, đặc biệt là Mĩ, kinh tế
Đức khôi phục và phát triển =>sản xuất công nghiệp vươn lên
đứng đầu châu Âu (1929)
- Chính trị: Chế độ Cộng hoà Vai-ma được củng cố, tăng cường
đàn áp phong trào công nhân, truyền bá tư tưởng phục thù
=> Từ cuối năm 1923 – 1929, tình hình kinh tế, chính trị, xã
hội Đức dần dần ổn định
Kinh tế và
chính trị Đức
1924-1929 có
những nét gì
mới?

II. NƯỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939
1. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã
lên cầm quyền
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng
một đòn nặng nề làm kinh tế - chính trị - xã hội Đức khủng
hoảng trầm trọng
- Để đối phó lại cuộc khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền
quyết định đưa Hít-le, thủ lĩnh của Đảng Quốc xã Đức lên nắm
chính quyền.
- Ngày 30/1/1933, Hít-le lên làm Thủ tướng, mở ra một thời kì
đen tối trong lịch sử nước Đức => Chủ nghĩa phát xít đã thắng
thế ở Đức
Cuộc khủng
hoảng kinh tế
đã để lại hậu
quả gì cho Đức?
Cách giải
quyết?

Generate time = 0.12807106971741 s. Memory usage = 1.93 MB