Tư liệu dạy học Lịch sử


Bac H v i n«ng d©nồ ớ : m«n lÞch sö líp 5: bµi 16: HËu ph­¬ng sau nh÷ng n¨m sau chiÕn
dich biªn giíi.

Phim cam co tren Dinh Doc Lap: Lich su lop 5 bai 26: Tien vao Dinh Doc Lap.

Phim anh Nguyen Van Troi ra phap truong : Day Ltvc lop
4. mo rong von tu Dung cam tuan 26

Tu lieu ve Chi Vo thi sau day bai luyen tu va cau lop 4 Bai 51: Mo rong von tu :Dung cam

L i kêu g i to n qu c kháng chi n: lÞch sö líp 5; bµi 13: ờ ọ à ố ế
Thµ hy sinh tÊt ca chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n­íc

Bom trong chiến dịch Miền Bắc: lÞch sö líp 5: Bµi 14 Thu ®«ng må ch«n gi¹c
Ph¸p 1947 .Bµi 15; ChiÕn th¾ng biªn giíi Thu ®«ng 1950. Bµi 17:ChiÕn dÞch DiÖn
Biªn Phñ

Tu lieu lich su : W Dang hop : Bai Chien dich Dien Bien Phu

tu lieu lich su lop 5: cuoc tan cong dot 1 chien dich Dien Bien Phu 7/5/1954:

Phim tài liệu lich su: cuoc tien cong dot 3 chien
dich dien bien phu 1954.


u tranh sinh t nĐấ ồ

Phim nước Lào

Phim nước Trung Quóc

Phim động vật Kaola

Trăn ăn thịt Nai

Vương quốc loài cua

Generate time = 0.16107201576233 s. Memory usage = 1.92 MB