Đề thi chon HSG tháng 12 lơp 1,2,3

Đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi đợt 2
( tháng 12 năm học 2010 2011)
Môn toán lớp 1
D Thời gian 60 phút

Họ và tên lớp Trờng TH An Lộc
..
Bi1 Tinh: (2đ)
3 + 6 - 4 = 5 + 4 - 2 = 4 + 5 - 7 =
5 - 2 + 4 = 6 - 4 + 3 = 3 + 7 - 9 =
6 - 3 + 1 = 7 + 2 - 7 = 9 - 4 - 2 =
Bi 2 Điền số thích hợp vào ô trống: (2đ)
5 + = 8 ; 9 - = 5 ; + 4 = 10
- 4 = 4 ; 7 - = 3 + 3 = 6

Bi 3 Số: a, +5 +1 - 6 +3
b., -3 -2 +4 -5
Bi 4 Đúng ghi Đ, sai ghi S (2đ)
Hình bên có:
- 3 hình tam giác
- 4 hình tam giác
- 5 hình tam giác
Bi 5(2đ)
Anh có: 5 ngôi sao
4
9

Em có: 4 ngôi sao

Hai anh em có ngôi sao

Đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi đợt 2
( tháng 12 năm học 2010 2011)
Môn toán lớp 2
Thời gian 60 phút

Họ và tên lớp Trờng TH An Lộc

Bi 1 Tính: (2,điểm)
33 - 13 - 4 = 93 - 0 - 3 =
60 - 20 - 3 = 35 - 5 + 6 =
23 - 10 - 3 52 - 22 - 6 =
Bi 2 Tìm X: (2,điểm)
X + 4 = 13 X - 7 = 43
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
X - 18 = 69 53 - X = 17
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bi 3Số (2,điểm)
b, -13 +12 +4 -7
b., -13 +12 +8 -15
Bi 4(2,điểm) Một đàn gà có 27 con trong đó có 13 con gà trống. Hỏi có
bao nhiêu con gà mái
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bi 5 Bình có 27 viên bi. Bình ít hơn An 7 viên Hỏi An có bao nhiêu viên bi?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi đợt 2
( tháng 12 năm học 2010 2011)
Môn toán lớp 3
D Thời gian 60 phút

Họ và tên lớp Trờng TH An Lộc

Đề ra:
Bi 1 tìm X: (2,điểm)
a, X : 3 = 212 b, X : 5 = 141 c, 5 x X = 135

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bi 2Tính nhanh: (2,điểm)
a, 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 b, 7 x 4 + 7 x 8 + 7 =
...................................................................................................................................... ................................. .............................................................................................
......................................................................................................................................... ................................ ...........................................................................................
19
21


............................................................................................................................................ ............................. ................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................... ................................................................................................
Bi 3(2,điểm) Số học sinh giỏi của lớp 3B chiếm
5
1
số học sinh của cả lớp. Biểt rằng
số học sinh của lớp 3B có 25 em. Tính số học sinh giỏi của lớp 3B?
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.
Bi 4(2,điểm) Lớp em có số nữ gấp 3 lần số nam . Biết rằng số nữ nhiều hơn số nam là
8 bạn . Hỏi lớp em có mấy bạn nam , mấy bạn nữ ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Bi 5(2,điểm) Cho tam giác ABC . hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng
A
để có 3 tam giác

B

C

Generate time = 0.2418749332428 s. Memory usage = 1.93 MB