DAN CU XA HOI CHAU PHI


NhiÖt liÖt chµo mõng
NhiÖt liÖt chµo mõng


c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê


M¤N §ÞA LÝ
M¤N §ÞA LÝ


1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử


T­îng Nh©n s­
S«ng Nile
-
Thêi cæ ®¹i: Ch©u Phi cã
nÒn v¨n minh s«ng Nin ph¸t
triÓn rùc rì.(Thiªn v¨n, to¸n
häc, kiÕn tróc x©y dùng...tõ
3000 n¨m tr­íc c«ng
nguyªn)


Thùc d©n Ch©u ¢u tµn s¸t n« lÖ da ®en
Hai chiÕc xiÒng mµ thùc d©n
Ch©u ¢u dïng bu«n n« lÖ
1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử
- Có nền văn minh cổ đại phát triển rực rỡ.
- Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 125 triệu người da đen châu Phi bị đưa sang châu
Mỹ làm nô lệ.
- Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gần như toàn bộ châu Phi bị chiếm làm thuộc địa
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2 lần lượt các nước châu Phi giành độc lập.
b. Dân cư


Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi
? Em có nhận xét gì về sự
phân bố dân cư châu Phi?
? Sự phân bố không đều đó
được thể hiện như thế nào?
1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử
b. Dân cư
-
Dân cư châu Phi phân bố không đều
+ Nơi đông: đồng bằng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và
Nam Phi
+ Nơi thưa: hoang mạc, rừng rậm xích đạo


Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi
? Quan sát lược đồ giải thích
tại sao dân cư châu Phi lại
phân bố không đều?
? Xác định và đọc tên các
thành phố từ 1 đến 5 triệu
dân và trên 5 triệu dân?
? Em hãy cho biết các thành
phố đó thường được phân
bố ở đâu?
1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử
b. Dân cư
-
Dân cư châu Phi phân bố không đều
+ Nơi đông: đồng bằng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và
Nam Phi
+ Nơi thưa: hoang mạc, rừng rậm xích đạo
- Các thành phố trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven sông và ven biển.
1. Lịch sử và dân cư
2. Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người và đại dịch AIDS ở châu Phi
a. Sự bùng nổ dân số

Generate time = 0.15994787216187 s. Memory usage = 1.93 MB