Bai 10 tin học 12 chỉnh sửa hay

CHƯƠNG III
CHƯƠNG III
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUAN HỆ
QUAN HỆ
1. Mô hình dữ
liệu quan hệ
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cấu trúc dữ liệu.

Các thao tác và các phép toán trên dữ liệu.

Các ràng buộc dữ liệu.
Các yếu tố của CSDL

Các yếu tố của
CSDL
Trường THCS&THPT Nguyễn Bình

Generate time = 0.077116966247559 s. Memory usage = 1.92 MB