Bài tập Tích phân

BA
̀
I TÂ
̣
P TOA
́
N LƠ
́
P 12 Nguyễn Thanh Lam
NGUYÊN HA
̀
M - TI
́
CH PHÂN VA
̀
Ư
́
NG DU
̣
NG
I. NGUYÊN HA
̀
M



( )

 x x dx− +


 

x x dx
x
 
− +
 ÷
 


( )

x x x dx+ +



 
dx
x x
 

 ÷
 



x
dx
x

 
 ÷
 


( ) ( )
 x x x dx+ − +


( )

x x
e e dx



x
x
e
e dx
x

 
+
 ÷
 


( )

x
a x dx+


( )
 
x x
dx+




 x x
dx
x
+ +


( )

 
dx
x +



 xdx−


( )
  x dx+


( )
  x x dx+


 x xdx


 
  

x
x dx
 
+
 ÷
 


( )
 
 x x dx−


( )
 
 x x dx−


( )
 
 x x dx+


 
 
dx
x x



 xdx



 
dx
x x− +



  
dx
x x− +


( )

 x dx+


 xdx


 xdx



x x dx+


 
x x dx+




x
e xdx



 xdx



 xdx



 xdx



 xdx



 xdx



 xdx


x
xe dx


 x
xe dx


x xdx


x xdx


x xdx


 xdx


x xdx



x xdx


  x
dx
x
+




 
x
e xdx

x dx
x +




x
dx
x +

II. TI
́
CH PHÂN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ho
̣
c 2010 - 2011
BA
̀
I TÂ
̣
P TOA
́
N LƠ
́
P 12 Nguyễn Thanh Lam





xdx



e
dx
x


dx
x



 
x dx
x
 
+
 ÷
 


x x
dx
x





  
e
x x
dx
x
+ −

 xdx
π

 xdx
π




 x xdx
π
π





   x xdx
π
π




x x
dx
x
− +
+



 


 

x x
dx
x
− +




x dx
π
π
 

 ÷
 




 
dx
x x+ + −


( )


 x cos x dx
π
π

+


( )


  x cos x dx
π
π


 xdx
π

 xdx
π

 xdx
π

 xdx
π




 x dx−

 x x dx+ −



 x dx
π



  
o
xdx
π


x
xe dx

x
xe dx



( ) x dx+


xdx
x +



 

x x dx−

 xdx
π

 xdx
π




 xdx
π

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ho
̣
c 2010 - 2011
BA
̀
I TÂ
̣
P TOA
́
N LƠ
́
P 12 Nguyễn Thanh Lam



 xdx
π
π





 
x
dx
x
π
+




  x xdx
π
+






x
e xdx
π



 
e
x
dx
x
+






 
x
e xdx
π





 
e
x
dx
x x−



x dx
x +



 

x x dx+

 x xdx
π


 
x
dx
x
π
+



  

x x dx+



 

a
dx
a x−




x a t
=


dx
x−


dx
x−


dx
x−



 

a
a x dx−




x a t
=
 x dx−

 x dx−

 x dx−


 

a
dx
a x+




x a t=

dx
x+


dx
x x+ +



 

x x dx−

dx
x x−


  
π π π
 
= −
 ÷
 


x
dx
x
+





x t=





dx
x
π
π



 
 
  !
  
x t t
t x x
t t

= ⇒ = =
+ +


x
dx
x +

x
dx
x


x
x x
e
dx
e e

+





x
dx
e −

 
 
x
dx
x x
+
+ −

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ho
̣
c 2010 - 2011
BA
̀
I TÂ
̣
P TOA
́
N LƠ
́
P 12 Nguyễn Thanh Lam
 
xdx
x x+ +

 
dx
x x
π
π


( )

 
e
x
dx
x
π


( )


 
e
x
dx
x
π

x
xe dx


( )


 x xdx
π



( )


  x xdx
π


x
x e dx


x xdx
π

x xdx
π





x
e xdx
π





x
e xdx
π




e
x xdx




e
xdx





e
xdx


( )


  x x dx−





e
x
dx
x





e
x xdx

x xdx

x xdx




x xdx

x xdx

III. BÂ
́
T ĐĂ
̉
NG THƯ
́
C CU
̉
A TI
́
CHPHÂN
"#

$%
&
 :
 

 
x
dx
+
≤ ≤

 
  
dx
x

≤ ≤
+


  
x x
dx

≤ ≤


   
dx
x
π
π
π π
≤ ≤



( )


    x x dx

≤ + + − ≤


 
 
xdx
π
π
π π
≤ + ≤




   
dx
x
π
π π
≤ ≤
+


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ho
̣
c 2010 - 2011
BA
̀
I TÂ
̣
P TOA
́
N LƠ
́
P 12 Nguyễn Thanh Lam
IV. ÔN TÂ
̣
P VÊ
̀
TI
́
CH PHÂN
'(

+
+
=




π
dx
x
xx
I
'(
dx
x
xx
I

+
=




π
'(
( )

+=




π
xdxxeI
x
'(
dx
x
x
I

+
+
=

'( I x xdx
π
=

'(
( )



 
x
I x e x dx
π
= +


'(

=
e
xdxxI



'(
dxxxI

+=




'(


+++

=




dx
xx
x
I
'(
dxxxI

−=




'(

=
π
xdxeI
x
'(

 

I x x dx= +

'(

+

=

π
dx
x
x
I
'(


++
=xx
dx
I
'(

=
e
dx
x
x
I



'(
dx
x
x
I

+
+
=


'(

+
=




π
dx
x
x
I
'(


=
+
=








π
π
xx
xdxx
J
x
xx
xdx
I
'(

=
e
xdxxI


'(
dxxxI 
=
π
'(
dx
x
xxx
I

+
+++
=


'(
( )

+
=x
xdx
I

'(


=
e
xx
dx
I



'(

+
=






π
dx
xx
x
I
'(

+
=

π
dx
x
x
I
'(
2
2 2
0
sin 2x
I dx
cos x 4sin x
π
=
+

'(
6
2
dx
I
2x 1 4x 1
=
+ + +

'(
( )
1
2x
0
I x 2 e dx= −

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ho
̣
c 2010 - 2011

Generate time = 0.3536810874939 s. Memory usage = 1.94 MB