Hướng dẫn sơ kết tổ chuyên môn trong học kì I năm học 2010 - 2011

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số /HD – THCS LT ---------------------------------------------
Đạ Tông, ngày 13 tháng 12 năm 2010
HƯỚNG DẪN
V/v CÔNG TÁC SƠ KẾT TỔ CHUYÊN MÔN TRONG HỌC KÌ I
Năm học 2010 - 2011
Kính gửi : Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn.
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 12. Nay nhà trường hướng dẫn các
tổ tiến hành sơ kết hoạt động của tổ chuyên môn và thực hiện báo cáo công
tác chuyên môn trong học kì I năm học 2010 – 2011 với những nội dung như
sau :
1. Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn:
- Đánh giá việc xây dụng kế hoạch hoạt động của tổ, của tổ viên? Nêu
các ưu khuyết điểm.
- Đánh giá công tác hướng dẫn, quản lí thực hiện qui chế chuyên môn;
Thực hiện tiến độ theo kế hoạch, nội dung chương trình giảng dạy theo
quy định của bộ GD – ĐT ?
- Đánh giá việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các kế hoạch
chuyên đề, thảo luận nội dung chương trình, thảo luận đổi mới phương
pháp giảng dạy?
- Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, đánh giá trình
độ nghiệp vụ tay nghề đối với giáo viên?
- Đánh giá tinh thần đoàn kết trong hoạt động chuyên môn?
- Đánh giá việc vận dụng, triển khai các văn bản như thế nào? Kịp thời,
đúng tiến độ, những tồn tại hạn chế?
- Đánh giá công tác theo dõi chất lượng giáo dục, chất lượng từng bộ
môn, từng lớp? Công tác bồi dưỡng phụ đạo, khắc phục chất lượng
giáo dục yếu kém?
2. Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ của giáo viên:
- Công tác thực hiện chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ
năng, cụ thể: Việc xây dựng kế hoạch dạy học áp dụng, vận dụng theo
chuẩn; soạn bài; chấm bài; vận dụng – sử dụng đồ dùng thí nghiệm;
kiểm tra đánh giá theo quy định .. (nêu ưu, khuyết điểm) của từng
thành viên.
- Đánh giá việc làm điểm, tính điểm, ghi vào sổ điểm, học bạ (tính chính
xác, tính sai xót).
- Đánh giá Ý thức của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ “Hai
không”, thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”; thực hiện “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức
tự học, tự sáng tạo”; các biện pháp đã thực hiện để nâng cao chất lượng
giáo dục của từng bộ môn, hiệu quả đạt được?
- Đánh giá tinh thần thực hiện quy chế chuyên môn : Ngày công lao
động, giờ giấc ra vào lớp, tham gia sinh hoạt, hội họp, chào cờ,..
- Đánh giá ý thức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ, như : dạy
thay, thực hiện chuyên đề, làm đồ dùng dạy học … (nêu mức độ của
từng người)
- Đánh giá ý thức giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự nhà giáo : Tinh thần
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần gương
mẫu tự học, tự sáng tạo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; đối
xử với học sinh, quan hệ đối xử với đồng nghiệp, với nhân dân như thế
nào?
- Tinh thần chủ động phối hợp trong công tác như thế nào? Kết quả thực
hiện chủ đề năm học?
3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác khác :
- Công tác phối hợp với phụ huynh học sinh, tìm hiểu tâm tư nguyện
vọng của học sinh; phối hợp với tổng phụ trách đội và các tổ chức đoàn
thể để thực hiện nhiệm vụ giáo dục như thế nào?
- Công tác giao lưu, học tập kinh nghiệm ở các tổ khác, các đơn vị tổ
chuyên môn ở trường bạn ,…
4. Kết quả hoạt động chuyên môn.
- Kết quả xếp loại thống kê theo mẫu :
stt Họ tên GV
Xếp loại
Tổng số ngày
nghỉ
Chất lượng
giảng dạy
bình quân
từ 5,0 trở
lên đạt?%
XL
chung
Ghi
chú
Qui
chế
CM
Nghiệp
vụ tay
nghề
Phép K.Phép
(Xếp loại chung theo các mức : Tốt, Khá, Trung bình, Kém)
- Tổng số tiết dự giờ của toàn thể cán bộ giáo viên trong tổ: …………
tiết, trong đó, số tiết :
 XL Giỏi: ………… tiết
 XL Khá: ………… tiết
 XL ĐYC: ………… tiết
 Chưa ĐYC: ………… tiết
 Không xếp loại: ………… tiết
- Tổng tổng số lượt cán bộ giáo viên trong tổ được kiểm tra Hồ sơ
chuyên môn, kết quả xếp loại :
 XL Tốt: ………… tiết
 XL Khá: ………… tiết
 XL ĐYC: ………… tiết
 Chưa ĐYC: ………… tiết
 Không xếp loại: ………… tiết
- Tổng số tiết đăng ký dạy tốt: ………… tiết, số tiết thực hiện:
………… tiết
 Đạt loại tốt: ………… tiết
 Đạt loại khá: ………… tiết
 Chưa ĐYC: ………… tiết
- Tổng số buổi(tiết) đăng ký học tốt của các lớp là :……… buổi(tiết), số
buổi(tiết) đạt tốt :………… buổi(tiết).
- Tổng số chuyên đề thực hiện : Nội dung, thời gian thực hiện chuyên
đề. Kết quả viết SKKN, GPHI của thành viên trong tổ.
- Số giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn : Nội dung, hình thức vi
phạm (Nêu tên từng người, thời gian vi phạm, mức độ vi phạm)
5. Bình xét các danh hiệu thi đua.
Để bình xét các danh hiệu thi đua các đồng chí tổ trưởng bám vào kết
quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; Các tiêu chuẩn được qui định trong
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và trong các văn bản hướng dẫn về
thi đua khen thưởng
Lưu ý :
Cần tập trung chủ yếu các nội dung sau:
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn; ngày công lao động, giờ giấc ra
vào lớp, chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu đầu năm được giao; phẩm
chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ nghiệp vụ tay nghề.
- Hoàn thành nhiệm vụ : Phải đạt chỉ tiêu chất lượng bộ môn, không vi
phạm qui chế chuyên môn, thực hiện đầy đủ kế hoạch giáo dục giảng
dạy,..
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Phải hoàn thành vượt mức kế hoạch được
giao, đạt năng suất, chất lượng cao, trong học kì không vi phạm qui
chế chuyên môn lần nào, tham gia nhiệt tình trong phong trào hoạt
động các đoàn thể; Chấp hành đầy đủ chế độ, chính sách pháp luật nhà
nước, không vi phạm pháp luật; Có đạo đức lối sống trong sáng, lành
mạnh; Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ;
không có vi phạm, sai sót.
6. Tổ chức thực hiện :
- Dựa vào quy chế làm việc của nhà trường, điều lệ nhà trường, luật thi
đua khen thưởng tổ trưởng tiến hành họp kiểm điểm đánh giá xếp loại
từng người. Cần bám vào các tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp đối với
giáo viên để đánh giá.
- Các ý kiến thảo luận góp ý, đánh giá của tập thể tổ được ghi đầy đủ
vào biên bản để nộp cho nhà trường.
- Tổ lập danh sách đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tổ viên trong tổ,
các hình thức khen thưởng đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh
trong phạm vi tổ quản lý.
- Các tổ tiến hành kiểm điểm, góp ý và bình xét cả 2 đồng chí CBQL
nhà trường theo các qui định hiện hành.
Trên đây là hướng dẫn công tác sơ kết tổ chuyên môn, đề nghị các đồng
chí tổ trưởng triển khai và thực hiện nghiêm túc.
Tổ trưởng báo cáo bằng văn bản theo các nội dung hướng dẫn trên (từ
mục 1 đến mục 5). Báo cáo gửi về cho đồng chí Hiệu trưởng chậm nhất ngày
25/12/2010.
Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
- Như k/g (t/h)
- Lưu VT

Generate time = 0.08980917930603 s. Memory usage = 1.93 MB