Đề thi học kì I TOÁN 11 cơ bản 2010

SỞ GD VÀ ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT GIA PHÙ
-----------------------------------
ĐỀ THI THỬ
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: TOÁN 11 - Chương trình chuẩn
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
----------------------------------------------------------------------
Câu 1 ( 2 điểm ).
Giải các phương trình:
a) cos
2
x + sinx + 1 = 0;
b)
3cos3x sin3x 3+ =
.
Câu 2 ( 2 điểm ).
Trong một hộp chứa 12 viên bi khác nhau, trong đó có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi
xanh và 5 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ra ba viên bi trong hộp.
a) Tính xác suất sao cho ba viên bi lấy ra có ba màu khác nhau;
b) Tính xác suất sao cho ba viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.
Câu 3 ( 2 điểm).
Cho cấp số cộng (u
n
) với u
n
= 5n - 4.
a) Tìm số hạng đầu u
1
và công sai d của (u
n
);
b) Tính tổng của 50 số hạng đầu của cấp số cộng (u
n
).
Câu 4 ( 3 điểm ).
Cho hình chóp S.ABCDcó đáyABCD là hình thang (đáy lớn AD). Gọi M là
trung điểm AB. Mặt phẳng (α) qua M và song song với SB, AD.
a) Tìm giao tuyến của: mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD); mặt phẳng
(SAD) và mặt phẳng (SBC).
b) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (α) .
c) Chứng minh SC song song với mặt phẳng (α).
Câu 5 ( 1 điểm ). Tìm số hạng không chứa x trong khai triển
10
4
1
x
x
 
+
 ÷
 
.
-----------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Họ và tên học sinh:……………………………………..……SBD:…………………...

Generate time = 0.10103106498718 s. Memory usage = 1.93 MB