MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
-------------------------------------------
CÂU HỎI TRỌNG TÂM ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
___________________________________________________________________
I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1945 – 2000)
1. Trình bày những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).
2. Trình bày sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc.
3. Trình bày những thành tựu chính của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng
CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70.
4. Trình bày sự thành lập và ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
5. Trình bày nội dung cơ bản đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc và những thành
tựu mà Trung Quốc đạt được từ 1978 – nay.
6. Trình bày sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Quan hệ Việt Nam – ASEAN, thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN.
7. Trình bày những thành tựu mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất
nước.
8. So sánh chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5
nước sáng lập ASEAN.
9. Khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi sau Chiên tranh thế
giới thứ hai, những khó khăn mà châu Phi đang đối mặt hiện nay.
10. Tại sao nói trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là trung tâm kinh
tế - tài chính lớn nhất thế giới? nguyên nhân?
11. Trình bày những nét lớn trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.
12. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản trong
những năm 1960 – 1973.
13. Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng Chiến tranh lạnh giữa hai phe –
Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
14. Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.
15. Trình bày nguồn gốc, nội dung, đặc điểm, thành tựu và tác động của cuộc cách mạng
khoa học – kĩ thuật.
16. Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp?
17. Toàn cầu hóa là gì? Những biểu hiện của toàn cầu hóa. Vì sao nói toàn cầu hóa vừa là
thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?
* Lưu ý:
- Trên đây và dưới đây là một số câu hỏi trọng tâm, khi cần có thể bổ sung và phát triển hệ
thống các câu hỏi, các vấn đề.
- Cần học theo logic thời gian, sự kiện, quá trình lịch sử, hiện tượng lịch sử nhưng quan
trọng là biết cách khái quát và tổng hợp vấn đề.
- Một vấn đề nhưng có thể đặt được nhiều dạng câu hỏi và cách trả lời khác nhau vì vậy
học sinh lưu ý nắm chắc và biết vận dụng kiến thức được học.
II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 1960)
1. Phân tích những chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính
sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
2. Phân tích ý nghĩa các hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 –
1925 đối với phong trào cách mạng Việt Nam.
3. Trình bày sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.
4. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam.
5. Phân tích ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
6. Trình bày nội dung Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt (Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng Cộng sản Việt Nam).
7. Phân tích tính đúng đắn, sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
8. So sánh Cương lĩnh chính trị (2-1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luân cương
chính trị (10-1930) do Trần Phú soạn thảo.
9. So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 trên các
nội dung: quy mô, lực lượng tham gia,mục tiêu đấu tranh, hình thức đấu tranh, ý nghĩa lịch
sử, bài học kinh nghiệm.
10. Phân tích sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng trong thời kì 1939 – 1945.
11. Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-
1941) đã diễn ra như thế nào?
12. Phân tích thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Tại sao nói thời cơ của Tổng khởi nghĩa
tháng Tám 1945 là thời cơ “ngàn năm có một”?
13. Tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách
mạng tháng Tám năm 1945.
14. Tình hình nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tại sao nói sau
Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
15. Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì để giải quyết những khó khăn của đất
nước. Nêu kết quả và ý nghĩa.
16. Đảng và Chính phủ đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để chống lại thù
trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền cách mạng.
17. Phân tích Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
18. Trình bày Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, Chiến dịch Biên Giới thu – đông
năm 1950.
19. Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng
Biên Giới thu – đông năm 1950 đến trước Đông – Xuân 1953 – 1954 được thể hiện như thế
nào?
20. Âm mưu mới của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trong đông – xuân 1953 – 1954 là gi?
Chủ trương của Đảng ta trong đông – xuân 1953 – 1954.
21. Trình bày hoàn cảnh kí kết, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ.
22. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
(1945 – 1954).
23. Phân tích hoàn cảnh, diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa của Phong tròa Đồng khởi
(1959 – 1960) ở miền Nam.
24. Tại sao nói: Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ
thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Generate time = 0.080085039138794 s. Memory usage = 1.93 MB