Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm

Lớp 1
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Tiết 1
Học hát bài : Q hương tươi đẹp
I.MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- HS biết vỗ tay theo phách một cách nhịp nhàng.
** Giáo dục học sinh yêu tổ quốc, yêu đồng bào theo Năm điều Bác Hồ dạy.
II.CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu:
* Nội dung: Học hát bài “Q hương tươi đẹp”
b/ Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu và lời ca.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Q hương tươi đẹp”
và hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực
hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
-GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
* Mục tiêu: Hs biết vỗ tay theo phách .
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Lớp hát 2-3lần
- Lắng nghe
- Lớp thực hiện
- Tổ, nhóm, cá nhân
Trang 1
Lớp 1
4.C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Quê hương tươi đẹp” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010

Tiết 2
Ôn hát bài : Quê hương tươi đẹp
I.MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
-Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình dạy học.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Ôn hát bài “Quê hương tươi đẹp”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Ôn bài hát
* Mục tiêu: Hs hát đúng lời ca và giai điệu.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Quê
hương tươi đẹp”
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.

- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.

Trang 2
Lớp 1
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2:
* Mục tiêu: Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lớp thực hiện cách gõ theo
tiết tấu lời ca
GV thực hiện vài lần .
- GV cho lớp thực hiện vài lần.
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- Tổ-cá nhân thực hiện
-HS chú ý lắng nghe và thực -
hiện.
- Tổ –cá nhân thực hiện.
4.Củng cố:
- Giáo viên gọi một số em lên biểu diễn hát và cách gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 3
Học hát bài : Mời bạn vui múa ca.
Ngày soạn:...../......../ 20 Ngày dạy:......./....../ 20
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Biết vỗ tay theo phách
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hát đúng, chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
Trang 3
Lớp 1
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Học hát bài “Mời bạn vui múa ca”
b/ Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát.
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu và lời ca.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Mời bạn vui múa
ca” và hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo
phách.
* Mục tiêu: Hs biết vỗ tay theo phách
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ- cá nhân thực hiện.

4. C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Mời bạn vui múa ca” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trang 4
Lớp 1
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 4
Ơn hát bài : Mời bạn vui múa ca.
Ngày soạn:............./ 200 Ngày dạy:............./ 200
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu và biết kết hợp một số động tác phụ họa.
- Tham gia tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: +Ơn hát bài “Mời bạn vui múa ca”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

+ Hoạt động 1: Ơn bài hát
* Mục tiêu: Hs hát dúng giai điệu và lời ca
.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Mời
bạn vui múa ca”
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
họa.
* Mục tiêu: Hs biết vận dụng một số động
tác phụ họa vào bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lớp thực hiện một số
động tác phụ họa vào bài hát.
- GV cho lớp thực hiện vài lần.

- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
Trang 5
Lớp 1
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- Tổ –cá nhân thực hiện.
4. C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Mời bạn vui múa ca” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn Âm nhạc
Ti ế t 5
Ơn 2 bài hát: Q hương tươi đẹp.
Mời bạn vui múa ca.
I. MỤC TIÊU:
- HS thuộc 2 bài hát đúng lời ca, giai điệu.
- Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa.
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, tiết tấu lời ca.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng,một số tranh ảnh về 2 bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động :
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: +Ơn 2 bài hát: Q hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca.
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Trang 6
Lớp 1
+ Hoạt động 1: Ôn bài hát: Quê hương
tươi đẹp
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu lời ca
biểu diễn tự nhiên trước lớp
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Quê
hương tươi đẹp” kết hợp vỗ tay.
- GV quan sát sửa sai.
- GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp và
thể hiện đúng tính chất bài hát.
- GV nhận xét.
+ Hoạt động 2: Ôn bài hát: Mời bạn vui
múa ca
* Mục tiêu:Hs hát đúng biết vận dụng một
số động tác phụ họa cho bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV gọi 1 -3 HS hát lại bài “Mời bạn vui
múa ca” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét.
- GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp và
thể hiện đúng tính chất bài hát.
- GV nhận xét.
- Lớp thực hiện.
- HS thực hiện.
- 01HS xung phong thực hiện.
- HS thực hiện.
4.C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Tiết 6
Học hát bài : Tìm bạn thân.

I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Hs biết gõ đệm theo phách .
Trang 7
Lớp 1
II.CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:+Học hát bài “Tìm bạn thân”
3. Bài mới:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Tìm bạn thân” và
hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
* Mục tiêu: Hs biết gõ đệm theo phách.
- Cách tiến hành:
- GV hát và gõ đệm theo phách cho HS
nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ –cá nhân thực hiện.
4.C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Tìm bạn thân” kết hợp gõ theo phách.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
Trang 8
Lớp 1
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIÊM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Tiết 7
Ôn hát bài : Tìm bạn thân.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Hát kết hợp một số động tác phụ họa.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình dạy học.
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:+Ôn hát bài “Tìm bạn thân”
b/ Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Ôn bài hát
* Mục tiêu: HS hát đúng giai điệu và kết
hợp vỗ theo phách nhịp nhàng.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Tìm
bạn thân” kết hợp vỗ tay
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
- HS thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
Trang 9
Lớp 1
họa.
* Mục tiêu: Hs biết vận dụng một số động
tác cơ bản về bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lớp thực hiện một số
động tác phụ họa .
- GV cho lớp thực hiện vài lần.
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ- cá nhân thực hiện
4.Củng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Tìm bạn thân” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 8
Học hát bài : Lý cây xanh.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Biết gõ phách theo tiết tấu lời ca.( nhịp)
- Biết bài hát “Lý cây xanh” là một bài dân ca Nam bộ.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3.Bài mới:
a/Giới thiệu:
Trang 10
Lớp 1
- GV giới thiệu nội dung bài:+Học hát bài “Lý cây xanh”
b/Các hoạt động
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát
* Mục tiêu: Hs hát dúng giai điệu và lời
hát .
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Lý cây xanh” và
hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
* Mục tiêu: Hs biết vỗ tay theo nhịp
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS
nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ- cá nhân thực hiện.

4.Củng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Lý cây xanh” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIÊM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Trang 11
Lớp 1
Tiết 9
Ôn hát bài : Lý cây xanh.
Tập nói thơ theo tiết tấu.
I.MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Hát kết hợp một số động tác phụ họa.
- Tập nói thơ theo tiết tấu của bài lý cây xanh.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Ôn hát bài “Lý cây xanh”
+ Tập nói thơ theo tiết tấu.
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Ôn bài hát “Lý cây
xanh”
- Mục tiêu: HS ôn thuộc bài hát.
- Cách tiến hành:
+ Cho lớp hát ôn lại 2 lần
+ Lớp hát ôn và gõ đệm theo nhịp
+ Chia 2 nhóm: 1nhóm hát, nhóm kia
gõ đệm
+ Lớp tập vận động phụ hoạ
- Hát kết hợp múa phụ hoạ
- Kết luận..........
- Hoạt động 2: Trò chơi nói thơ theo
tiết tấu.
- Mục tiêu:
- Cách tiến hành:
- GV sinh hoạt động chơi: cho HS
nói thơ theo âm hình tiết tấu của bài
Lý cây xanh.

- Lớp thực hiện cả bài
- Nhóm tập luyện
- Lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Nghe sinh hoạt cách chơi.
Trang 12
Lớp 1
- Cho thực hiện trò chơi
- Cho các em đọc thơ theo âm hình
tiết tấu của bài Lí cây xanh, những bài
thơ 4 chữ mà các em đã học ở mẫu
giáo.
- Kết luận..............
- Thực hiện chơi trò chơi.
.
4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Lý cây xanh” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Ti ế t 10
Ôn 2 bài hát: Tìm bạn thân.
Lý cây xanh.

I. MỤC TIÊU:
- HS thuộc 2 bài hát. Hát đúng giai điêụ lời ca
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, tiết tấu lời ca. (có phụ họa).
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài lý cây xanh.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CHUẨN BỊ:
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
Trang 13
Lớp 1
+ Ôn 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lý cây xanh.
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Ôn bài hát: Tìm bạn thân
- Mục tiêu: HS hát hay và biết biểu diễn
bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Tìm
bạn thân” kết hợp vỗ tay.
- GV quan sát sửa sai.
- GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp và
thể hiện đúng tính chất bài hát.
- GV nhận xét.
- Hoạt động 2: Ôn bài hát: Lý cây xanh.
- Mục tiêu: HS hát đúng, hát hay và biểu
diễn bài Lý cây xanh.
- Cách tiến hành:
+ GV gọi 01HS hát lại bài “Lý cây xanh”
kết hợp vận động phụ họa.
+ GV nhận xét.
+ GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp
và thể hiện đúng tính chất bài hát.
+ GV nhận xét.

- Lớp thực hiện.

- HS thực hiện.
- 01HS xung phong thực hiện.


- HS thực hiện.


4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Lý cây xanh” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trang 14
Lớp 1
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 11
Học hát bài : Đàn gà con.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Biết bài hát “Đàn gà con” là một bài hát do nhạc sĩ người Nga sáng tác.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: Học hát bài “Đàn gà con”
b/Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1 : Học bài hát “Đàn gà con”
- Mục tiêu:HS hát đúng lời, đúng giai điệu,
đúng cao độ.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Đàn gà con” và hát
mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
- Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
- Mục tiêu: HS biết vỗ tay theo phách
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ –cá nhân thực hiện
Trang 15
Lớp 1

4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Đàn gà con” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Tiết 12
Ôn hát bài : Đàn gà con.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: Ôn hát bài “Đàn gà con”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Ôn bài hát “Đàn gà con”
- Mục tiêu: HS hát đúng giai điệu, rõ lời,
đúng cao độ, trường độ.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Đàn gà

- HS thực hiện.
Trang 16
Lớp 1
con” kết hợp vỗ tay
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
- Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
họa.
- Mục tiêu: HS biết múa vận động phụ hoạ
đơn giản.
- Cách tiến hành.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện một số
động tác phụ họa .
- GV cho lớp thực hiện vài lần.
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.

- Tổ –cá nhân thực hiện
.
4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Đàn gà con” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.

RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 13
Học hát bài : Sắp đến tết rồi.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- HS biết vừa hát vừa vỗ tay theo phách.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Trang 17
Lớp 1
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: Học hát bài “Sắp đến tết rồi”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Học bài hát “Sắp đến tết
rồi”
- Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Sắp đến tết rồi” và
hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
- Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
- Mục tiêu: HS vỗ tay đúng.
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS
nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.

- Tổ –cá nhân thực hiện.
4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Sắp đến tết rồi” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
Trang 18

Generate time = 0.10549187660217 s. Memory usage = 1.97 MB