Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

200 cau trac nghiem TA
Tiêu đề
Ngôn ngữ
Bản
quyền
Sự đánh
giá
External
Link
YouTube
Link


Câu 1 ;chọn phương án trả lời đúng nhất :
a,Chủ nghĩa Mac-lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
b,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho hành động
của đảng ta, (Đ)
Câu 2 :Theo HCM ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng Tử là gì?
a,Tinh thần hiếu học.
b,Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân .
c,Quản lí xã hội bằng đạo đức.(Đ)
Câu 3:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của tôn giáo giêsu là gì:
a,Đức hi sinh
b,Lòng cao thượng
c,lòng nhân ái (Đ)
Câu 4:HCM dã tiếp thu những yếu tố nào của phật giáo;
a,Lòng thương người
b,tinh thần tư bi hỉ ái
c,Tinh thần cưứ khổ ,cứu nạn
d,Cả a,b,c (Đ)
Câu 5: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn là gì:
a,Chống phong kiến
b,Đấu tranh vì tự do ,dân chủ
c,Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta (Đ)
Câu 6:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mac là gì?
a,Bản chất cách mạng
b,Bản chất khoa học
c,Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
d,Phương pháp làm việc biện chứng.(Đ)
Câu 7:Theo HCM học chủ nghĩa Mac-lenin nghĩa là gì?
a,Học thuộc các luận điểm lí luận .
b,Để sống với nhau có tính ,có nghĩa . (Đ)
c.Để chứng tỏ trình độ lí luận .
Câu 8 :HCM đến Liên xô lần đầu tiên vào thời gian nào?
a,Năm 1917
b, 1920
c, 1923 (Đ)
d , 1925
Câu 9:Tư tưởng HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
a, 3 c, 5 (Đ)
b, 4 d, 6
Câu 10 :Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM:
a,Từ năm 1890 đến 1911:thời kí nghiên cứu khảo sát thực tế đến với chủ nghĩa Mác-lênin.
b,Từ năm 1911-1920, thời kì hình thành tư tưởng yêu nước ,chí hướng cứu nước
c,Từ năm 1921-1939 ,thời kí hình thành cơ bản tư tửong về con đường cách mạng việt
nam. (Đ)
Câu 11:Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...
Tháng 7 năm 1920 ,HCM đọc .....của lênin.
a,Tác phẩm "làm gì".
b,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đế dân tộc
c,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đè thuộc địa.
Câu 12 :HCm đuợc UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùnh giải phóng dân tộc việt
nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
a,1969
b,1975
c,1987
d,1990
Câu 13 :HCM về thăm quê NGHệ An mấy lần ?
a,2
b,3
c,4
d,5
Câu 14:HCM nói câu "không có gì quý hơn độc lập ,tự do " vào thời gian nào?
a,1945
b,1954
c,1960
d,1966
Câu 15:Theo HCM cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo
con đường nào ?
a,Cách mạng tư sản .
b,Cách mạng vô sản.(Đ)
c,Cách mạng xã hội chủ nghĩa .
Câu 16:Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM :
a,Cách mạng giải phóng dân tọc giành thắng lợi đồng với thắng lợi ccm vô sản ở chính
quốc .
b.Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cm vô sản
ở chính quốc .
c.Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành đươch thắng lợi trước cách
mạng vô sản ở chính quốc .(Đ)
Câu 17:Chọn cụm từ đúng điền từ cào chỗ trống "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy ... mà
tự giải phóng cho ta".
a.Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế.
b.Dựa vào sự đoàn kết toàn dân .
c.Dưới sự lãnh đạo của đảng
d.Đem sức ta (Đ)
Câu 18 :CHọn cụm từ đúng điền từ vào chỗ trống "Việt nam muốn làm bạn với ... không
gây thù oán với một ai".
a.Câc nước XHCN.
b,Các dân tộc thuộc địa ,bị áp bức.
c.Mọi nứơc dân chủ .(Đ)
Câu 19: Điền
"toàn thể dân tộc việt nam quyết đem ... để giữ vững quyền tự do ,đọc lập ấy ".
a.Toàn bộ sức lực .
b.Tất cả tinh thần và lựuc lượng .
c.Tất cả tinh thần và lực lượng ,tính mạng và của cải .(Đ)
Câu 20 : Luận điểm của HCM :
"Muốn ngừoi ta giúp cho thì trước hết phải tự giúp lấy mình đã" được trích từ tác phẩm
nào /?
a,Bản án chế độ thực dân pháp .
b.Đường cách mệnh . (Đ)
c.Chánh cương vắn tát của Đảng .
d.Tuyên ngôn độc lập .
Câu 21:Truyền thống quý báu nhất của dân tộc việt nam đượcHCM kế thừa và phát triển là
gì?
a.Lòng nhân ái .
b.Chủ nghĩa yêu nứớc.
c.Tinh thần hiếu học. (Đ)
d.Cần cù lao động .
Câu 12 : HCM đã dùng hình tượng gì để chỉ CNTB ?
a.Con bạch tuộc .
b.con chim đại bàng.
c.Con đỉa hai vòi. (Đ)
Câu 23 : Theo HCM ,vai trò lãnh đạo của giai cấp cn trong cm việt nam do yếu tố nào quy
định ?
a.Do ý muốn của đảng cộng sản .
b.Do số lựong giai cấp công nhân .
c.Do đặc tính của giai cấp công nhân.
Câu 24 : Theo HCM ,chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn ?
a.Ở các nước châu âu .
b.Ở các nước châu á ,phương đông .
c.Ở các nước tư bản phát triển nhất.
Câu 25 :Theo HCM ,đặc trưng kt nổi bật nhất của CNXH là gì?
a.Khoa học -kĩ thuật phát triển .
b.Cơ cấu công -nông nghiệp hợp lý .
c.Sở hữu xh về tư liệu sản xuất .
Câu 26 : Theo HCM ,muốn cho CNXH được thực hiện cần có những yếu tố nào ?
a.Đất kĩ nghệ .
b.Nông nghiệp .
c.Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình .
d.Cả a,b,c.
Câu 27 :Nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì?
a.Làm theo năng lực ,hưởng theo nhu cầu .
b.Làm theo năng lực,hưởng theo lao động .
c.Phân phối bình quân cho tất cả mọi ngừơi .
Câu 28 :Đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì?
a.Đảng cộng sản lãnh đạo .
b.thực hiện một nền dân chủ triệt để .
c.Mọi người được hưởng các quyền tự do ,dân chủ .
Câu 29 : Ham muốn tột bậc của HCM là gì ?
a.Nước được độc lập .
b.Dân được tự do ,
c.Đồng bào ai cũng có cơm ăn ,áo mặc ,được học hành .
d.Cả a,b,c. (Đ)
Câu 30 :Theo HCM trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dươi chế độ dân chủ mới có:
a.Chủ nghĩa tư bản .
b.Chủ nghĩa xã hội .
c.Cả chủ nghĩa tư bản ,cả chủ nghĩa xã hội.(Đ)
Câu 31 : Trong xây dựng Chủ nghĩa HCM chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc
như thế nào?
a.Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ.
b.Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ. (Đ)
c.Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột .
Câu 32 : Theo HCM ,tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chế độ CNXH ?
a.Khuyến khích được lợi ích của người lao động .
b.Có lợi cho nhà nước .
c.Kết hợp được lợi ích của người lao động ,lợi ích của tập thể và lợi ích của nhà nước. (Đ)
Câu 33 : Chọn cụm từ:
"Nông dân giàu thì nước ta giàu .....thì nước ta thịnh :"
a.Công nghiệp .
b.Thương nghiệp .
c.Nông nghiệp .(Đ)
Câu 34 : Theo HCM ,con đường đi lên CNXH trong nông nghiệp bao gồm những bước nào
?
a.Cải cách ruộng đất .
b.Xây dựng hợp tác xã cấp thấp .
c.Xây dựng hợp tác xã xấp cao .
d. Xã hội hóa nông .
e.Cả a,b,c,d (Đ)
Câu 35 : HCM bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã từ khi nào ?
a.Năm 1920 .
b.1927
c. 1945
d.1954
Câu 36 : Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được đề cập đến tại Đại hội nào của
đảng ta ?
a.Đại hội II ,1951 .
b.Đại hội .1960 .
c.Đại hội IV 1976
d.Đại hội VII 1991
Câu 37 :Theo tư tưởng HCM ,chủ nghĩa xã hội có máy đặc trưng /
4
5
6
7
Câu 38 : Theo HCM ,trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại mấy hình thức
sở hữu ?
2
3
4
5
Câu 39 : Điều mong muốn cuối cùng của HCM được nêu trong Di chúc là gì ?
a. Xây dựng một nước việt nam giàu mạnh .
b. Làm cho mọi người dân hạnh phúc .
c. Xây dựng một nứoc việt nam hòa bình ,thống nhát ,đọc lập ,dân chủ ,giàu mạnh và góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. (Đ)
Câu 40 :Theo HCM ,muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì ?
a .Khoa học -kĩ thuật tiên tiến .
b. Kinh tế phát triển .
c. Con ngươi XHCN (Đ)
Câu 41: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?
Năm 1930
Năm 1941
Năm 1944
Câu 42 : Mặt trận liên -việt được thành lập vào thời gian nào ?
Năm 1945
Năm 1951
Năm 1960
Câu 43 : Mặt trận tổ quốc việt nam được thành lập vào thời gian nào ?
Năm 1945
Năm 1954
Năm 1955
Năm 1960
Câu 44 : Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào ?
Chủ nghĩa yêu nước .
Tinh thần đoàn kết .
Ý thức tự lực tự cường .

Generate time = 0.018226146697998 s. Memory usage = 1.94 MB