đề kiểm tra toán cuối kỳ 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bà Rịa
Trường Tiểu học Trường Sơn
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2009-2010
Môn: Toán (Khối : 3)
Thời gian: 35 phút
Bài 1: Tính nhẩm: (2 điểm)
a) 7 x 4 = 7 x 8 =
9 x 7 = 8 x 6 =
b) 63 : 7 = 54 : 6 =
72 : 9 = 56 : 8 =
Bài 2: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)
a) 89 x 4 b) 96 : 6
74 x 8 843 : 7
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức ( 1 điểm)
a) 48+ 36 : 6 b) 21 x 4 : 7
Bài 4:
a) Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm ( 1 điểm)
5m 4 dm…. 53 dm 9m 7 cm…..970cm
b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)
3
1
giờ = ….phút 1kg = …. g
Bài 5: ( 1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. tính
chu vi hình chữ nhậ đó.
Bài 6 ( 2 điểm) : Trên sân có 56 con gà mái, số gà trống bằng
7
1
số gà mái. Hỏi trên
sân có tất cả bao nhiêu con gà?
HẾT

Generate time = 0.036152839660645 s. Memory usage = 1.92 MB