NV 6 Tiet 62 Me Hien Day Con

Ng­êi thùc hiÖn: D­¬ng ThÞ
M©y
Tr­êng: THCS Hång Phong
1. Truyện “Con hổ có ngh aĩ ” thuộc loại truyện nào?
A. Truyện dân gian.
B. Truyện trung đại.
C. Truyện hiện đại.
Kiểm tra bài cũ :
2. Truyện “Con hổ có nghĩa” có ý nghĩa gì?
A. Ca ngợi sức mạnh của lồi mãnh thú.
B. Kể về số phận của một con hổ.
C. Mượn truyện lồi vật để nói chuyện con người
nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo làm người.
B
C
Ti t: 62
I. ọc - TèM hiểu chung :
1. Tác giả, tác phẩm:
b, Tác phẩm:
-
Truyện được hai tác giả Việt Nam là
Ôn Như Nguyễn Vn Ngọc và Tử An
Trần Lê Nhân dịch và xếp vào sách
Cổ học tinh hoa.
- Lưu Hướng là nhà nho, vn học nổi
tiếng đời Hán, Trung Quốc
cổ đại.
a, Tác giả:
- Truyện Mẹ hiền dạy con được tuyển dịch từ sách"Liệt
n truyện" của Trung Quốc.
(Trớch: Lit n truyn ca Trung Quc)
Tit: 62
I. ọc - TèM hiểu chung :
2. ẹoùc keồ
- ọc:
Thầy Mạnh Tử lúc nhỏ hay bắt chước nên người mẹ phải chuyển
nhà tới ba lần (Từ vị trí gần nghĩa địa chuyển đến gần chợ rồi đến
gần trường học) để có chỗ ở phù hợp với việc học tập của con.
Mạnh mẫu giửừ lụứi, tránh cho con hiểu lầm nhưng cũng rất kiên
quyết trong việc dạy con.
- Kể tóm tắt:
to. rõ ràng, chú ý nhấn giọng bà mẹ khi nói với
mỡnh, khi nói với con.
Tit: 62
I. ọc - TèM hiểu chung :
3. Từ khó:
- Mnh T:
tờn l Mnh Kha, mt bc hin
trit ni ting ca Trung Hoa
thi Chin quc, c cỏc nh
nho xa suy tụn l thỏnh
( v thỏnh th hai ) sau Khng T.
- Bậc đại hiền:
người có đạo đức, hiểu biết rộng.
- Giáo dục:
dạy dỗ cho nên người.
4. Thể loại:
Truyện trung đại.
6. Bố cục :
Hai phần:
a, Phần 1: Từ đầu đến Chỗ con ta ở được đây.

Khng T
Mnh T
(372 289 TCN)
5. Phương thức biểu đạt:
Tự sự
b, Phần 2: Còn lại
Dạy con bằng cách chuyển nơi ở.
Dạy con bằng ứng xử hàng ngày trong gia ỡnh.
Tiết: 62
1. C¸ch d¹y con cña bµ mÑ thÇy M¹nh Tö:
I. äc vµ Đ TÌM hiÓu chung vÒ v n b¶nĂ :
II. äc - TĐ Ìm hiÓu chi tiÕt vĂn b¶n:
BẢNG TÓM TẮT NĂM SỰ VIỆC CHÍNH
S vi cự ệ Con Mẹ
1. Nhà g n ở ầ
1. Nhà g n ở ầ


ngh a ĩ
ngh a ĩ
§
§
a.ị
a.ị
2. Nhà ở gần chợ.
2. Nhà ở gần chợ.
3. Nhà ở gần
3. Nhà ở gần


trường học.
trường học.
4. Hàng xóm
giết lợn.
5. Đang đi học.
5. Đang đi học.
B t ch c: đào, ắ ướ
B t ch c: đào, ắ ướ
chôn, lăn khóc.
chôn, lăn khóc.
Bắt chước: nô nghòch
Bắt chước: nô nghòch
buôn bán điên đảo.
buôn bán điên đảo.
Bắt chước học tập,
Bắt chước học tập,
lễ phép.
lễ phép.
Hỏi “Hàng xóm
giết lợn để làm gì”.
Bỏ học về nhà chơi
Chuyển
Chuyển
nhµ
nhµ
ra
ra
g n ch .ầ ợ
g n ch .ầ ợ
Dọn nhà đến
Dọn nhà đến
gần trường học.
gần trường học.
Vui lòng.
Nói đùa – hối
Nói đùa – hối
hận-mua thòt cho
hận-mua thòt cho
con ăn thật.
con ăn thật.
Cắt đứt tấm vải.

So sánh ba bức tranh này.
Sau đó rút ra ý nghĩa của 3
sự việc đầu.
Hình thành nhân
cách?
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
Chợ
Nghĩa địa

Generate time = 0.10595917701721 s. Memory usage = 1.93 MB