Quyet dinh bo nhiem to truong, to pho

Phòng GD&ĐT Lục yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS Tân Phợng Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 45/QĐ-THCSTP
Lục Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2010
Quyết Định
Về việc bổ nhiệm tổ trởng, tổ phó tổ chuyên môn
Hiệu trởng trờng Trung học cơ sở Tân Phợng

Căn cứ Điều lệ trờng trung học cơ sở, trờng trung học phổ thông và trờng phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày
02/04/2007 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 của Chủ tịch Uỷ
ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Hớng dẫn số 435//HD-SNV ngày 28/07/2009 của Sở Nộ vụ tỉnh Yên Bái
hớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trờng THCS Tân Phợng huyện Lục Yên,
Quyết Định
Điều 1: Bổ nhiệm bà Lê Thị Ngân giáo viên trờng THCS Tân Phợng, sinh ngày
27/11/1985, trình độ Cao đẳng, chuyên ngành SP Hóa Sinh giữ chức vụ tổ trởng tổ Khoa
học Tự nhiên trờng THCS Tân Phợng, kể từ ngày 01/10/2010.
Điều 2: Bà Lê Thị Ngân có trách nhiệm cùng với tổ phó chuyên môn quản lý,
điều hành các hoạt động của tổ Khoa học Tự nhiên theo quy định của luật Giáo dục,
điều lệ trờng Trung học hiện hành và đợc hởng phụ cấp chức vụ 0,20.
Điều 3: Các tổ công tác thuộc trờng Trung học cơ sở Tân Phợng huyện Lục Yên
tỉnh Yên Bái và bà Lê Thị Ngân căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận Hiệu trởng
- Phòng GD&ĐT (thay b\ c);
- Nh điều 3 (t\h)
- Lu: VT.
Tống Xuân Bằng
Phòng GD&ĐT Lục yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS Tân Phợng Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 46/QĐ-THCSTP
Lục Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2010
Quyết Định
Về việc bổ nhiệm tổ trởng, tổ phó tổ chuyên môn
Hiệu trởng trờng Trung học cơ sở Tân Phợng

Căn cứ Điều lệ trờng trung học cơ sở, trờng trung học phổ thông và trờng phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày
02/04/2007 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 của Chủ tịch Uỷ
ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Hớng dẫn số 435//HD-SNV ngày 28/07/2009 của Sở Nộ vụ tỉnh Yên Bái
hớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trờng THCS Tân Phợng huyện Lục Yên,
Quyết Định
Điều 1: Bổ nhiệm ông Bùi Văn Tuân giáo viên trờng THCS Tân Phợng, sinh
ngày 14/05/1987, trình độ Cao đẳng, chuyên ngành SP Toán lý giữ chức vụ tổ phó tổ
Khoa học Tự nhiên trờng THCS Tân Phợng, kể từ ngày 01/10/2010.
Điều 2: Ông Bùi Văn Tuân có trách nhiệm cùng với tổ trởng chuyên môn quản
lý, điều hành các hoạt động của tổ Khoa học Tự nhiên theo quy định của luật Giáo dục,
điều lệ trờng Trung học hiện hành và đợc hởng phụ cấp chức vụ 0,15.
Điều 3: Các tổ công tác thuộc trờng Trung học cơ sở Tân Phợng huyện Lục Yên
tỉnh Yên Bái và ông Bùi Văn Tuân căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: Hiệu trởng
- Phòng GD&ĐT (thay b\ c);
- Nh điều 3 (t\h)
- Lu: VT.
Tống Xuân Bằng
Phòng GD&ĐT Lục yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS Tân Phợng Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 47/QĐ-THCSTP
Lục Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2010
Quyết Định
Về việc bổ nhiệm tổ trởng, tổ phó tổ chuyên môn
Hiệu trởng trờng Trung học cơ sở Tân Phợng

Căn cứ Điều lệ trờng trung học cơ sở, trờng trung học phổ thông và trờng phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày
02/04/2007 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 của Chủ tịch Uỷ
ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Hớng dẫn số 435//HD-SNV ngày 28/07/2009 của Sở Nộ vụ tỉnh Yên Bái
hớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trờng THCS Tân Phợng huyện Lục Yên,
Quyết Định
Điều 1: Bổ nhiệm ông Lý Đạt Phong giáo viên trờng THCS Tân Phợng, sinh
ngày 23/04/1977, trình độ Cao đẳng, chuyên ngành SP Văn Sử giữ chức vụ tổ trởng tổ
Khoa học Xã hội trờng THCS Tân Phợng, kể từ ngày 01/10/2010.
Điều 2: Ông Lý Đạt Phong có trách nhiệm cùng với tổ phó chuyên môn quản lý,
điều hành các hoạt động của tổ Khoa học Xã hội theo quy định của luật Giáo dục, điều
lệ trờng Trung học hiện hành và đợc hởng phụ cấp chức vụ 0,20.
Điều 3: Các tổ công tác thuộc trờng Trung học cơ sở Tân Phợng huyện Lục Yên
tỉnh Yên Bái và ông Lý Đạt Phong căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: Hiệu trởng
- Phòng GD&ĐT (thay b\ c);
- Nh điều 3 (t\h)
- Lu: VT.
Tống Xuân Bằng
Phòng GD&ĐT Lục yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng THCS Tân Phợng Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số : 48/QĐ-THCSTP
Lục Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2010
Quyết Định
Về việc bổ nhiệm tổ trởng, tổ phó tổ chuyên môn
Hiệu trởng trờng Trung học cơ sở Tân Phợng

Căn cứ Điều lệ trờng trung học cơ sở, trờng trung học phổ thông và trờng phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày
02/04/2007 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số số 13/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 của Chủ tịch Uỷ
ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Hớng dẫn số 435//HD-SNV ngày 28/07/2009 của Sở Nộ vụ tỉnh Yên Bái
hớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trờng THCS Tân Phợng huyện Lục Yên,
Quyết Định
Điều 1: Bổ nhiệm bà Lơng Ngọc Hà giáo viên trờng THCS Tân Phợng, sinh ngày
16/05/1987, trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Tiếng Anh giữ chức vụ tổ phó tổ Khoa
học Xã hội trờng THCS Tân Phợng, kể từ ngày 01/10/2010.
Điều 2: Bà Lơng Ngọc Hà có trách nhiệm cùng với tổ trởng chuyên môn quản lý,
điều hành các hoạt động của tổ Khoa học Xã hội theo quy định của luật Giáo dục, điều
lệ trờng Trung học hiện hành và đợc hởng phụ cấp chức vụ 0,15.
Điều 3: Các tổ công tác thuộc trờng Trung học cơ sở Tân Phợng huyện Lục Yên
tỉnh Yên Bái và bà Lơng Ngọc Hà căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: Hiệu trởng
- Phòng GD&ĐT (thay b\ c);
- Nh điều 3 (t\h)
- Lu: VT.
Tống Xuân Bằng

Generate time = 0.10232305526733 s. Memory usage = 1.93 MB