Văn 9, tiết 76,77,78 Cố HươngKiểm tra bài cũ
Th¸i ®é vµ hµnh ®éng
cña bÐ Thu khi nhËn
ra «ng S¸u lµ cha:

+ Nó kêu thét lên "ba ...a...a...ba!" và tiếng kêu như
tiếng xé
+ Nó vừa kêu vừa chạy ... cổ ba nó.
+ Hai tay ... run run.
Nó hiểu ra nguyên do vết sẹo trên mặt ba nó, nhờ lời
bà ngoại giải thích
- Có tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ nhưng dứt khoát,
rạch ròi. Thu có nét cá tính và sự cứng cỏi đến mức tư
ởng như ương ngạnh nhưng vẫn là một đứa trẻ hồn
nhiên, ngây thơ. Tác giả tỏ ra rất am hiểu tâm lí trẻ
em và diễn tả rất sinh động với tấm lòng yêu mến,
trân trọng.

Lç T Ê n
Lỗ Tấn
TiÕt 76

- Lỗ Tấn là nhà văn chiến đấu.
Ông cống hiến cả cuộc đời cho cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc. Là
nhà văn của nhân dân lao động
Trung Quốc dưới ách áp bức bóc
lột của chế độ phong kiến.
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả.
Tiết 76: Cố Hương

Lỗ T ấn
(1881-1936)
-
Là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc
-
Sinh trưởng trong gia đình quan
lại sa sút.
L Tn

Khu l­u niÖm
Năm 1981, thế giới đã kỉ
niệm 100 năm ngày sinh
của Lỗ Tấn với tư cách là
danh nhân văn hóa Thế
giới.
Nhà lưu niệm Thiệu Hưng
Nhà
lưu
niệm
Bắc
Kinh
Thượng Hải

S nghip vn hc
L Tn rt a thớch cỏc tỏc phm ca Nikolai Gogol. Nm 1918,
truyn ngn u tay ca L Tn l Nht kớ ngi iờn ln u tiờn
c in trờn t Thanh niờn mi s thỏng 5-1918, truyn c ly tờn
da theo truyn ngn Nht ký ca mt ngi iờn ca Gogol. T
1918 n 1927, L Tn vit nhiu truyn ngn v tp vn. V truyn
ngn cú 2 tp: Go Thột (14 truyn) v Bng hong (11 truyn). V
tp vn cú 7 tp. Giai on t 1928 n khi mt, ụng vit tp truyn
ngn Chuyn c vit li (gm 8 truyn) v 9 tp tp vn. Ngoi ra, ụng
cũn dch nhiu tỏc phm vn hc th gii ra ting Trung.
Ti t 76 : Cố Hương
Lỗ Tấn
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả -Tác phẩm.
Là một trong những truyện ngắn tiêu
biểu của tập Gào thét

Ba tập truyện ngắn nổi tiếng:
-Gào thét
(1918-1922) - Bàng hoàng
(1924-25)
- Chuyện cũ viết lại
(1928-1936)
Nh÷ng t¸c
phÈm tiªu biÓu.

Nh÷ng t¸c
phÈm tiªu biÓu.
AQ chính truyện
Nhật kí người điên Cỏ dại
Lỗ Tấn còn viết tạp văn, làm
thơ,viết tiểu luận, phê bình,
nhật kí
Quan ®iÓm s¸ng t¸c: V¨n häc phôc vô nh©n
sinh, phôc vô c¸ch m¹ng.

2. Đọc, bố cục và Tóm tắt.
I. tìm hiểu chung.
b. Tóm tắt
Sau 20 năm trời đi xa, nhân vật tôi phải vượt qua 2000 dặm về
thăm quê lần cuối cùng đang độ giữa đông. Về quê tôi thấy làng quê
mình bỗng trở nên tiêu điều xơ xác hoang vắng khác xưa rất nhiều.
Gặp lại mọi người giờ đây cũng khác. Thím Hai Dương nàng Tây thi
đậu phụ đã trở thành người đàn bà tham lam tìm mọi cách để vơ vét
của cải. Nhuận Thổ - người bạn cũ khoẻ mạnh cường tráng thời thơ
ấu vui vẻ tinh nghịch giờ đã trở thành mụ mẫm, đần độn, sống chịu
đựng trong cảnh khốn cùng . Rời quê ra đi, trong tâm trạng buồn,
nhân vật tôi suy nghĩ, hi vọng về thế hệ con cháu mình,về con đường
đi của nông dân, của toàn xã hội để đưa đất nước Trung Hoa phong
kiến đi lên...
a. Bố cục:
Ba phần
L T n
Ti t 7 6:
Phần 1: Từ đầu đến Làm ăn sinh sống-
Nhân vật Tôi trên đường về quê
Phần 2: Tiếp đó đến Sạch trơn như quét
Nhân vật Tôi những ngày ở quê.
Phần 3: Còn lại: Nhân vật Tôi trên đường xa
quê.

hg
C
ó

b
a

b

n

t
r
a
n
h

l
u

n

v

i

n
h
a
u

v


n
h
â
n

v

t

c
h
í
n
h

t
r
o
n
g

t
á
c

p
h

m


C


h
ư
ơ
n
g


c

a

L


T

n
T
ô
i

l
à

n
h
â
n

v

t

c
h
í
n
h
.
N
h
u

n

T
h


l
à

n
h
â
n

v

t

c
h
í
n
h
.
C


h
a
i

đ

u

l
à

n
h
â
n

v

t

c
h
í
n
h
.
ý

k
i
ế
n

c

a

e
m

v


v

n

đ


n
à
y

n
h
ư

t
h
ế

n
à
o
?

T

i

s
a
o
?

Generate time = 0.18514108657837 s. Memory usage = 1.93 MB