ĐỀ THI HỌC KỲ I HÓA 8 CÓ ĐÁP ÁN

PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH
THƯỜNG THCS MỸ THÀNH
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn:Hóa học lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút.
Câu 1.a.Nguyên tử là gì?Cấu tạo nguyên tử?
b.Thế nào là đơn chất?Thế nào là hợp chất?Lấy ví dụ cho mỗi loại.
c.Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm: Na và SO
4
(II)
Câu 2.Hãy tính:
a.Số mol của 20 gam NaOH. b.Khối lượng của 0,25 mol H
2
O.
c.Thể tích(ở đktc) của 22 gam CO
2
. d.Khối lượng của 5,6 lít H
2
(ở đktc).
Câu 2.Lập các PTHH sau và cho biết tỉ lệ giữa các chất trong mỗi phản ứng.
a. K + O
2


K
2
O b. Al
2
O
3
+ H
2
SO
4


Al
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O
Câu 4.Một hợp chất có công thức phân tử là X
2
O,biết phân tử khối của hợp chất nặng gấp
3,875 lần nguyên tử khối oxi.
a.Xác định nguyên tố X.
b.Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất trên.
(Biết: H = 1; Na = 23; O = 16; C = 12; S = 32)
--------------- Hết ---------------
Người coi thi không gải thích gì thêm
............................................................................................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH
THƯỜNG THCS MỸ THÀNH
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn:Hóa học lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút.
Câu 1.a.Nguyên tử là gì?Cấu tạo nguyên tử?
b.Thế nào là đơn chất?Thế nào là hợp chất?Lấy ví dụ cho mỗi loại.
c.Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm: Na và SO
4
(II)
Câu 2.Hãy tính:
a.Số mol của 20 gam NaOH. b.Khối lượng của 0,25 mol H
2
O.
c.Thể tích(ở đktc) của 22 gam CO
2
. d.Khối lượng của 5,6 lít H
2
(ở đktc).
Câu 2.Lập các PTHH sau và cho biết tỉ lệ giữa các chất trong mỗi phản ứng.
a. K + O
2


K
2
O b. Al
2
O
3
+ H
2
SO
4


Al
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O
Câu 4.Một hợp chất có công thức phân tử là X
2
O,biết phân tử khối của hợp chất nặng gấp
3,875 lần nguyên tử khối oxi.
a.Xác định nguyên tố X.
b.Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất trên.
(Biết: H = 1; Na = 23; O = 16; C = 12; S = 32)
--------------- Hết ---------------
Người coi thi không gải thích gì thêm
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA 8
Câu Nội dung Điểm
Câu 1
(3,5đ)
a.- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
Cấu tạo gồm hạt nhân mang điện tích dương(+) và vỏ gồm
một hay nhiều e mang điện tích âm(-).
b.- Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học
Ví dụ:Fe H
2
,C ...
- Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở
lên, ví dụ:H
2
O,HCl,SO
2
...
c.Na
x
(S O
4
)
y

x.I = y.II

x/y = II/I =2/1

x=2;y=1

Na
2
SO
4


PTK = 23.2 + 32 + 16.4 = 142
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.5
Câu 2
(3đ)
a.Số mol của 22 g NaOH: 20/40 = 0,5 mol
b.Khối lượng của 0,25 mol H
2
O: 0,25 x 18 = 4,5 g
c.- Số mol CO
2
là: 22/44 = 0,5 mol


Thể tích CO
2
(đktc) là: 0,5 x 22,4 = 11,2 lít
d.- Số mol H
2
là: 5,6 / 22,4 = 0,25 mol


Khối lượng H
2
là: 0,25 x 2 = 0,5 g
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0,5
Câu 3
(1,5đ)
4K + O
2

 →
2K
2
O
4 : 1 : 2
Al
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
 →
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
O
1 : 3 : 1 : 3
0.5
0.25
0.5
0.25
Câu 4
(2đ)
a.- PTK X
2
O = 3,875 x 16 = 62

2X + 16 = 62

X = 23


X là Natri: Na
b.
o
o
Na =
46 100
62
o
o
x
= 74,2
o
o

o
o
O = 100
o
o
- 74,2
o
o
= 25,8
o
o
0,75
0,25
0,5
0,5
Lưu ý:Các cách làm khác nếu đúng đều cho điểm tối đa.
Mỹ thành,ngày 06/12/2010
Giáo viên ra đề và làm đáp án.

Nguyễn Đình Luyện

Generate time = 0.093040943145752 s. Memory usage = 1.93 MB