Bộ đề ôn thi HK2 toán lớp 5

Họ tên : .........................................................................
Lớp : ................................................................................
Trường : ........................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn Toán – Đề số 1
Thời gian : 40 phút
Điểm
1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492 59,64 + 38 104 – 36,85 2,49 – 0,8745
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
28,52 x 4,9 12,75 x 38 26 : 2,5 20,88 : 3,6
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
2/ Tìm y, biết :
13,104 : y – 8,72 = 6,88 (312 – y) : 12,6 = 24,5
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 .................... 2km 50m = .................... m
16tạ 40kg = .................... tấn 1280g = 1,28 ....................
5m
2
8dm
2
= 508 .................... 0,364m
2
= .................... dm
2
7,084m
3
= .................... m
3
.................... dm
3
9m
3
15dm
3
= 9,015 ....................
2 giờ 15 phút = .................... giờ 150 giây = .................... phút .................... giây
4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
Giải
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
Họ tên : ......................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Điểm
A B
D C
2dm
Lớp : ................................................................................
Trường : ........................................................................
Môn Toán – Đề số 2
Thời gian : 40 phút
1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
2/ Tìm y, biết :
7 3 1
y × =
10 4 5

(
)
5 3
7
: y + =
9
6 4
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b. Tính 40% của 32
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích ?
Giải
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ. Sau khi xe máy đi được 15km thì
một ô tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi :
a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ?
b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ?
Giải
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
Họ tên : .........................................................................
Lớp : ................................................................................
Trường : ........................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn Toán – Đề số 3
Thời gian : 40 phút
Điểm
1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
156,32 + 49 102 – 38,75 27,48 x 65 9,96 : 4,8
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
+ =
7 3
8 4
..................................................................................
− =
2
5 3
3
...............................................................................
× =
4 5
9 6
..................................................................................
=
3
: 6
8
....................................................................................
2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :
60 – y x 12,8 = 2,4 (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1,25 Xếp tăng dần :
2 32 2
3 ; 3,25 ; ; 3,5 ; 5
5 5 3
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
4/ 120 m = 0,12 .................... 8tạ 15kg = .................... tấn
4m
2
70dm
2
= 470 .................... 1,15 m
3
= .................... m
3
.................... dm
3
3 giờ 45 phút = .................... giờ 140 giây = .................... phút .................... giây
5/ Thùng, bình và can đựng tất cả 44 lít dầu . Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ
bằng phân nửa số dầu trong thùng . Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ?
Giải
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
6/ Cùng lúc 7giờ, một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược
chiều nhau . Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút . Tính vận tốc mỗi xe, biết quãng đường AB dài 94,5 km
Giải
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Họ tên : .........................................................................
Lớp : ................................................................................
Trường : ........................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn Toán – Đề số 4
Thời gian : 40 phút
Điểm
1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
519,32 + 78 204 – 86,53 12phút 40giây x 6 5giờ 20phút : 8
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :
13,104 : y – 8,72 = 6,88
 
 ÷
 
7 5 3 19
+ × :
12 9 8 15
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh. Dựa vào biểu đồ, em cho biết :
– Số học sinh giỏi của lớp 5A là : ............... bạn
– Số học sinh khá của lớp 5A là : ............... bạn
– Số học sinh trung bình của lớp 5A là : ............... bạn
– Số học sinh yếu của lớp 5A là : ............... bạn
4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ............... 4tạ 70kg = ............... tấn
3ha 50m
2
= 300,5 ............... 3075 dm
3
= ............... m
3
............... dm
3
2 giờ 36 phút = ............... giờ 160 giây = ............... phút ............... giây
5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD, biết : 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp
AB = 36m có cạnh 0,6m.
BM = 45m a) Tính diện tích toàn phần bể nước ?
CM = 14m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể.
ND = 20m Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ?
(biết 1dm
3
= 1 lít)
Giải
Giải .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
Họ tên : .........................................................................
Lớp : ................................................................................
Trường : ........................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn Toán – Đề số 5
Thời gian : 40 phút
Điểm
1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
2798,5 + 64,39 1020 – 749,65 12phút 30giây x 8 5giờ : 6
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
Giỏi
25%
TBình
30%
Khá
40%
Yếu 5%
A
B
C
D
M
N
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :
12,4 – y : 34,2 = 3,9 (42,8 x 6,9 – 154,56) : 34,5
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
3/ Tìm y, biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm :
0,58 km = 580 .................... 1tấn 60kg = .................... tạ
3m
2
70dm
2
= 3,7 .................... 12040 dm
3
= .................... m
3
.................... dm
3
2 giờ 45 phút = .................... giờ 105 giây = .................... phút .................... giây
5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà 6/ A cách B 162 km. Lúc 7giờ 30phút một xe
trong 40 ngày . Sau khi làm được 10 ngày thì máy có vận tốc 32,4 km/giờ đi từ A về B.
có 3 người nữa đến cùng làm. Hỏi như vậy Sau đó 50phút, một ôtô có vận tốc 48,6 km/g
ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? khởi hành từ B đi về A . Hỏi :
(sức làm mỗi thợ là như nhau) a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ?
Giải Giải
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
..................................................................................................... .............................................................................................................
Họ tên : .........................................................................
Lớp : ................................................................................
Trường : ........................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn Toán – Đề số 6
Thời gian : 40 phút
Điểm
1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
35,78 x 6,4 146,7 : 4,5

Generate time = 0.10729622840881 s. Memory usage = 1.97 MB